Gazeta PodatkowaTrwa okres składania rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. Podatnicy coraz chętniej przesyłają swoje zeznania podatkowe przez internet. Sporządzają je samodzielnie, przy pomocy komercyjnych programów lub w ramach usługi Twój e-PIT. Nadal jednak rozliczenie można przekazać w formie papierowej, np. wysyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty.

PIT na papierze

PIT-28 za 2021 r. trzeba złożyć do 28 lutego 2022 r., a PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2021 r. – do 2 maja 2022 r. Przesunięcie tego drugiego terminu z ostatniego dnia kwietnia wynika z faktu, że 30 kwietnia 2022 r. wypada w sobotę, a po niej jest niedziela 1 maja 2022 r. Jeżeli natomiast termin upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, to jego ostatni dzień przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Podatnicy coraz chętniej rozliczają się przez internet, ale roczne zeznania podatkowe nadal można składać w formie papierowej. Rozliczenie sporządzone na papierowym formularzu można złożyć bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym lub w centrum obsługi. Centra obsługi działają w wybranych urzędach skarbowych. Obecnie jest ich na terenie całego kraju 51. Zeznanie podatkowe można złożyć w dowolnym z nich – niezależnie od terytorialnego zasięgu działania urzędu skarbowego. Wykaz centrów obsługi określa załącznik nr 6 do zarządzenia Ministra Finansów w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MFFiPR z 2020 r. poz. 16 ze zm.). Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi nie obejmuje sporządzenia rozliczenia. Urzędnicy powinni jednak udzielić wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz sposobu wypełnienia zeznania podatkowego. Obliguje ich do tego art. 29 ustawy o KAS.

Rozliczenie można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, także zagranicznego. Termin złożenia zeznania podatkowego uważa się za dotrzymany w przypadku nadania, przed jego upływem, przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. Rozliczenie nadane w tych placówkach w ostatnim dniu terminu zostanie więc uznane za złożone terminowo. W przypadku gdy list będzie wysłany z kraju spoza UE, to za dzień złożenia zeznania podatkowego przyjmuje się dzień otrzymania go przez placówkę Poczty Polskiej S.A.

E-zeznanie podatnika

Zeznanie PIT za 2021 r. można złożyć w formie elektronicznej samodzielnie lub w ramach usługi Twój e-PIT.


Potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej jest UPO.

Rozliczenie można sporządzić samodzielnie przy użyciu odpowiedniego interaktywnego formularza zamieszczonego na Portalu Podatkowym lub sprawdzonego programu komercyjnego pozwalającego na przesłanie zeznania podatkowego do systemu e-Deklaracje.

Zeznanie podatkowe samodzielnie sporządzone i przekazywane przez internet można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi. Kwalifikowany podpis elektroniczny to opcja płatna. Zestaw do posługiwania się nim trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Listę firm zajmujących się tym w Polsce można znaleźć na stronie internetowej NCCert (www.nccert.pl).

Uwierzytelnienie rozliczenia za pomocą danych autoryzujących polega na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Mowa o przychodzie z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za 2020 r. Podaje się wartość z jednego (dowolnego) z wymienionych zeznań podatkowych lub rocznego obliczenia podatku. Nie sumuje się przychodów wykazanych w kilku rozliczeniach. Jeżeli za 2020 r. nie zostało złożone żadne z wymienionych zeznań podatkowych lub roczne obliczenie podatku, należy wpisać „0” (zero). Opisaną metodę autoryzacji rozliczeń mogą stosować małżonkowie składający wspólny PIT-36 lub PIT-37. Małżeńskie zeznanie podatkowe należy opatrzyć danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik, tj. jako pierwszy.


Przy sporządzaniu i wysyłce rocznych zeznań PIT można skorzystać z nowej funkcjonalności Programu DRUKI Gofin.

Usługa Twój e-PIT

Inna opcja złożenia zeznania podatkowego przez internet to skorzystanie z usługi Twój e-PIT. W ten sposób można złożyć PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 za 2021 r. Podatnicy nie rozliczą w ramach tej usługi przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Twój e-PIT jest częścią serwisu e-Urząd Skarbowy. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego, trzeba zalogować się do tego serwisu (na stronie www.podatki.gov.pl). Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwsza opcja to skorzystanie z login.gov.pl, czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Druga możliwość to użycie aplikacji mObywatel. Do jej uruchomienia potrzebny jest profil zaufany. Po aktywacji aplikacji mObywatel należy zeskanować kod QR. Trzecim sposobem logowania jest podanie kilku indywidualnych danych podatkowych. Te dane to: NIP i data urodzenia albo PESEL, kwota przychodu z jednej z informacji od płatnika za 2021 r. (np. z PIT-11), kwota przychodu z rozliczenia za 2020 r. oraz kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania podatkowego za 2020 r. Logowanie przy użyciu danych uwierzytelniających jest wykluczone, gdy kwota przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty z PIT za 2020 r. wynosi „0”. Aby w takiej sytuacji uzyskać dostęp do usługi Twój e-PIT, trzeba użyć profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej albo aplikacji mObywatel. Jeżeli jest to niemożliwe, pozostaje złożenie zeznania podatkowego samodzielnie w formie papierowej albo elektronicznej przez system e-Deklaracje. Rozliczenie przesyłane przez e-Deklaracje może być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi.

