Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Gdy pracownik porzuca pracę

Autor: Gazeta Podatkowa, 07:54 10-07-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzypadki porzucenia pracy przez pracownika są jednostkowe, jednak w okresach sezonowego ożywienia zjawisko to przybiera na sile. Pracownicy, zachęceni „wysypem” nowych ofert pracy, decydują się czasami na radykalny krok porzucenia dotychczasowego zajęcia. Stawia to ich pracodawców w kłopotliwej sytuacji, przepisy prawa pracy nie regulują bowiem takiego sposobu zakończenia zatrudnienia. … więcej o Gdy pracownik porzuca pracę

Krótsze wypowiedzenie wpływa na uprawnienia

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:07 03-07-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOkresy wypowiedzenia umowy o pracę są określone ustawowo i co do zasady mają charakter stały. Wprawdzie strony mogą je zmieniać w drodze zapisów umownych, ale w praktyce z tego rozwiązania korzysta się rzadko. Znacznie częściej pracodawcy wykorzystują przepisy pozwalające im jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia. Taka modyfikacja wypowiedzenia powoduje szybsze zakończenie zatrudnienia i wpływa na zakres uprawnień pracownika. … więcej o Krótsze wypowiedzenie wpływa na uprawnienia

Łączenie pracy i rodzicielskiej opieki bez zmiany umowy

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:08 16-06-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownicy opiekujący się małymi dziećmi coraz częściej korzystają z tzw. rocznego urlopu rodzicielskiego. To stosunkowo długi czas zawieszenia aktywności zawodowej, dlatego wielu rodziców korzysta z uprawnienia do łączenia opieki nad dzieckiem z pracą u swojego dotychczasowego pracodawcy. W razie powrotu do pracy na wspomnianym urlopie powstaje jednak wątpliwość, jakie warunki pracy w zakresie wymiaru etatu i wynagrodzenia obowiązują pracownika i czy pracodawca powinien dokonać zmiany umowy. … więcej o Łączenie pracy i rodzicielskiej opieki bez zmiany umowy

Z umową o pracę nie można zwlekać

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:11 17-03-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZatrudnienie pracownicze najczęściej realizowane jest w ramach umowy o pracę. Przepisy prawa pracy wymagają, aby została ona zawarta w formie pisemnej. Niedotrzymanie tego wymogu nie pociąga jednak za sobą nieważności umowy. Nie oznacza to, że pracodawca zaniedbujący obowiązek jej podpisania nie ponosi żadnych sankcji z tego tytułu. Kodeks pracy określa konsekwencje takiego uchybienia, ponadto planowane jest zaostrzenie przepisów w tym zakresie. … więcej o Z umową o pracę nie można zwlekać

Umowy antykryzysowe z szansą na przekształcenie

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:09 20-01-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaCzas obowiązywania tzw. pierwszej ustawy antykryzysowej ostatecznie zakończył się 21 listopada 2013 r. Razem z tą ustawą straciły moc przepisy przewidujące limit zatrudniania na podstawie umowy na czas określony. Przepisy te były źródłem wielu wątpliwości i kontrowersji w sytuacji przekroczenia wspomnianego limitu. Dylematy związane z zawieraniem tzw. umów antykryzysowych przetrwały nawet samą ustawę, stanowiąc materiał do analizy ze strony Sądu Najwyższego. … więcej o Umowy antykryzysowe z szansą na przekształcenie

Obowiązki pracownika nie tylko w umowie

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:18 02-09-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUmowa o pracę jest dokumentem, który reguluje zazwyczaj tylko najważniejsze warunki umowy o pracę, w tym rodzaj umówionej pracy. Inne, bardziej drobiazgowe ustalenia dotyczące sposobu jej świadczenia i poszczególnych obowiązków służbowych pozostają najczęściej poza treścią umowy o pracę. Pracodawca może je jednak skonkretyzować w zakresie obowiązków, którego forma zależy od jego swobodnego uznania. … więcej o Obowiązki pracownika nie tylko w umowie

Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:00 22-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy jest jednym z najpoważniejszych uchybień po stronie pracownika. Jako naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia i faktycznie jest częstym powodem „karnego” rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Powinnością zatrudnionego jest więc jak najszybsze i wiarygodne usprawiedliwienie absencji w pracy. … więcej o Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić

Powrót do pracy na mocy wyroku

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:45 12-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaSprawy sądowe z powództwa pracownika często kończą się jego wygraną. W zależności od treści wyroku, procesujący się pracownik może otrzymać świadczenie pieniężne lub powrócić do pracy, z której został bezprawnie zwolniony. Po powrocie pracodawca powinien mu zagwarantować dotychczasowe warunki pracy, nie oznacza to jednak przywrócenia pracownikowi „kompletu” uzyskanych wcześniej uprawnień. … więcej o Powrót do pracy na mocy wyroku

Zmiana warunków pracy wymaga informacji

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:02 15-07-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaIndywidualne warunki zatrudnienia wynikają z różnych źródeł. Część z nich zapisana jest tylko w umowie o pracę, niektóre zaś regulowane są przez przepisy zakładowe. W małych zakładach, wobec braku aktów zakładowych, warunki pracy określa też tzw. informacja dodatkowa. Zmiana danych określonych jej zakresem wymaga aktualizacji informacji. … więcej o Zmiana warunków pracy wymaga informacji

Umowę o pracę można podpisać w dzień wolny

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:12 17-06-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPodpisanie umowy powoduje powstanie między jej stronami więzi prawnej, której charakter zależy od rodzaju umowy. Najczęściej nawiązanie stosunku prawnego zbiega się z momentem podpisania umowy. Prawo pracy cechujące się wyraźną odrębnością w porównaniu do ogólnych regulacji prawa cywilnego, dopuszcza nawiązanie stosunku pracy w terminie innym niż podpisanie umowy o pracę. Nie uzależnia jednak możliwości jej zawarcia od rozkładu dni wolnych i roboczych pracownika. … więcej o Umowę o pracę można podpisać w dzień wolny

Kiedy nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:50 11-03-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrawo pracy przewiduje dwie możliwości zmiany warunków umowy o pracę – poprzez porozumienie stron lub wypowiedzenie zmieniające. Ten drugi tryb modyfikacji warunków zatrudnienia ma na ogół miejsce wtedy, kiedy porozumienie stron nie doszło do skutku. Z uwagi na brak wymogu uzyskania zgody pracownika, wypowiedzenie zmieniające cechuje się pewną „przymusowością” wobec pracownika, jednak nie wszystkie zmiany umowy wymagają jego zastosowania. … więcej o Kiedy nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające?

PIT-12 – niezbędny do rozliczenia przez pracodawcę

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:36 27-12-2012

Gazeta PodatkowaNie każda osoba fizyczna samodzielnie rozlicza się z fiskusem z podatku dochodowego. Pewne grupy podatników w warunkach określonych w ustawie o pdof mogą bowiem w tym zakresie „wyręczyć się” płatnikiem. Należą do nich m.in.: pracownicy, członkowie spółdzielni, a także osoby otrzymujące: emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika (np. banku), stypendium (np. z uczelni), świadczenia z Funduszu Pracy, świadczenia integracyjne jak również tymczasowo aresztowani lub skazani. … więcej o PIT-12 – niezbędny do rozliczenia przez pracodawcę