Gazeta PodatkowaOsobom, które nie rozliczyły się jeszcze z tytułu podatku dochodowego za 2017 r., zostało niewiele czasu na wywiązanie się z tego obowiązku. Termin upływa 30 kwietnia 2018 r. Do tego dnia trzeba złożyć zeznanie podatkowe, a jeżeli wynika z niego podatek do uiszczenia – dokonać zapłaty. Niezbędne formalności należy załatwić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2017 r.

Wybór urzędu

Termin złożenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2017 r. upływa o północy 30 kwietnia 2018 r.

Osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu składają zeznanie podatkowe zasadniczo w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2017 r. Podatnicy, których zamieszkanie w kraju ustało przed tym dniem, roczne rozliczenie podatku dochodowego przekazują do urzędu skarbowego ustalonego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, stanowiąca centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Nie trzeba być tam zameldowanym na pobyt stały lub czasowy. Nierezydenci podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zeznanie podatkowe składają w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Małżonkowie korzystający z łącznego opodatkowania swoich dochodów, którzy mają różne adresy zamieszkania i podlegają pod inne urzędy skarbowe, wspólne rozliczenie przekazują do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jednego z nich. Wybrany organ podatkowy trzeba podać w formularzu rozliczenia. Zasada ta dotyczy wyłącznie wspólnego rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli poza nim małżonkowie składają również zeznanie lub zeznania, w których wykazują dochody niepodlegające łącznemu opodatkowaniu, to takie rozliczenia każdy z nich przekazuje do swojego urzędu skarbowego (właściwego ze względu na swoje miejsca zamieszkania).

Niezależnie od miejsca zamieszkania na dzień ustalania urzędu skarbowego właściwego w sprawie przekazania rocznego rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym należy podać adres zamieszkania aktualny na dzień jego złożenia.

Forma zeznania

Zeznanie podatkowe może mieć formę papierową lub elektroniczną.

Zeznania podatkowe sporządzone na papierowym formularzu można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub w dowolnym centrum obsługi (funkcjonują one obecnie w wybranych 51 urzędach skarbowych na terenie kraju). Dozwolone jest ponadto przesłanie rozliczenia za pośrednictwem operatora pocztowego – także z zagranicy.

Osoby preferujące kontakt z administracją skarbową przez internet mają kilka możliwości złożenia w ten sposób zeznania podatkowego. Rozliczenie można przesłać, wypełniając odpowiedni interaktywny formularz zamieszczony na Portalu Podatkowym lub używając sprawdzonego programu komercyjnego.


Bezpłatny program PIT Gofin 2017 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.

Osoby składające PIT-37 lub PIT-38 za 2017 r. mogą skorzystać z zeznań podatkowych wstępnie wypełnionych przez administrację skarbową w ramach tzw. usługi pre-filled tax return (PFR). Rozliczenia PIT-37 za 2017 r. zostały sporządzone na podstawie informacji o dochodach podatników przekazanych przez płatników i organy rentowe: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A. Zeznania PIT-38 za 2017 r. przygotowano w oparciu o informacje PIT-8C. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe można pobrać na Portalu Podatkowym. Podatnik uzyska do niego dostęp po podaniu kilku danych uwierzytelniających: swojego identyfikatora podatkowego, pierwszego imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz sumy przychodów z informacji od płatników za 2017 r. Rozliczenie można uzupełnić i zmodyfikować, np. zmienić dane adresowe, dopisać ulgi podatkowe, zawrzeć wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

PIT-37 za 2017 r. może zostać sporządzony przez urząd skarbowy. Podatnik, który chce skorzystać z tej opcji, musi do 16 kwietnia 2018 r. złożyć on-line wniosek PIT-WZ. We wniosku należy podać informacje dotyczące sposobu opodatkowania (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko), kosztów uzyskania przychodów, odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej czy ulgi na dzieci. Dodatkowo można wskazać organizację pożytku publicznego, do której ma trafić 1% podatku. Urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku prześle na wskazany we wniosku adres e-mail link do rozliczenia oraz kod autoryzujący. Po kliknięciu w link i wprowadzeniu kodu podatnik uzyska dostęp do PIT-37 za 2017 r. na Portalu Podatkowym. Zeznanie podatkowe można w całości zaakceptować lub odrzucić.

Do złożenia zeznania podatkowego przez internet nie jest potrzebny płatny kwalifikowany podpis elektroniczny. Wystarczy, że podatnik poda kilka danych autoryzujących. Są to: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu za 2016 r. Wymagany jest przychód wykazany PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 albo PIT-40A. Trzeba podać kwotę z jednego, dowolnie wybranego, dokumentu. Jeżeli natomiast żadne z wymienionych zeznań podatkowych lub rocznych obliczeń podatku nie zostało złożone za 2016 r., należy wpisać „0” (zero). Małżeńskie zeznanie podatkowe wysyła się z danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik (tj. jako pierwszy). Nie sumuje się przychodów obojga małżonków.

