Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:34 22-05-2023

Gazeta PodatkowaW przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi – jako przedsiębiorca – opłacać za siebie tylko składkę zdrowotną. Jeśli natomiast kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza 1.000 zł, przedsiębiorca nie ma wtedy żadnych obciążeń składkowych, bo korzysta z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej. … więcej o ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Podział uprawnień rodzicielskich między pracowników – rodziców

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:14 03-11-2022
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUprawnienia pracownicze z tytułu rodzicielstwa mają w większości podzielny charakter. Przepisy Kodeksu pracy przewidują m.in. możliwość przekazania przez matkę dziecka części urlopu macierzyńskiego jego ojcu czy naprzemiennego korzystania z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców. Podział urlopów z tytułu rodzicielstwa czy innych uprawnień tego rodzaju między uprawnionymi pracownikami musi się jednak odbywać w ramach określonych zasad. W pewnym stopniu zależą one od trybu udzielenia danego uprawnienia. … więcej o Podział uprawnień rodzicielskich między pracowników – rodziców

Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:17 14-09-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJednym z obowiązków pracodawcy jako płatnika składek jest comiesięczne rozliczanie i opłacanie za pracowników należności składkowych do ZUS. Oprócz tego musi on też informować organ rentowy o wszelkich przerwach w ich opłacaniu w trakcie trwania pracowniczego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. przerw spowodowanych zwolnieniem od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem – w różnych okolicznościach. Każdy taki okres pracodawca wykazuje w raportach ZUS z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy. W czasie niektórych takich przerw pracodawca nie nalicza co prawda pracowniczych składek ubezpieczeniowych, ale ma obowiązek je rozliczyć w raportach z innego tytułu. … więcej o Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

Ograniczenia w prawie do zasiłku macierzyńskiego

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:04 29-09-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaAktywna zawodowo kobieta, która urodzi dziecko, może korzystać z zasiłku macierzyńskiego i to nawet przez rok po porodzie. Na świadczenie to może liczyć również ojciec dziecka. Podobnie jest w razie przyjęcia dziecka na wychowanie. Aby jednak nabyć stosowne uprawnienia, muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich, a zarazem podstawowym, jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. … więcej o Ograniczenia w prawie do zasiłku macierzyńskiego

Rodzicielskie nieobecności w treści świadectwa

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:09 30-06-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNieobecności pracownika z uwagi na korzystanie przez niego z uprawnień rodzicielskich są często spotykane. W trakcie zatrudnienia wielu pracowników korzysta z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. Pracownicy-rodzice wykorzystują też przysługujące im dni tzw. opieki na dziecko. Niektóre z tych nieobecności, w razie zakończenia zatrudnienia, należy odnotować w świadectwie pracy. … więcej o Rodzicielskie nieobecności w treści świadectwa

Macierzyński i rodzicielski w domu i na etacie

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:08 30-09-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaSprawowanie funkcji rodzicielskich nie musi wiązać się z rezygnacją z życia zawodowego. Nie porzucając obowiązków rodzicielskich pracownik może nadal udzielać się w pracy, choć w mniejszym niż poprzednio wymiarze czasowym. Połączenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem jest jednak możliwe tylko na warunkach i w granicach określonych przez prawo pracy. … więcej o Macierzyński i rodzicielski w domu i na etacie

Macierzyński i rodzicielski nie wykluczają etatu

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:14 14-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUrlopy pracownicze związane z rodzicielstwem mają charakter celowy – ich przeznaczeniem jest w pierwszym rzędzie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie oznacza to jednak, że pracownik korzystający z takich urlopów jest automatycznie wyłączony z możliwości zarobkowania. Łączenie pracy i wychowywania dzieci jest dopuszczalne we wszystkich typach urlopów związanych z rodzicielstwem, z wyjątkiem podstawowego urlopu macierzyńskiego. … więcej o Macierzyński i rodzicielski nie wykluczają etatu