Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Podatek od świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:15 29-02-2016

Gazeta PodatkowaWypłacane przez zleceniodawców należności z tytułu umów zawartych ze zleceniobiorcami zazwyczaj nie ograniczają się tylko do „czystego” wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Coraz częściej obejmują takie świadczenia, jak pokrywanie kosztów przejazdów, noclegów, używania własnych narzędzi czy też odzieży. Część z nich korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz zdecydowana większość jest opodatkowana. … więcej o Podatek od świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom

Sprawdzenie w ZUS poprawności naliczonych za zleceniobiorcę składek emerytalno-rentowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:38 25-02-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2016 r. znacząco zmieniły się przepisy odnośnie oskładkowania umów zlecenia. Nowe przepisy są jednak tak skonstruowane, że zleceniodawcy mogą mieć poważne problemy z ustaleniem, do jakich obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego, czy tylko zdrowotnego) powinni zgłosić osoby wykonujące u nich umowę zlecenia i uzyskujące z tego tytułu wynagrodzenie niższe niż kwota minimalnej płacy. Jeśli zleceniodawca nie jest pewny czy prawidłowo zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczeń i w odpowiedni sposób naliczył za niego składki, może wystąpić do ZUS o sprawdzenie tego. Powinien wtedy złożyć w organie rentowym odpowiedni wniosek w tej sprawie. Może to zrobić na druku ZUS-US-PWS-01. … więcej o Sprawdzenie w ZUS poprawności naliczonych za zleceniobiorcę składek emerytalno-rentowych

Ustanowienie pełnomocnika w sprawach podatkowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:35 22-02-2016

Gazeta PodatkowaPodatnik, chcąc zlecić prowadzenie sprawy podatkowej pełnomocnikowi, musi udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa szczególnego. Upoważnienie sporządza się na urzędowym formularzu. Profesjonalnemu zastępcy – adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu organy podatkowe przekazują korespondencję na adres elektroniczny skrzynki założonej na Portalu Podatkowym lub platformie ePUAP.

Zastępca podatnika

Podatnik ma prawo powierzyć załatwianie swoich spraw podatkowych pełnomocnikowi. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Na ogół jednak do prowadzenia spraw podatkowych angażuje się profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Podatnik nie może wyręczyć się pełnomocnikiem, jeżeli charakter czynności wymaga jego osobistego działania, np. złożenia zeznań w charakterze strony postępowania.

Obecnie pełnomocnikowi można powierzyć prowadzenie spraw podatkowych na podstawie pełnomocnictwa szczególnego. Takie upoważnienie uprawnia do działania we wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, np. reprezentowania w czasie kontroli, zastępowania w toku postępowania podatkowego czy złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które raz złożone da legitymację do występowania w imieniu podatnika we wszystkich sprawach, będzie możliwe dopiero od 1 lipca 2016 r. Odrębnie wystawia się pełnomocnictwo tylko do odbioru korespondencji (PPD-1) oraz do podpisywania deklaracji podatkowych (UPL-1 lub UPL-1P).

Podatnik, ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika w tej samej sprawie, powinien wskazać jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń.

Trzy formy

Pełnomocnictwo szczególne może mieć formę pisemną, elektroniczną lub ustną. Stanowi o tym art. 138e § 2 Ordynacji podatkowej.

Upoważnienie udzielone na piśmie sporządza się na druku oznaczonym symbolem PPS-1. Składa się je – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis – do akt danej sprawy prowadzonej przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. Dopuszczalne jest, aby pełnomocnik okazał oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, a urzędnicy sporządzili urzędową kopię i dołączyli ją do akt. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Organ podatkowy ma jednak prawo zażądać w takim przypadku urzędowego poświadczenia podpisu podatnika.


Druki PPS-1 i OPS-1 są dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

Pełnomocnictwo szczególne sporządzone w formie elektronicznej należy przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu właściwego w sprawie, której ono dotyczy. Dokument musi być uwierzytelniony bezpiecznym e-podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo profilem zaufanym ePUAP. Urzędnicy w razie potrzeby drukują takie pełnomocnictwo i wydruk dołączają do akt sprawy.

Pełnomocnictwo ustne zgłasza się do protokołu. Taką formę udzielenia upoważnienia wykorzystują przede wszystkim osoby, które nie mogą się podpisać, np. z powodu choroby lub zaawansowanego wieku (chyba że pełnomocnictwo podpisze opiekun).

Ustanowienie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia o tym organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu sporządza się na formularzu OPS-1.

E-adres pełnomocnika

Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi mają obowiązek podać w pełnomocnictwie adres elektroniczny. Wynika to z faktu, że pisma doręcza się im zasadniczo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ewentualnie w siedzibie organu podatkowego). E-korespondencja jest przekazywana przez Portal Podatkowy (w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów) lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Adres elektroniczny to nie e-mail danej osoby, ale adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ administracji podatkowej. Chodzi o adres na Portalu Podatkowym lub na platformie ePUAP. Kontem założonym na Portalu Podatkowym można jednak obecnie posługiwać się w bardzo ograniczonym zakresie. Wykorzystuje się go w sprawach dotyczących karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Pozostaje więc założenie skrytki na ePUAP. Taki adres elektroniczny ma format: nazwa użytkownika/skrytka. E-mail podaje się natomiast nieobowiązkowo – jako dane kontaktowe. Służy on do mniej formalnej wymiany korespondencji, niewymagającej urzędowego poświadczenia odbioru.

Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi podają adres elektroniczny w pełnomocnictwach składanych od 1 stycznia 2016 r. Upoważnień dołączonych przed tą datą do akt prowadzonych spraw, uznanych za pełnomocnictwa szczególne, nie trzeba uzupełniać o tę informację. Korespondencja jest w tych przypadkach przekazywana zawodowym pełnomocnikom przez internet, o ile złożą wniosek o taki sposób doręczenia pism lub wyrażą na to zgodę. Pełnomocnik ustanowiony i zgłoszony przed 1 stycznia 2016 r. może także wskazać adres elektroniczny, składając PPS-1.

Dalszy pełnomocnik

Pełnomocnik może ustanowić dla swojego mocodawcy dalszych pełnomocników. Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi są do tego uprawnieni z mocy prawa. W przypadku innych zastępców takie umocowanie może wynikać z treści pełnomocnictwa lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Do ustanowienia dalszego pełnomocnictwa można wykorzystać formularz PPS-1. W takim przypadku pełnomocnik udzielający substytucji figuruje jako podmiot ustanawiający pełnomocnika (w części B i C), a dane dalszego pełnomocnika podaje się jako dane osoby uprawnionej do działania we wskazanej sprawie podatkowej (w części D).

Przykład wypełniania PPS-1(1) (informacje o pełnomocniku i zakresie pełnomocnictwa)

PPS-1

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 2016-02-22

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.PoradnikKsiegowego.pl

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:40 18-02-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaBrak ubezpieczenia chorobowego uniemożliwia m.in. osobom bezrobotnym i studentom skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego, z tytułu porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Przez odpowiedni dla tego świadczenia okres, począwszy od 1 stycznia 2016 r., mogą oni jednak pobierać świadczenie rodzicielskie. Przyznawane jest ono, niezależnie od dochodów rodziny, w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Trzeba jednak wystąpić ze stosownym wnioskiem, najlepiej przed upływem 3 miesięcy od zajścia okoliczności uzasadniającej przyznanie świadczenia. … więcej o Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego

Zasady korygowania deklaracji VAT w 2016 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:38 15-02-2016

Gazeta PodatkowaZ uwagi na to, że podatnik przy rozliczaniu VAT za dany okres rozliczeniowy może popełnić błąd, poprzez złożenie korekty ma możliwość jego poprawienia. Tak więc podatnik rozliczający podatek VAT za okresy miesięczne czy kwartalne, po stwierdzeniu błędu w złożonej już deklaracji powinien ją skorygować. Korekta deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji korygującej. … więcej o Zasady korygowania deklaracji VAT w 2016 r.

Czas sporządzić dla ubezpieczonych roczną informację o składkach ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:58 11-02-2016

Gazeta PodatkowaObowiązkiem każdego płatnika składek jest nie tylko zgłoszenie zatrudnionej osoby do odpowiednich ubezpieczeń oraz comiesięczne rozliczanie i opłacanie za nią należnych składek do ZUS. Ciąży też na nim obowiązek przekazania rocznej informacji o naliczonych składkach osobom zgłoszonym przez niego do ubezpieczeń w ZUS. Informacja ta służy ubezpieczonemu do zapoznania się i potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz ewentualnie wypłaconych mu świadczeń. … więcej o Czas sporządzić dla ubezpieczonych roczną informację o składkach ZUS

Obniżony etat zamiast wychowawczego

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:29 08-02-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaSkorzystanie z pełnej puli urlopów związanych z wychowywaniem dziecka może oznaczać kilkuletnią przerwę w zatrudnieniu. Wielu pracowników nie chce wyłączać się na tak długi okres z aktywności zawodowej – korzysta więc z możliwości łączenia pracy z opieką nad dzieckiem. Dodatkową opcją pozostającą w dyspozycji pracowników-rodziców jest też prawo do podjęcia pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym mogliby przebywać na urlopie wychowawczym. … więcej o Obniżony etat zamiast wychowawczego

Urlopu wypoczynkowego nie można rozdrabniać

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:01 04-02-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW wielu zakładach pracy zdarzają się problemy z wykorzystywaniem na bieżąco urlopów wypoczynkowych. W praktyce trudności bywają zwłaszcza z „wybraniem” co najmniej 14-dniowego wypoczynku, który pracownicy woleliby czasem wykorzystać w podziale na mniejsze odcinki czasu. Niekiedy słyszy się nawet postulaty udzielania urlopu wypoczynkowego na godziny, na co prawo pracy pozwala tylko w jednej sytuacji. Nie wydaje się jednak, biorąc pod uwagę ostatnie stanowisko resortu pracy, aby zasady udzielania urlopowego wypoczynku zostały uelastycznione. … więcej o Urlopu wypoczynkowego nie można rozdrabniać

Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:58 01-02-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUdzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy rodzicielskie. Panowała w tym zakresie swoboda, która zakończyła się 2 stycznia 2016 r. … więcej o Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami