Gazeta PodatkowaCzłonkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, najpierw – dla znacznej części ubezpieczonych – obowiązkowe, staje się dobrowolnym. Co więcej, obecni członkowie ofe, którzy w ustalonym terminie nie złożą oświadczenia o przekazywaniu np. do wybranego przez siebie wcześniej lub przypisanego w drodze losowania otwartego funduszu emerytalnego części należnych składek na ubezpieczenie emerytalne, z urzędu wrócą do ZUS. Dlatego tak ważne jest, aby ich decyzja w kwestii członkostwa w ofe była w miarę możliwości jak najbardziej przemyślana i świadoma.

Reforma ofe

Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, zwana dalej ustawą nowelizującą, choć część jej przepisów zaczęła obowiązywać nieco wcześniej, tj. 15 stycznia 2014 r.

Jak założył ustawodawca, głównym celem wprowadzonych zmian jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa obecnym i przyszłym emerytom, a także finansom publicznym i rynkom kapitałowym,
 • zmniejszenie ponoszonych przez budżet kosztów systemu emerytalnego oraz
 • obniżenie poziomu długu publicznego w relacji do PKB.

Co to oznacza dla samych ubezpieczonych?

Przede wszystkim została zmniejszona:

 • liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzonych przez członków otwartych funduszy emerytalnych, poprzez przekazanie ich większej części do ZUS, a także
 • wartość procentowa składek przekazywanych do ofe, na korzyść tych gromadzonych na subkoncie w ZUS.

Ponadto fakt pozostania w ofe będzie uzależniony od złożenia przez jego członka stosownego oświadczenia w tej sprawie – jego brak będzie skutkował automatycznym powrotem do ZUS. Tym samym członkostwo w ofe z obowiązkowego do tej pory stanie się dobrowolnym, w tym także dla osób, które rozpoczynają swoją aktywność zawodową. Co jakiś czas dopuszczalna jednak będzie zmiana decyzji w tym zakresie. Natomiast na 10 lat przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego danego członka ofe, zgromadzone przez niego składki, za sprawą tzw. „suwaka”, będą stopniowo przekazywane do ZUS.

 

Transfer aktywów z ofe do ZUS

W dniu 3 lutego 2014 r. otwarte fundusze emerytalne umorzyły 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na dzień 31 stycznia 2014 r. na rachunku każdego członka ofe i przekazały do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, wraz z podpisanym przez osoby upoważnione wykazem zawierającym ich specyfikację i wycenę. Stało się tak za sprawą art. 23 ustawy nowelizującej. Przepis ten jednocześnie sprecyzował, iż chodzi tu o następujące kategorie aktywów:

1) obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa,

2) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa,

3) inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa,

4) środki pieniężne denominowane w walucie polskiej,

z zachowaniem przy przekazywaniu do ZUS wymienionej kolejności, aż do osiągnięcia wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r.

Wartość środków odpowiadających wartości umorzonych (przez ofe na rachunku ubezpieczonego) jednostek rozrachunkowych zostanie przez ZUS zewidencjonowana na dzień 31 stycznia 2014 r. na subkoncie prowadzonym w ramach konta danego ubezpieczonego. Ich wartość może okazać się wyższa od wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Będzie tak w sytuacji, gdy wartość aktywów wymienionych w pkt 1-3, wynikająca z kursu wyceny lub ceny ustalonych na dzień 31 stycznia 2014 r., okaże się niższa niż wartość tych aktywów ustalona na dzień 3 września 2013 r.

Informacja o liczbie umorzonych jednostek rozrachunkowych powinna zostać przesłana przez ofe do ZUS w dniu 31 października 2014 r. Organ rentowy natomiast na jej zewidencjonowanie na subkoncie będzie miał czas do dnia 31 marca 2015 r.

W terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. ZUS zobowiązany jest do przesłania ubezpieczonemu informacji o stanie jego konta łącznie za lata 2013 i 2014, a także dodatkowo o wartości środków zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r.

 

Deklaracja w sprawie ofe

Członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych od 1 lipca br. nie będzie już obowiązkowe. Ubezpieczeni otrzymają prawo wyboru czy chcą, by część ich składki była jak dotąd odprowadzana do ofe, czy też przekazywana na subkonto w ZUS. Oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do ofe zainteresowani będą mogli złożyć w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r.

Co należy podkreślić, brak takiego oświadczenia lub też złożenie go po ustawowym okresie tych 4 miesięcy będzie traktowane jak wybór ZUS. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy nowelizującej, do ofe składka w części odpowiadającej 2,92% podstawy jej wymiaru będzie przekazywana jedynie za okres do dnia 30 czerwca 2014 r. Aby składka dalej była przekazywana do ofe począwszy od 1 lipca 2014 r., obecny członek ofe musi złożyć stosowne oświadczenie.

