Gazeta PodatkowaWypowiedzenie umowy może nastąpić z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Jeżeli czynności tej dokonuje pracodawca, wówczas pracownik w okresie wypowiedzenia otrzymuje prawo do skorzystania z dwóch dni wolnego. Celem tego uprawnienia jest umożliwienie pracownikowi podjęcia starań o znalezienie nowego zajęcia.

Dwa dni zwolnienia na wniosek

Kodeks pracy przyznaje pracownikowi któremu wypowiedziano umowę o pracę, prawo do zwolnienia od pracy w celu poszukiwania nowego zatrudnienia (art. 37 K.p.). Wymiar zwolnienia jest uzależniony od długości wypowiedzenia i wynosi:

  • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze – w razie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy, również w sytuacji, gdy zostało ono skrócone do 1 miesiąca na podstawie art. 361 K.p. Przez dni robocze należy przy tym rozumieć dni, które są dniami pracy dla danego pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Omawiane zwolnienie jest uprawnieniem fakultatywnym, jego wykorzystanie zależy więc od inicjatywy pracownika. Jeżeli zdecyduje się on zawnioskować o zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy, wniosek ten jest wiążący dla pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że zaproponowany we wniosku termin udzielenia zwolnienia nie podlega dyskusji. W tym zakresie pracodawca w uzasadnionych przypadkach może nie uwzględnić propozycji pracownika, z uwagi na potrzeby zakładu pracy. Nie może jednak odrzucić wniosku w całości, odmawiając udzielenia zwolnienia bez względu na jakiekolwiek okoliczności.

Zwolnienie także dla przyszłego emeryta

Przeznaczeniem zwolnienia na poszukiwanie pracy jest, jak sama nazwa wskazuje, podjęcie starań o znalezienie nowego zajęcia. Może to niekiedy nasuwać wątpliwości, czy udzielenie tego zwolnienia jest uprawnione, jeżeli pracownik, któremu wypowiedziano umowę zamierza przejść na emeryturę lub rentę. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują jednak żadnych negatywnych przesłanek dotyczących przyszłości pracownika, które pozbawiałyby prawa do omawianego zwolnienia. Jedynymi okolicznościami pozbawiającymi prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 37 K.p. jest bowiem wypowiedzenie umowy przez pracownika (a nie pracodawcę) i/lub okres wypowiedzenia krótszy niż 2 tygodnie.

Jeżeli chodzi o metodykę udzielania zwolnienia, należy wskazać, że zwolnienie może być udzielone łącznie na dwa albo trzy kolejne dni, jak też odrębnie na poszczególne dni. Jeżeli pracownik nie zawnioskował o to zwolnienie, uprawnienie przepada. W takiej sytuacji nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny, nawet jeżeli strony porozumiały się co do zamiany zwolnienia udzielanego w naturze na pieniężny odpowiednik w postaci ekwiwalentu.

Zmiana wypowiedzenia, a dni wolne

Przepis art. 37 K.p. przyznający pracownikowi prawo do zwolnienia od pracy na poszukiwanie nowego zatrudnienia, wprowadza to uprawnienie w kontekście wypowiedzenia całkowitego. Prawo do dwóch dni wolnego na poszukiwanie pracy nie przysługuje więc na wypowiedzeniu zmieniającym. Co jednak w sytuacji, gdy wspomniane wypowiedzenie, z uwagi na odrzucenie nowych warunków zatrudnienia przez pracownika, przekształca się w wypowiedzenie całej umowy o pracę? Czy w tym momencie pracownik nabywa prawo do omawianego zwolnienia? Mimo że sytuacja, o której mowa pozostaje poza zakresem standardowych przesłanek udzielenia zwolnienia, odpowiedź na ostatnie pytanie powinna być twierdząca. Z chwilą przekształcenia wypowiedzenia zmieniającego w całkowite strony mają do czynienia wyłącznie z wypowiedzeniem całej umowy. Jeżeli chodzi o długość tego wypowiedzenia, to wlicza się do niego również okres wypowiedzenia zmieniającego i stosownie do tego ustala wymiar zwolnienia.

Wynagrodzenie prawie jak za urlop

Za dni wolne pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zasady jego obliczania wynikają z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań… (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, w celu ustalenia wynagrodzenia za dni zwolnienia przewidzianego w art. 37 K.p., należy:

  • ustalić podstawę wymiaru zgodnie z zasadami dotyczącymi obliczania wynagrodzenia urlopowego, z tym że składniki stałe i zmienne należy przyjąć z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy,
  • podzielić podstawę przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa.

Wynagrodzenie za jedną godzinę pracy ustalone w powyższy sposób należy następnie pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby, gdyby nie korzystał ze zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Przykład

W kwietniu 2016 r. pracownik korzystał z 2 dni zwolnienia w celu poszukiwania pracy. Jest zatrudniony w normach podstawowych, po 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godz. na tydzień. Jego wynagrodzenie ustalone jest w stałej stawce miesięcznej w kwocie 3.800 zł, przysługuje mu też zmienna premia regulaminowa, która w kwietniu br. wyniosła 210 zł. W kwietniu br., oprócz pełnego wynagrodzenia za pracę w stałej stawce miesięcznej oraz premii regulaminowej, otrzymał wynagrodzenie za dwa dni zwolnienia od pracy ustalone ze zmiennych składników w wysokości 22,08 zł, zgodnie z wyliczeniem:

  • wymiar czasu pracy w kwietniu br.: 168 godz.,
  • wymiar czasu pracy po obniżeniu o dni wolne na poszukiwanie pracy: 168 godz. – (2 × 8 godz.) = 152 godz.,
  • wynagrodzenie: 210 zł : 152 godz. = 1,38 zł; 1,38 zł × 16 godz. = 22,08 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 2016-05-05

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.PoradnikKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>