Gazeta PodatkowaWypłacane przez zleceniodawców należności z tytułu umów zawartych ze zleceniobiorcami zazwyczaj nie ograniczają się tylko do „czystego” wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Coraz częściej obejmują takie świadczenia, jak pokrywanie kosztów przejazdów, noclegów, używania własnych narzędzi czy też odzieży. Część z nich korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz zdecydowana większość jest opodatkowana.

Umowa zawarta ze zleceniobiorcą przewiduje, że będziemy mu zwracać w oparciu o prowadzoną przez niego ewidencję przebiegu pojazdu koszty używania prywatnego samochodu do wykonania zlecenia (wynagrodzenie z umowy wynosi powyżej 200 zł). Czy od wartości dokonywanego zwrotu powinniśmy pobierać zaliczki na podatek?

Strony umowy zlecenia mogą w niej zawrzeć postanowienia o zwrocie zleceniobiorcy należności za korzystanie przez niego z prywatnego samochodu osobowego przy jej wykonywaniu. Wówczas, podobnie jak wynagrodzenie za wykonanie tej umowy, będzie on dla zleceniobiorcy przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof.

W pewnych określonych sytuacjach ustawodawca przewidział dla kwot takich zwrotów zwolnienie z opodatkowania. Ma ono zastosowanie wówczas, gdy zwrot dotyczy jazd zamiejscowych. Jeżeli bowiem chodzi o jazdy lokalne, to poza wyjątkami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof przewidzianymi wyłącznie dla niektórych grup pracowników, omawiany zwrot stanowi przychód podlegający opodatkowaniu i to bez względu na ilość przejechanych w tym celu kilometrów.

Natomiast zwrot kosztów przejazdu samochodem w podróży odbytej przez zleceniobiorcę jest zwolniony od podatku w warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że m.in. kwoty otrzymane tytułem zwrotu kosztów używania samochodu w celu odbycia podróży są wolne od podatku do wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia określającego zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników sfery budżetowej. Przepisy tego rozporządzenia przewidują przedmiotowy zwrot do wysokości tzw. kilometrówki, stanowiącej iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu. Nadwyżka ponad ten limit podlega jednak opodatkowaniu wraz z wynagrodzeniem za wykonanie zlecenia.


Zleceniobiorca do wykonania umowy będzie używał własnego sprzętu i narzędzi – takie postanowienie zawiera zawarta z nim umowa. Czy jeżeli wypłacę mu z tego tytułu ekwiwalent, będzie on korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych dla pracowników?

Z uwagi na swobodę kształtowania umów może się zdarzyć, że umowa zlecenia oprócz „podstawowego” wynagrodzenia za jego wykonanie przewiduje również, że zleceniobiorca otrzyma zwrot kosztów związanych z używaniem przy jego wykonywaniu własnych narzędzi i sprzętu. W takiej sytuacji wypłaconą kwotę zleceniodawca powinien doliczyć do wynagrodzenia za wykonanie zlecenia i wraz z nim opodatkować w sposób właściwy dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu. Ten rodzaj przychodów nie został bowiem objęty zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zwolnienie przywołane w pytaniu dotyczy wyłącznie pracowników, czyli osób, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt – jeżeli są one ich własnością – korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o pdof. Takim zwolnieniem ustawodawca nie objął żadnej innej grupy podatników.


Zleceniobiorca, z uwagi na warunki, w jakich będzie wykonywał zlecenie, otrzyma od zleceniodawcy nieodpłatnie odzież roboczą. Czy jej wartość należy mu doliczyć do wynagrodzenia za zlecenie i wraz z nim opodatkować?

NIE. Przedsiębiorca powierzający osobie fizycznej wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia ma obowiązek zapewnić jej bezpieczne i higieniczne warunki pracy, na co wskazuje art. 304 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). W ramach wypełniania tego obowiązku może jej zapewnić odzież roboczą.

Jeżeli zleceniobiorca otrzyma nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, wówczas powstanie u niego przychód podatkowy. Przychód ten może jednak korzystać ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof. Na podstawie tego przepisu ze zwolnienia korzystają świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.


Zleceniobiorca, z którym zawarłem umowę na 6 miesięcy, zachorował. W związku z tym wypłacę mu zasiłek chorobowy. Czy powinienem od niego pobrać zaliczkę na podatek (wynagrodzenie z umowy przekracza 200 zł)?

NIE. Tzw. zasiłki chorobowe, czyli zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, nie podlegają, tak jak wynagrodzenie za zlecenie, zaliczeniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof. Stanowią one przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o pdof.


Pomimo że zasiłek chorobowy zleceniobiorcy jest opodatkowany, zleceniodawca od wypłaconego zasiłku nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

Zleceniodawca, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o pdof, zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek od przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz od przychodów z praw majątkowych. Powołany przepis nie zobowiązuje natomiast zleceniodawcy do poboru zaliczki od przychodów z innych źródeł. Dlatego też w stosunku do zasiłku chorobowego zleceniobiorcy, zleceniodawca nie pełni roli płatnika. Kwotę wypłaconego zasiłku chorobowego powinien natomiast wykazać w PIT-8C sporządzonym po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei zleceniobiorca dane wynikające z PIT-8C wykaże wraz z pozostałymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej w zeznaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 2016-02-29

Świadczenia chorobowe dla pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>