Przy czym decyzja członka ofe w tym zakresie nie musi być ostateczna. Raz na cztery lata, począwszy od 2016 r., między 1 kwietnia a 31 lipca będą bowiem otwarte tzw. okienka czasowe, w których ubezpieczeni będą mogli zmienić swoją wcześniejszą decyzję (przykład).

Ustawa przewiduje również, że osoby, które pozostaną w ofe, będą przekazywały do niego nie jak przed reformą 3,5%, tylko 2,92% pensji brutto. Ponadto o połowę (tj. z 3,5% do 1,75%) zostały obniżone opłaty pobierane przez ofe od składek. Także o połowę (tj. z 0,8% do 0,4%) spadły pobierane przez ZUS należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na ofe.

Przykład

Pan Mieczysław, urodzony w maju 1968 r., choć nie miał takiego obowiązku, w lipcu 1999 r. podpisał umowę z otwartym funduszem emerytalnym. W wyniku przeprowadzonej z dniem 1 lutego 2014 r. reformy otwartych funduszy emerytalnych ponownie stanie przed wyborem, czy część jego składek odprowadzana do II filaru ma trafiać i do ofe, i na subkonto w ZUS, czy wyłącznie do ZUS. Pan Mieczysław ma trzy możliwości:

1) zadeklarować, aby część jego składki była przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego jest członkiem,

2) zadeklarować, aby część jego składki była przekazywana do innego niż wybrał wcześniej otwartego funduszu emerytalnego,

– zarówno w jednym, jak i drugim przypadku będzie musiał w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca br. złożyć w ZUS stosowne oświadczenia,

3) nie podejmować żadnych działań, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z ofe – pełna składka na II filar począwszy od 1 lipca 2014 r. będzie trafiała do ZUS.

Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie ubezpieczony, będzie mógł ją zmienić w tzw. okienkach czasowych. Najbliższe zostanie „otwarte” w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r., a następne – w tych samych miesiącach – co cztery lata.

 

Składanie oświadczenia

Jeżeli członek ofe zdecyduje się na pozostanie w ofe, musi pamiętać, iż sposób złożenia stosownego oświadczenia został ściśle określony w przepisach. W świetle art. 11 ust. 2 ustawy nowelizującej trzeba je będzie przedłożyć w ZUS, a nie w otwartym funduszu emerytalnym, którego jest się członkiem. Przy czym będzie można to zrobić:

 • pisemnie, albo
 • przez system teleinformatyczny udostępniony bezpłatnie przez ZUS, w formie uwierzytelnionego dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem odpowiednio:
 • kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),
 • profilu zaufanego ePUAP, w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), lub
 • innych technologii umożliwiających identyfikację, określonych na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Druk sformalizowany

Także samo oświadczenie zostało sformalizowane. Jego wzór określono w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. Oprócz podania swoich danych identyfikacyjnych członek ofe będzie mógł oświadczyć, że chce, aby składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, była odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego:

 • którego jestem członkiem, albo
 • innego niż ten, którego jestem członkiem.

W tym drugim przypadku konieczne będzie wpisanie nazwy jednego spośród podanych w oświadczeniu otwartych funduszy emerytalnych (patrz fragment wzoru oświadczenia, poniżej).

Jednocześnie członek ofe będzie musiał oświadczyć, iż zapoznał się z:

 • przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz
 • informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych.

Jeśli członek ofe nie wpisze w oświadczeniu nazwy innego otwartego funduszu emerytalnego, składka będzie odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

Natomiast w przypadku, gdy ubezpieczony wpisze nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego niż tego, którego jest członkiem, ZUS poinformuje o tym wybrany i wskazany w oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny. Będą wówczas miały odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

Jeżeli jednak ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym otwartym funduszem emerytalnym, składka będzie odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego był on członkiem w momencie wypełniania oświadczenia.

Fragment wzoru oświadczenia w sprawie członkostwa w ofe

OŚWIADCZENIE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO
FUNDUSZU EMERYTALNEGO ORAZ O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ
DOTYCZĄCĄ POWSZECHNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO ORAZ
INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

(…)

Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oświadczam, że chcę, aby składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, była odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego:

 • którego jestem członkiem

albo

 • innego niż ten, którego jestem członkiem:
(*)

(należy wpisać nazwę jednego spośród następujących otwartych funduszy emerytalnych
tylko w przypadku zamiaru zmiany OFE: AEGON OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFE,
Aviva OFE Aviva BZ WBK, AXA OFE, Generali OFE, ING OFE, Nordea OFE, Pekao OFE,
PKO BP Bankowy OFE, OFE Pocztylion, OFE PZU „Złota Jesień”, OFE WARTA)

(*) W przypadku gdy ubezpieczony nie wpisze nazwy otwartego funduszu emerytalnego, składka jest odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

W przypadku gdy ubezpieczony wpisze nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego niż tego, którego jest członkiem, przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stosuje się odpowiednio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym wpisany w oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny.

