Gazeta PodatkowaPodatnik świadczący usługi budowlane, do których ma zastosowanie odwrotne obciążenie, ma, co do zasady, obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-27. Informacji tej nie składa się za okresy, w których czynności te nie zostały wykonane, czyli nie powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Obowiązek złożenia VAT-27

Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym – VAT-27 dotyczy podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Obowiązek ten określa art. 101a ustawy o VAT.

Odwrotne obciążenie przy dostawie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy ma zastosowanie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki, określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT:

1) obie strony transakcji (sprzedawca i nabywca) są czynnymi podatnikami VAT,

2) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie dotyczy dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT, w stosunku do których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT) lub w art. 122 ustawy (dotyczy dostawy złota inwestycyjnego).

W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, tj. laptopów, komputerów, telefonów, konsoli do gier wideo, procesorów, mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany jest tylko wówczas, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza 20.000 zł netto (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT).

Informację VAT-27 składają także podatnicy świadczący usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy transakcje te są rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia. Tak więc podatnik wykonujący usługę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia ma obowiązek złożenia informacji podsumowującej na formularzu VAT-27.

Informację tę składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, niezależnie od tego czy podatnik podatek VAT rozlicza za okresy miesięczne, czy kwartalne (przykład).

Informacji tej nie składa się jednak wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpią transakcje rozliczane w ramach procedury odwrotnego obciążenia.

Jak wskazano wcześniej, obowiązek złożenia informacji podsumowującej VAT-27 dotyczy podmiotów będących sprzedawcami (usługodawcami) towarów czy usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Nabywcy tych towarów czy usług, którzy mają obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu takiej transakcji, nie mają obowiązku składania tej informacji.

Podkreślić należy, że podobne zasady stosuje się w odniesieniu do zaliczek wpłacanych na poczet transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że skoro otrzymanie zaliczki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT, sprzedawca, który zaliczkę taką otrzymał, powinien wykazać ją również w informacji podsumowującej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.


Wzór formularza VAT-27 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.

Zasady wypełniania informacji VAT-27

Informacja VAT-27 powinna zawierać następujące dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym,
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi,
  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

W części C informacji podsumowującej należy wykazać dane dotyczące dostaw towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, a w części D – informacje o świadczonych usługach, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.

Ponadto przy składaniu korekty informacji podsumowującej powinno się również zaznaczyć w odpowiedniej pozycji, że nastąpiła zmiana danych w odniesieniu do tej wskazanej pozycji.

Korekta informacji podsumowującej

Tak jak w przypadku deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, także w odniesieniu do informacji podsumowującej może zajść konieczność jej skorygowania w sytuacji, gdy dane w niej zawarte ulegną zmianie. W art. 101a ust. 5 ustawy o VAT wskazano, że w przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej.

Korektę informacji podsumowującej składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również na formularzu VAT-27. Jednak pamiętać należy o zaznaczeniu w pozycji 7 tej informacji kwadratu 2 informującego o tym, że jest to korekta złożonej wcześniej informacji.

Ponadto w przypadku skorygowania wartości dostawy do zera, w kolumnach dotyczących danych nabywcy należy powtórzyć te dane, a w kolumnie, gdzie wykazuje się łączną wartość transakcji, trzeba wpisać „0”.

W celu prawidłowego skorygowania wartości dostaw towarów lub świadczonych usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT należy ustalić, za jaki okres rozliczeniowy podatnik musi dokonać korekty podstawy opodatkowania VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie regulują zasad zwiększania podstawy opodatkowania VAT, w przypadku gdy podatnik zobowiązany jest do wystawienia korekty faktury „in plus”. Jednak przyjmuje się, że moment dokonania korekty uzależniony jest od jej przyczyn. Jeżeli korekta faktury wynika ze zdarzeń istniejących już w chwili wystawienia faktury pierwotnej (pomyłki w cenie, ilości towaru, stawce podatku), wówczas korektę uwzględnia się w okresie rozliczeniowym, w którym została rozliczona faktura pierwotna. Natomiast gdy faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo, a przyczyna korekty powstała w okresie późniejszym, np. po podwyższeniu ceny i była to okoliczność nowa, niemożliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to korektę uwzględnia się zasadniczo w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniało zdarzenie powodujące wystawienie faktury korygującej.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2017 r., nr 1462-IPPP1.4512.1067.2016.1.MK.

Przykład

W październiku 2017 r. podatnik będący czynnym podatnikiem VAT wykonał czynności, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia na rzecz następujących kontrahentów:

ABC sp. z o.o. – wykonał usługę budowlaną wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (jako podwykonawca) na wartość 20.000 zł,
XYZ sp. z o.o. – dokonał dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT na wartość 15.000 zł.

Podatnik podatek VAT rozlicza za okresy kwartalne.

W stosunku do tych transakcji obowiązek podatkowy powstał w październiku 2017 r., zatem wszystkie czynności powinny zostać wykazane w informacji podsumowującej VAT-27 składanej za październik, w terminie do 27 listopada 2017 r. (termin ten przesuwa się z 25 listopada, bowiem dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 2017-10-30

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>