Bezpłatną opcją podpisu jest również profil zaufany. Można nim podpisać wniosek PIT-WZ, a także PIT-37 lub PIT-38 za 2017 r. sporządzone na podstawie wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Aby uzyskać profil zaufany, wystarczy zarejestrować się na stronie www.pz.gov.pl, złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego, a następnie w ciągu 2 tygodni osobiście potwierdzić jego założenie w dowolnym punkcie potwierdzającym. Należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Wniosek o założenie profilu zaufanego można również złożyć bezpośrednio w punkcie potwierdzającym. Tam uprawniona osoba dokona rejestracji. Inna możliwość to przesłanie formularza o założenie profilu zaufanego z własnego internetowego konta bankowego. Taką usługę oferują wybrane banki.

Zwrot nadpłaty

Wiele osób wykazuje w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego nadpłatę. Pieniądze mogą być zwrócone przelewem na konto, przekazem pocztowym albo wypłacone w kasie.

Urząd skarbowy, aby dokonać zwrotu nadpłaty przelewem, musi dysponować numerem aktualnego konta podatnika. Podatnik powinien być posiadaczem lub współposiadaczem rachunku bankowego. Wykluczone jest wskazanie cudzego konta, nawet członka najbliższej rodziny, np. dziecka czy rodzeństwa. Zgłoszenia rachunku bankowego dokonuje się w trybie właściwym dla swojego statusu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG czynią to w ramach wniosku CEIDG-1, pozostałe osoby, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, składają NIP-7, a wszyscy inni – ZAP-3.


Termin zwrotu nadpłaty podatku dochodowego wynosi zasadniczo 3 miesiące od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Osobom, które nie mają rachunku bankowego, a nie muszą go posiadać na potrzeby rozliczeń z administracją skarbową, nadpłata podatku zwracana jest przekazem pocztowym albo wypłacana w kasie urzędu skarbowego. Standardowo w przypadku niepodania numeru konta pieniądze otrzymuje się przekazem pocztowym. Nie trzeba składać wniosku o zastosowanie takiej formy zwrotu nadpłaty podatku. Nadpłata przesłana przekazem pocztowym pomniejszana jest jednak o koszty jej zwrotu. Wypłaty pieniędzy w kasie dokonuje się na żądanie podatnika. Odpowiednią adnotację można zamieścić w zeznaniu podatkowym – w części przeznaczonej na podanie informacji uzupełniających. Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 23,20 zł. Może być ona przelana na konto, ale jeżeli podatnik go nie wskaże, zwrot następuje poprzez wypłatę w kasie.

Pieniądze nie zawsze trafią do podatnika. Nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Urzędowi skarbowemu nie wolno jednak w tym trybie zarachować nadpłaty na zaległość podatkową wynikającą z nieostatecznej decyzji, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności (chyba że podatnik o to zawnioskuje). Zwrot podatku, jako wierzytelność przysługująca podatnikowi wobec organu podatkowego, może zostać również zajęty na pokrycie długów dochodzonych w trybie egzekucji sądowej (np. alimentów) lub administracyjnej (np. mandatów za wykroczenia drogowe).

Zapłata podatku

Efektem sporządzenia rocznego rozliczenia może być konieczność zapłaty podatku. Termin uiszczenia kwoty wynikającej z PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2017 r. upływa 30 kwietnia 2018 r. Podatek podlega wpłacie bez względu na jego wysokość.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe reguluje się przelewem lub gotówką. Nie każdy może jednak wybrać sposób dokonania zapłaty. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą i zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek bezgotówkowo opłacać firmowe podatki (związane z działalnością gospodarczą). Odstępstwo od tego wymogu uczyniono dla mikroprzedsiębiorców – oni mogą regulować podatki gotówką.

Obowiązek zapłaty spoczywa na podatniku. Podatek wynikający z małżeńskiego zeznania podatkowego ma prawo i obowiązek uregulować każdy z małżonków. Dokonanie wpłaty za podatnika jest dozwolone w dwóch przypadkach. Stanowi o tym art. 62b § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej. Po pierwsze, każdy podatek, bez względu na wysokość, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny, tj. jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Po drugie, dopuszczalne jest dokonanie zapłaty przez inny podmiot, np. z konta spółki jawnej czy komandytowej na pokrycie podatku dochodowego wspólników, o ile kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. Uznaje się, że w takich przypadkach wpłata pochodzi ze środków podatnika, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Terminy złożenia zeznania podatkowego
sposób złożenia PIT data złożenia PIT
złożenie w siedzibie urzędu skarbowego dzień złożenia
nadanie w placówce Poczty Polskiej S.A. dzień nadania listu
nadanie w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE dzień nadania listu
nadanie listem w państwie spoza UE dzień otrzymania listu przez polską placówkę Poczty Polskiej S.A.
wysłanie przez internet dzień wprowadzenia do systemu pozytywnie zweryfikowanego dokumentu (data wskazana w UPO)
złożenie w polskim konsulacie dzień złożenia
złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku dzień złożenia
złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego dzień złożenia
złożenie przez aresztowanego w administracji aresztu śledczego dzień złożenia

 

Sposoby podpisania PIT za 2017 r.
podpis zeznanie podatkowe
kwalifikowany podpis elektroniczny PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
dane autoryzujące PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
profil zaufany
PIT-WZ i akceptacja sporządzonego przez urząd skarbowy PIT-37
 PIT-37 i PIT-38 sporządzone w ramach usługi PFR

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 2018-04-09

PIT i CIT w najnowszych interpretacjach organów podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>