Jeżeli ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym otwartym funduszem emerytalnym, składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z:

1) przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego,

2) informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych

– o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis członka otwartego funduszu emerytalnego

 

Już bez losowania

Osoby, które dopiero rozpoczynają swą aktywność zawodową, będą mogły (a nie jak do tej pory – musiały) zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym nie później niż w terminie 4 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego.

Zlikwidowany został tym samym mechanizm losowania. Należy przypomnieć, iż w przypadku, gdy ubezpieczony, urodzony po 31 grudnia 1968 r. nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym w ustawowym lub wyznaczonym przez ZUS terminie, organ rentowy wyznaczał otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania, na zasadach przewidzianych w ustawie systemowej.

Przeprowadzane one były przez ZUS w ostatnim dniu roboczym stycznia lub lipca. W wyniku przeprowadzanej reformy ostatnie takie losowanie miało miejsce 31 stycznia 2014 r.

 

Suwak bezpieczeństwa

Wprowadzony zostanie tzw. suwak bezpieczeństwa, zgodnie z którym środki osób, które wybrały ofe, przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS.

Organ rentowy zobligowany został do informowania otwartego funduszu o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

W każdym miesiącu umarzana będzie liczba jednostek rozrachunkowych będących ilorazem liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wyrażonej w miesiącach różnicy między powszechnym wiekiem emerytalnym a wiekiem członka otwartego funduszu w dniu dokonywania umorzenia. Część środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu odpowiadającą wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych otwarty fundusz zobowiązany jest przekazać na rachunek wskazany przez ZUS.

 

Zmiany dotyczące III filaru

Ustawa nowelizująca wprowadziła regulacje korzystne dla osób oszczędzających na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Dotyczą one m.in.:

 • opodatkowania wypłaty z IKZE – w miejsce opodatkowania wypłaty z IKZE według skali PIT (odpowiednio 18% lub 32%) wprowadzono opodatkowanie wypłat z IKZE oraz wypłat na rzecz osób uprawnionych zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10%, przy czym oszczędzający nie będzie musiał samodzielnie dokonywać rozliczenia podatku – zrobi to za niego instytucja finansowa, jako płatnik zobowiązany do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE, bez względu na formę wypłaty (wypłata jednorazowa albo w ratach),
 • uproszczenia reguł związanych z ustalaniem wysokości maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE – wprowadzono roczny limit kwotowy wpłat na IKZE w jednakowej wysokości dla wszystkich oszczędzających, który nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym bądź w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone (zgodnie z art. 31 ustawy nowelizującej limit kwoty wpłat na IKZE w 2014 r. wynosi 4.495,20 zł).

(źródło: www.sejm.gov.pl, www.mpips.gov.pl)

Wysokość składki emerytalnej odprowadzanej do I i II filaru

W okresie

Odpowiedni procent podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie
emerytalne przekazywany
do
I filaru
(ZUS)
do II filaru razem
do
ofe
na subkonto
w ZUS

Jak było?

do 30 kwietnia 2011 r.

12,22% 7,3% 19,52%

od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

12,22% 2,3% 5,0% 19,52%

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

12,22% 2,8% 4,5% 19,52%

od 1 do 31 stycznia 2014 r.

12,22% 3,1% 4,2% 19,52%

Jak jest?

od 1 lutego do 30 czerwca 2014 r.

12,22% 2,92% 4,38% 19,52%

Jak będzie?

od 1 lipca 2014 r.

• dla osób, które zadeklarują pozostanie w ofe

12,22% 2,92% 4,38% 19,52%

• dla osób, które nie zadeklarują członkostwa w ofe

12,22% 7,3% 19,52%

 

Ważne (wybrane) terminy związane z reformą ofe
Termin Wydarzenie/Zadanie
15 stycznia 2014 r.

weszły w życie przepisy określone w art. 1, art. 8, art. 11, art. 23, art. 29, art. 31 i art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

1 lutego 2014 r.

weszła w życie zdecydowana większość przepisów określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych za wyjątkiem tych, o których mowa wyżej

3 lutego 2014 r.

otwarte fundusze emerytalne umorzyły 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na dzień 31 stycznia 2014 r. na rachunku każdego członka ofe i przekazały do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, wraz z podpisanym przez osoby upoważnione wykazem zawierającym ich specyfikację i wycenę

do
28 lutego 2014 r.

otwarte fundusze emerytalne przekazały do ZUS informację dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych

od 1 kwietnia
do 31 lipca 2014 r.

