Gazeta PodatkowaNa osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym spoczywa obowiązek zgłoszenia do niego członków swojej rodziny, m.in. dzieci. Jednak, aby mogły one być zgłoszone do tego ubezpieczenia jako członkowie rodziny, powinny spełniać określone warunki. Gdy przestaną je spełniać, należy je wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego. Pod koniec kwietnia br. rodzice będą musieli wyrejestrować z tego ubezpieczenia dzieci, które zakończą w tym miesiącu naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dziecko jako członek rodziny

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakazują, aby każda osoba podlegająca obowiązkowi tego ubezpieczenia zgłosiła do niego uprawnionych członków swojej rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do tego ubezpieczenia. Za członka rodziny – dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się m.in. dziecko do ukończenia 18 lat. Jeśli po uzyskaniu pełnoletności dziecko uczy się dalej w: szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli albo odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, wówczas jest uważane za członka rodziny do ukończenia 26 lat. Jedynie w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi z tym orzeczeniem, nie ma ograniczenia wiekowego.

Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny wystarczy zgłoszenie dokonane przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, np. przez jednego z rodziców. Wnuki mogą natomiast zostać zgłoszone do tego ubezpieczenia tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ani też nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek, albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Ukończenie wieku, szkoły lub studiów

W przypadku gdy członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przestanie spełniać warunki wymagane do podlegania temu ubezpieczeniu, należy go wyrejestrować z tego ubezpieczenia. Takiego wyrejestrowania trzeba także dokonać w sytuacji, gdy osoba, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, sama przestała mu podlegać. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny dokonuje się na druku ZUS ZCNA, w ciągu 7 dni od dnia utraty przez niego uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego (lub ustania ubezpieczenia osoby zgłaszającej).


Druk ZUS ZCNA dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

Generalnie dziecko przestaje spełniać warunki do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny po:

  • ukończeniu 18 lat lub – jeśli po osiągnięciu pełnoletności dziecko nie uczy się dalej,
  • zakończeniu kształcenia (o ile nie ma ukończonych 26 lat),
  • ukończeniu 26 lat, mimo że nadal się uczy.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 2019 r. będzie miało miejsce 21 czerwca. Z kolei w przypadku młodzieży kończącej klasę (semestr) programowo najwyższą szkoły ponadgimnazjalnej (tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych), w której rok szkolny rozpoczyna się w pierwszym powszednim dniu września, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek kwietnia, czyli w 2019 r. 26 kwietnia. Tak wynika z § 2 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.). Również z kalendarza roku szkolnego 2018/2019 zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja) wynika, że zakończenie nauki w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych nastąpi 26 kwietnia 2019 r.

Oznacza to, że w przypadku dzieci, które w tym dniu zakończą naukę w liceach ogólnokształcących (także dla dorosłych) czy technikach, trzeba je będzie wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny z datą od 27 kwietnia 2019 r. Takiego wyrejestrowania należy dokonać niezależnie od tego, czy dane dziecko będzie w maju br. zdawało egzamin maturalny, czy nie będzie do niego przystępowało.

Dziecko kończące w kwietniu br. naukę w szkole ponadgimnazjalnej będzie mogło być ponownie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (o ile oczywiście nie ma ukończonych 26 lat), jeśli rozpocznie np. kształcenie na studiach wyższych.

Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego należy również dokonać, gdy dziecko zakończy kształcenie na studiach wyższych. Zasadniczo datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, a w przypadku kierunków:

  • lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego egzaminu wymaganego programem studiów,
  • farmacji oraz fizjoterapii – data zaliczenia ostatniej praktyki, wymaganej w programie studiów.

Nie dokonuje się natomiast wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dzieci do ukończenia 26 lat, które kontynuują naukę w tej samej szkole, a mają jedynie wakacyjną przerwę w nauce.

Warto jednak wskazać, że po zakończeniu edukacji i wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego dziecko nie traci automatycznie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Może z nich korzystać jeszcze przez określony czas (patrz tabela).

Okres korzystania przez dziecko ze świadczeń gwarantowanych przez NFZ
po ukończeniu szkoły – art. 67 ust. 5 ustawy zdrowotnej
Rodzaj szkoły Okres korzystania ze świadczeń
ponadpodstawowa 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki (lub skreślenia z listy uczniów)
studia lub
szkoła doktorska
4 miesiące od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów bądź listy doktorantów

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 2019-04-23

Wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>