Zeznania podatkowe udostępniane w ramach usługi Twój e-PIT zostały sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. pracodawców, organy emerytalno-rentowe, instytucje finansowe (np. PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C). Zawierają również dane rejestracyjne podatników oraz informacje wynikające z rozliczeń złożonych za 2020 r. Udostępnione zeznanie podatkowe można zaakceptować bez zmian lub po wprowadzeniu modyfikacji, np. po podaniu aktualnego rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku.

Jeżeli do 2 maja 2022 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci udostępnionego PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r., a jednocześnie nie złoży rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 2 maja 2022 r. Automatyczna akceptacja nie jest przewidziana w przypadku PIT-28 i PIT-36 za 2021 r. Jeżeli podatnik nie zaakceptuje lub odrzuci takie rozliczenie przed upływem terminu jego złożenia (tj. do 28 lutego 2022 r. w przypadku PIT-28 za 2021 r. lub do 2 maja 2022 r. w odniesieniu do PIT-36 za 2021 r.), musi samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. Może to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej.

Podatnik, który PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r. złoży w terminie we własnym zakresie, nie musi logować się do serwisu e-Urząd Skarbowy, aby odrzucić rozliczenie udostępnione w ramach usługi Twój e-PIT. Udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie anulowane.

Podpis pełnomocnika

Zeznanie podatkowe może w imieniu podatnika podpisać pełnomocnik.

Pełnomocnik musi legitymować się – w zależności od formy złożenia rozliczenia – UPL-1 lub UPL-1P. Podpisanie zeznania podatkowego w imieniu mocodawcy jest niemożliwe na podstawie pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) lub szczególnego (PPS-1). UPL-1 jest potrzebne do podpisania rozliczenia przesyłanego przez internet. UPL-1P uprawnia do podpisania zeznania podatkowego składanego w formie papierowej. Jeżeli pełnomocnik ma podpisać małżeńskie zeznanie podatkowe, to oboje małżonkowie muszą złożyć UPL-1 lub UPL-1P. Pełnomocnik, dysponując pełnomocnictwem udzielonym tylko przez jednego z małżonków, nie może podpisać ich wspólnego rozliczenia.

UPL-1 i UPL-1P można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Wynika to z art. 80a § 2-2c Ordynacji podatkowej. UPL-1 w postaci papierowej składa się lub wysyła do urzędu skarbowego właściwego dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. Papierowe UPL-1P przedkłada się w organie podatkowym właściwym w sprawach podatku, którego dotyczy zeznanie podatkowe. UPL-1 i UPL-1P składane w formie dokumentu elektronicznego należy przesłać Szefowi KAS przez ePUAP.

Złożenie UPL-1 jest zwolnione od opłaty skarbowej. Przedłożenie UPL-1P podlega zasadniczo opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek jej zapłaty nie występuje w przypadku udzielenia pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Przekazanie przez emeryta 1% na rzecz OPP

Ministerstwo Finansów (w komunikacie zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/finanse) przypomina, że emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą wskazać tę organizację w oświadczeniu PIT-OP lub w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

W PIT-OP podaje się numer KRS wybranej OPP, a opcjonalnie można zawrzeć dane uzupełniające, np. cel szczegółowy 1%. Takie oświadczenie przeznaczone jest dla emerytów i rencistów, którzy otrzymali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku PIT-40A za 2021 r. i nie składają zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36. PIT-OP można przekazać w formie papierowej (np. przesłać pocztą) lub elektronicznej. Podatnik może złożyć oświadczenie przez internet w ramach usługi Twój e-PIT lub przez system e-Deklaracje (w tym drugim przypadku także korzystając ze sprawdzonego programu komercyjnego pozwalającego na przesłanie dokumentu do systemu e-Deklaracje). PIT-OP przesyłane przez e-Deklaracje może być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi. Osoby, które otrzymały jeden PIT-40A za 2021 r. i 1% podatku chcą przekazać tej samej organizacji, którą wsparły w ubiegłym roku przy okazji rozliczenia podatku dochodowego za 2020 r., nie muszą nic robić, o ile stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19 nie zostanie odwołany do 31 marca 2022 r.

Nic nie musi robić również podatnik, który otrzymał PIT-11A za 2021 r. i chce przekazać 1% podatku na tę samą organizację co w ubiegłym roku, a jego zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane w ramach usługi Twój e-PIT. Urząd skarbowy przekaże środki po automatycznym zatwierdzeniu zeznania podatkowego. Organizacja wskazana w rozliczeniu podatku dochodowego za 2020 r. musi jednak znajdować się w aktualnym Wykazie OPP. Jeżeli podatnik chce przekazać 1% podatku na rzecz innej OPP niż w ubiegłym roku, to wskazuje ją w zeznaniu podatkowym, które składa do swojego urzędu skarbowego.

Kwota przychodu autoryzująca e-zeznanie składane w 2022 r.
rozliczenie
za 2020 r.
kwota przychodu
PIT-28(23) poz. 46
PIT-36(28) poz. 63, 65 lub 120 albo poz. 64, 66 lub 177, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2020 r. jako małżonek
PIT-36L(17) poz. 22 lub poz. 27
PIT-37(27) poz. 36, 38 lub 69 albo poz. 37, 39 lub 102, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2020 r. jako małżonek
PIT-38(14) poz. 24 lub poz. 34
PIT-39(10) poz. 20
PIT-40A(20) poz. 36 lub poz. 38
brak 0 (zero)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o KAS (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 2022-02-24

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekMacierzynski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>