Gazeta PodatkowaPracownikom, którzy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie wykorzystali należnego im urlopu, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Metodyka jego obliczania nakazuje stosowanie do tego celu współczynnika urlopowego. Wartość tego współczynnika ustalana jest corocznie i ma zastosowanie przy wypłacie ekwiwalentu, do którego prawo pracownik nabył w ciągu danego roku kalendarzowego. … więcej o Współczynnik urlopowy w 2014 r.