członkowie otwartych funduszy emerytalnych będą mogli złożyć w ZUS oświadczenie o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości odpowiadającej 2,92% podstawy jej wymiaru

30 maja 2014 r.

otwarty fundusz emerytalny zobowiązany jest przekazać, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, całość środków zgromadzonych na rachunkach ofe przez osoby pobierające w dniu 1 lutego 2014 r. okresową emeryturę kapitałową

ZUS powinien poinformować otwarty fundusz emerytalny o obowiązku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku członka ofe na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osób:

mających w dniu 1 lutego 2014 r. ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej i niepobierających tej emerytury wskutek zawieszenia prawa do świadczenia zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej,
które do dnia 1 lutego 2014 r. ukończyły powszechny wiek emerytalny przewidziany dla kobiet lub uzyskały prawo do emerytury częściowej
do
12 czerwca 2014 r.

otwarty fundusz emerytalny powinien przekazać na rachunek bankowy wskazany przez ZUS środki zgromadzone na rachunku ofe przez członka, który:

w dniu 1 lutego 2014 r. miał ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej i nie pobierał tej emerytury wskutek zawieszenia prawa do świadczenia zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej,
do dnia 1 lutego 2014 r. ukończył powszechny wiek emerytalny przewidziany dla kobiet lub uzyskał prawo do emerytury częściowej
do
30 czerwca 2014 r.

za ten okres ZUS odprowadzi do wybranego przez ubezpieczonego lub przydzielonego w wyniku losowania otwartego funduszu emerytalnego część składki na ubezpieczenie emerytalne, odpowiadającą wartości 2,92% podstawy jej wymiaru

od 1 lipca 2014 r.

nie będzie już przekazywania składka do ofe, chyba że dotychczasowy jego członek w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie

do
30 października 2014 r.

ZUS zobowiązany jest poinformować otwarty fundusz emerytalny o obowiązku:

przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przesłania informacji o liczbie umorzonych jednostek rozrachunkowych i ich wartości oraz o okresach, za które umorzono jednostki – w przypadku złożenia wniosku o powszechną emeryturę lub emeryturę częściową lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane,
przesłania informacji o liczbie umorzonych jednostek rozrachunkowych i ich wartości oraz o okresach, za które je umorzono – w przypadku dokonywania podziału w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto
do
31 października 2014 r.

ZUS powinien przekazać do otwartego funduszu emerytalnego 48,5% nominalnej wartości składek (w wysokości obowiązującej za okresy, których składki dotyczą), opłaconych przez osoby, które uzyskały członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym w wyniku losowania przeprowadzonego w styczniu 2014 r.

31 października 2014 r.

otwarty fundusz emerytalny zobowiązany jest przesłać do ZUS informację o liczbie jednostek rozrachunkowych umorzonych w dniu 3 lutego 2014 r., ich wartości oraz o okresach, za które je umorzono

ZUS zobowiązany jest poinformować otwarty fundusz emerytalny o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka ofe na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osób, które:

w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 października 2014 r. osiągnęły wiek niższy o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego,
w dniu 1 lutego 2014 r. były w wieku niższym o mniej niż 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego
do
12 listopada 2014 r.

otwarty fundusz emerytalny zobowiązany jest:

1) przekazać na rachunek bankowy wskazany przez ZUS środki zgromadzone na rachunku w ofe przez członków, którzy:
w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 października 2014 r. osiągnęli wiek niższy o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego,
w dniu 1 lutego 2014 r. byli w wieku niższym o mniej niż 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego;
2) przekazać do ZUS informację o kwocie środków, o których mowa w pkt 1, odpowiadającej wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, w podziale na miesiące, ustalonej według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień umorzenia oraz na ostatni dzień miesiąca, za który dokonane zostało umorzenie,
3) przekazać do ZUS informację o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe, o których mowa w pkt 1
do
31 marca 2015 r.

ZUS zobowiązany jest zewidencjonować na subkoncie informację o wysokości przekazanych przez otwarty fundusz emerytalny środków:

umorzonych w dniu 3 lutego 2014 r.,
zgromadzonych przez członków, którzy w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 października 2014 r. osiągnęli wiek niższy o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego lub w dniu 1 lutego 2014 r. byli w wieku niższym o mniej niż 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego
do
31 sierpnia 2015 r.

ZUS zobowiązany jest przesłać ubezpieczonemu informację o stanie jego konta, łącznie za lata 2013 i 2014, wraz z dodatkową informacją o wartości środków zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.)

Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.01.2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego… (Dz. U. poz. 140)

 

autor: Bożena Dziuba

Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 2014-03-24

Wynagrodzenia w 2014 r. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>