Gazeta PodatkowaW jednostkach, dla których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, kończy się czas na sporządzenie sprawozdań finansowych. Gdy będą one gotowe, należy wywiązać się z kolejnych obowiązków, w tym m.in. przekazania ich do KRS i administracji skarbowej. Od 1 października 2018 r. obowiązują w tej kwestii nowe zasady. W zależności od tego, czy podmiot jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, czy nie, należy ustalić jego obowiązki związane z przekazywaniem sprawozdań finansowych.

Nasza Czytelniczka wskazała, że prowadzi biuro rachunkowe i ma wątpliwości dotyczące zasad przekazywania sprawozdań finansowych swoich klientów. Część z nich to jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, ale niepodlegające wpisaniu do KRS albo wpisane tylko do rejestru stowarzyszeń. Czytelniczka zapytała czy podmioty te mają składać sprawozdanie finansowe do KRS i w jaki sposób mają przekazać sprawozdanie administracji skarbowej.

Rejestry KRS

Krajowy Rejestr Sądowy składa się w szczególności z rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń (…), podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Wynika tak z art. 50 ustawy o KRS (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.).

W rejestrze przedsiębiorców wpisywane są wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych (art. 40 pkt 2-5a ustawy o KRS). Regulacja ta nie ma zastosowania do podmiotów wpisanych tylko do rejestru stowarzyszeń (art. 53a ustawy o KRS). Zasady te korespondują z regulacjami ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym wymienione w nim dokumenty finansowe. Jednakże z art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji (i innych podmiotów wymienionych w tym artykule), jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy (w tym m.in. art. 69 ustawy o rachunkowości).

Podmioty inne niż przedsiębiorcy

Podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców, oprócz SP ZOZ, nie podlegają obowiązkowi składania do KRS sprawozdań finansowych. Natomiast SP ZOZ, chociaż nie jest wpisywany do rejestru przedsiębiorców, gdy podejmie działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi sporządzania i składania do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych. Wyjaśniło tak Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi z dnia 28 lutego 2018 r. na pytania naszego Wydawnictwa.

Obowiązki wobec administracji skarbowej

Z kolei obowiązki związane z przekazywaniem sprawozdań finansowych czy innych dokumentów finansowych osób prawnych dla administracji skarbowej powiązane są z tym, czy do danej jednostki ma zastosowanie art. 20 ust. 1g ustawy o KRS. Na jego podstawie sprawozdanie finansowe, ewentualnie także sprawozdanie z badania złożone do KRS (konkretnie do repozytorium dokumentów finansowych) przesyłane są drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Dotyczy on podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (niezależnie od tego, czy jest on wpisany tylko w tym rejestrze, czy w nim oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji…). Dotyczyć on będzie także SP ZOZ, jednak stosowanie tej regulacji wobec SP ZOZ wyłączone jest do dnia 30 czerwca 2019 r.

Jednostki będące podatnikami CIT inne niż przedsiębiorcy z KRS (w tym SP ZOZ do dnia 30 czerwca 2019 r.) muszą we własnym zakresie przekazać sprawozdanie finansowe za 2018 r. administracji skarbowej. Kwestię tę reguluje art. 27 ust. 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.). Zgodnie z nim podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Wyjaśnienia zamieszczone na Portalu Podatkowym MF
(www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi)*

Czy jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do właściwego urzędu skarbowego?

NIE, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego, w ich przypadku KRS przekaże złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (w konsekwencji do Szefa KAS).

W jaki sposób jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej po 1 października 2018 r.?

Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacje, stowarzyszenia), będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej i składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie do Szefa KAS. Wypełnienie przedmiotowego obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.

(pytanie 9 i 10; stan na dzień oddania Gazety do druku)

autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 2019-03-18

Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>