Gazeta PodatkowaCzynni podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, dokumentują wykonywane czynności fakturami. Faktury te muszą odzwierciedlać faktyczny przebieg transakcji i zawierać określone przepisami dane. Podatnikom zdarza się popełniać błędy w fakturowaniu transakcji. W konsekwencji należy je niezwłocznie poprawić. Wątpliwości budzi, jak daleko wstecz możliwa jest korekta faktury sprzedaży.

Wystawienie faktury korygującej

Prawidłowe dokumentowanie transakcji należy do podstawowych obowiązków podatników VAT. W toku prowadzonej działalności występują jednak sytuacje, w których konieczne jest skorygowanie pierwotnie wystawionej faktury.

Ustawodawca w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT wskazał, że faktura korygująca powinna zostać sporządzona w sytuacjach, gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

2) udzielono opustów i obniżek cen,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty (przed dokonaniem dostawy),

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.


Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Niezależnie od tego, czy przyczyną wystawienia faktury korygującej jest udzielenie rabatu, zwrot towarów i opakowań, podwyższenie ceny czy stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, to powinna ona zawierać dane wymienione w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Są to następujące elementy:

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”,

2) numer kolejny oraz data jej wystawienia,

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, czyli: data wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile data ta jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

b) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,

4) przyczyna korekty,

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

6) w przypadkach innych niż gdy korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – prawidłowa treść korygowanych pozycji.

Termin wystawienia korekty

Ustawodawca w przepisach określił, w jakich okolicznościach powinna zostać wystawiona korekta faktury, nie wskazał przy tym terminu, w jakim należy tego dokonać. Aczkolwiek literalne brzmienie art. 106j ustawy o VAT wskazuje, że korekta faktury powinna zostać wystawiona jak najszybciej, mianowicie w momencie zaistnienia zdarzeń wymienionych w tym przepisie.

Ponadto w przepisach w zakresie VAT nie wskazano, po jakim czasie od daty wystawienia faktury podatnik może ją skorygować. Określając termin, w jakim możliwe jest wystawienie faktury korygującej, należy mieć na uwadze art. 112 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania VAT oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jak stanowi art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W świetle powołanego przepisu, jeżeli podatnik dla celów rozliczeń VAT ma obowiązek przechowywania faktur do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy, w konsekwencji do tego samego terminu może sporządzać do nich korekty.

Taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.774.2017.2.MK.

We wniosku o interpretację podatnik zapytał o możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i wartości należnego podatku VAT na podstawie faktury korygującej sporządzonej w sierpniu 2017 r. do faktury wystawionej w grudniu 2006 r.

Organ podatkowy stwierdził, że „prawa i obowiązki m.in. w zakresie wystawiania faktur korygujących i rozliczenia podatku na ich podstawie, obowiązują podatników dopóty, dopóki zobowiązanie podatkowe określone w tych fakturach nie uległo przedawnieniu”. Okres przedawnienia, w myśl art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, co do zasady, wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zdaniem Dyrektora KIS „instytucja przedawnienia ma to do siebie, że w odniesieniu do okresu, który uległ przedawnieniu nie mogą być dokonywane żadne czynności ani zwiększające zobowiązanie podatkowe, ani zmniejszające zobowiązanie podatkowe. Podatnik nie jest tym samym zobowiązany ani do wystawiania ani do posiadania dokumentów oraz ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku za okresy, które uległy przedawnieniu”.

Reasumując organ stwierdził, że podatnik nie jest uprawniony do dokonania korekty faktury wystawionej w grudniu 2006 r. W konsekwencji nie ma on prawa do obniżenia podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i tym samym obniżenia wartości podatku VAT należnego. Wynika to z faktu, że zobowiązanie podatkowe wynikające z tej faktury, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, uległo przedawnieniu.

„(…) Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Z (…) przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. (…)”

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.723.2017.3.BW.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

autor: Małgorzata Smolnik
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 2018-03-08

Rozpoczynamy działalność gospodarczą – Prawa i obowiązki w zakresie VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>