Gazeta PodatkowaPodatnik wystawia fakturę korygującą, gdy po wystawieniu faktury podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie bądź dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań albo dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty (zaliczki) czy stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury. Sposób rozliczenia korekt faktur in plus zależy od przyczyny ich wystawienia.

Faktura korygująca in plus u sprzedawcy

W przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania (art. 29a ust. 17 ustawy o VAT). Zatem jeżeli korekta in plus jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, czyli zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania VAT, to korekta powinna być dokonana w deklaracji za miesiąc, w którym przesłanki te zaistniały. Taka sytuacja wystąpi, gdy w fakturze pierwotnej podatek VAT został wykazany w prawidłowej wysokości, natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia tej faktury. Jeżeli zaś korekta in plus spowodowana jest przyczynami istniejącymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Pomimo że przepisy o VAT obecnie zawierają regulacje dotyczące zasad rozliczania faktur korygujących in plus, to i tak, analizując wydawane przez organ podatkowy interpretacje indywidualne, można stwierdzić, że będzie nadal dochodziło do sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami na temat określenia momentu (na bieżąco czy wstecz) rozliczenia korekty in plus.

Przykładowo, Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2021 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.301.2021.1.JK, uznając stanowisko podatnika za nieprawidłowe, podkreślił, że korekta in plus może być rozliczana na bieżąco jedynie w przypadku, gdy jest ona spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży i niemożliwymi do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej. W takiej sytuacji podatek na fakturze pierwotnej jest wykazany w prawidłowej wysokości, a zmiana tej wartości następuje w wyniku okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. Zdaniem organu braku wiedzy o wielkości dokonanej przez kontrahenta sprzedaży, która jest podstawą do udzielenia upustu handlowego, nie można traktować jako okoliczność niemożliwą do przewidzenia, ponieważ wynika ona z wielkości odsprzedaży dokonanej przez kontrahenta, która możliwa jest do ustalenia na dzień udzielonego upustu, np. na podstawie dokumentów sprzedaży kontrahenta.

Także w interpretacji z dnia 8 listopada 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.717.2021.1.JM, Dyrektor KIS uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika na temat terminu rozliczania faktury korygującej in plus. Sprawa dotyczyła gminy (podatnika VAT), która ustaliła na rzecz innego podatnika nową wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w kwocie wyższej niż dotychczasowa. Podatnik nie zgodził się z uiszczeniem opłat we wskazanej wysokości i wystąpił na drogę sądową. Podczas trwania postępowania gmina obciążała podatnika opłatami w dotychczasowej, czyli niższej wysokości. Ostatecznie sąd oddalił powództwo podatnika i orzekł, że gmina może domagać się uiszczenia wyższych opłat. Gmina wystawiła faktury korygujące in plus. Zdaniem organu w momencie wystawiania faktur pierwotnych gmina znała już cenę opłaty rocznej, co oznacza, że nie wystąpiły nowe okoliczności, które nie były jej znane w momencie wystawienia faktur pierwotnych. Tak więc gmina powinna rozliczyć faktury korygujące w rozliczeniu za okresy, w których powstał obowiązek podatkowy z tytułu obciążenia podatnika opłatami za użytkowanie wieczyste, bowiem faktury pierwotne były nieprawidłowe już w momencie ich wystawienia.

Korekta in plus z tytułu WNT, WDT i eksportu

Jak wynika z art. 30a ust. 1 ustawy o VAT, zasady rozliczania faktur korygujących in plus, określone w art. 29a ust. 17 tej ustawy, mają także zastosowanie w przypadku WNT. Zatem, jeśli korekta zwiększająca podstawę opodatkowania z tytułu WNT jest spowodowana przyczyną, która istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to korektę WNT należy ująć w rozliczeniu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (w okresie rozliczeniowym, w którym została wykazana pierwotnie transakcja z tego tytułu). Natomiast gdy korekta WNT powstała z przyczyn zaistniałych po wystawieniu faktury pierwotnej, powinna być ujmowana w okresie wystąpienia zdarzenia skutkującego koniecznością dokonania korekty, niezależnie od okresu, w którym otrzymano od kontrahenta fakturę korygującą.

Z kolei, zgodnie z art. 29a ust. 18 ustawy o VAT, w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 17 tej ustawy, następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje (przykład).

Kurs waluty

Zasadniczo do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej, jaki został przyjęty przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, w przypadku wystąpienia pierwotnej przyczyny korekty, tj. gdy dana przyczyna była znana w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej. W tej sytuacji bowiem korekta ma na celu jedynie doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, co do którego miało miejsce wadliwe jego udokumentowanie oraz rozliczenie za dany okres. Natomiast w przypadku korekt z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie realizacji transakcji pierwotnej, mamy do czynienia z nowymi okolicznościami, które podlegają rozliczeniu w momencie ich zaistnienia. W takiej sytuacji, zdaniem organów podatkowych, nie ma podstaw, aby stosować do nich taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej. Zdaniem organów, jeśli:

  • przyczyna istnieje już w chwili powstania obowiązku podatkowego – przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących wystawianych przez podatnika należy dokonać według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP (bądź ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego,
  • występuje nowa okoliczność – przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących wystawianych przez podatnika należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym powstała przyczyna korekty, według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP (bądź ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez EBC) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia korekty.

Przykład

Podatnik dokonał eksportu towarów do Rosji w lutym 2022 r. Załóżmy, że do 25 marca 2022 r. nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE. W związku z tym, że podatnik będzie posiadał dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (komunikat IE-529), a dokument potwierdzający wywóz towarów (komunikat IE-599) otrzyma 4 kwietnia 2022 r., czyli przed terminem rozliczenia kolejnego okresu rozliczeniowego, podatnik wykaże eksport towarów ze stawką 0% w rozliczeniu za marzec 2022 r. Zakładamy, że w czerwcu br. okaże się, że podatnik popełnił błąd i na wystawionej w lutym 2022 r. fakturze zaniżył wartość podstawy opodatkowania towarów. W związku z tym podatnik wystawi w czerwcu fakturę korygującą zwiększającą wartość dostawy. Podatnik będzie miał obowiązek dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym wykazał pierwotnie eksport towarów, tj. w deklaracji składanej za marzec 2022 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 2022-02-03

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekChorobowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>