Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:45 29-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW dniu 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Oprócz znanych już wcześniej rozwiązań mających na celu zniechęcić do stosowania terminów dłuższych niż 30 dni, wprowadza ona zasadę, że terminy nie powinny przekraczać 60 dni. Daje też wierzycielowi prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro na koszty odzyskania należności w razie opóźnienia w zapłacie. … więcej o Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Jak poprawić zeznanie roczne na swoją korzyść?

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:28 25-04-2013

Gazeta PodatkowaPodatnik, który podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczył na swoją niekorzyść, może domagać się zwrotu należnych mu pieniędzy. Wymaga to jednak przygotowania szeregu dokumentów. Trzeba sporządzić poprawione zeznanie, wyjaśnienie przyczyn dokonania korekty oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty. … więcej o Jak poprawić zeznanie roczne na swoją korzyść?

Płatne i bezpłatne zwolnienia od pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:19
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownikom, oprócz urlopu wypoczynkowego i związanych z rodzicielstwem, przysługują także inne zwolnienia od pracy powiązane z sytuacją rodzinną lub z innymi okolicznościami czy zdarzeniami. Wynikają one z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Ustawodawca określił, które ze zwolnień od pracy mają charakter odpłatny, a które nie gwarantują prawa do wynagrodzenia. … więcej o Płatne i bezpłatne zwolnienia od pracy

Kiedy wystawia się fakturę uproszczoną?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:24 18-04-2013

Gazeta PodatkowaGeneralnie podatnicy VAT dla udokumentowania wykonywanych przez siebie czynności wystawiają dokumenty zwane fakturami. Nowym, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. rodzajem dokumentu wystawianego dla potrzeb VAT jest faktura uproszczona. Faktura ta nie musi zawierać wszystkich danych jak zwykła faktura. Jednak nie każdą sprzedaż można udokumentować w taki sposób. … więcej o Kiedy wystawia się fakturę uproszczoną?

Odstąpienie od umowy z powodu zwłoki

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:59 15-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJeśli kontrahent opóźnia się z wykonaniem umowy, stanowi to przesłankę do tego, by złożyć mu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W zależności od tego, z jaką umową mamy do czynienia oraz jakie postanowienia zamieszczono w jej treści, może być konieczne wcześniejsze wyznaczenie kontrahentowi dodatkowego terminu oraz zagrożenie, że w razie jego niedotrzymania może dojść do odstąpienia od umowy. … więcej o Odstąpienie od umowy z powodu zwłoki

Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:47

Gazeta PodatkowaOd 1 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W rozporządzeniu tym doprecyzowano m.in., że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej zaliczki. Uregulowano też zasady zwrotu towaru lub reklamacji, a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek. … więcej o Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących

Faktura pro forma nie zobowiązuje do rozliczenia VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:48 11-04-2013

Gazeta PodatkowaFaktura pro forma wystawiana jest przed wykonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT i przed otrzymaniem jakiejkolwiek części należności. Nie dokumentuje ona żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. … więcej o Faktura pro forma nie zobowiązuje do rozliczenia VAT

Zwiększona odpowiedzialność za mienie pracodawcy

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:21 04-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWykonywanie wielu prac wiąże się z większą odpowiedzialnością materialną za mienie wykorzystywane w trakcie pracy. Podwyższa to „finansowe” ryzyko po stronie pracowników zatrudnianych na określonych stanowiskach. Mimo że generalnie odpowiedzialność za mienie służbowe ponosi pracodawca, w przypadku powierzenia go pieczy pracownika, ten przejmuje niejako część tej odpowiedzialności. … więcej o Zwiększona odpowiedzialność za mienie pracodawcy

Zgoda dłużnika na sprzedaż jego długów

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:48 02-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNiektóre firmy, chcąc zabezpieczyć się przed sprzedażą ich długów, wprowadzają do podpisywanych przez siebie umów postanowienia o zakazie zbywania wierzytelności bez zgody dłużnika. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, to takie zastrzeżenie jest skuteczne wobec nabywcy wierzytelności, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu. Wątpliwości powstają wtedy, gdy zastrzeżenie zamieszczono w umowie, ale nie ma o nim żadnej wzmianki na wystawionej fakturze. … więcej o Zgoda dłużnika na sprzedaż jego długów