Gazeta PodatkowaW 2018 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych równe są wysokości odpisów obowiązujących w 2017 r. Tym samym wysokość świadczenia urlopowego, wypłacanego w zakładach, w których odpowiada ono wysokości odpisu podstawowego na Fundusz, pozostaje na poziomie z 2017 r. Także kwota bazowa dla nauczycieli, na podstawie której ustalany jest odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe, nie ulegają zmianie w stosunku do wysokości obowiązujących w 2017 r.

Odpis na ZFŚS

Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W kwestii ustalania tych odpisów w 2018 r. obowiązuje art. 5g powołanej ustawy. Stanowi on, że w 2018 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 tej ustawy. Regulację tę wprowadzono ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2371).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. wyniosło 3.161,77 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107). Jest więc ono podstawą do ustalenia odpisów na ZFŚS w 2018 r.

Procentowa wysokość odpisów na ZFŚS wynosi:

  • 37,5% wymienionego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – odpis podstawowy na zatrudnionych w normalnych warunkach,
  • 50% wymienionego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – odpis podstawowy na pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% podanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ustawa przewiduje też możliwość odprowadzania odpisów fakultatywnych (patrz Tabela 1).

Świadczenie urlopowe

Ustawa o ZFŚS uprawnia niektórych pracodawców do wypłaty m.in. świadczenia urlopowego. Taką możliwość mają pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mogą oni tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS). Jednak ustawodawca zastrzegł, że wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Dodatkowo, jeżeli wskazani pracownicy zatrudnieni są na część etatu, to wysokość ich świadczenia urlopowego należy ustalić w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy (patrz Tabela 2).

Odpis dla nauczycieli

Na podstawie art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2018 r. stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r. Kwota ta wynosi 2.618,10 zł.

Odpis na Fundusz dla nauczycieli ustala się jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej (art. 53 K.N. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.).

Zatem w 2018 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.879,91 zł, tj. 2.618,10 zł × 110%.

Tabela 1
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2018 r.
Odpis obligatoryjny
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,50% 1.185,66 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 1.580,89 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 158,09 zł
– II rok nauki 6% 189,71 zł
– III rok nauki 7% 221,32 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 197,61 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 197,61 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego (dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu) 7,5% 237,13 zł

 

Tabela 2
Wysokość świadczenia urlopowego w 2018 r. przy założeniu,
że odpowiada ono wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS
Dla pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach na pełny etat 1.185,66 zł
na 1/2 etatu 592,83 zł
na 1/4 etatu 296,42 zł
na 3/4 etatu 889,25 zł
Dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze na pełny etat 1.580,89 zł
na 1/2 etatu 790,45 zł
na 1/4 etatu 395,22 zł
na 3/4 etatu 1.185,67 zł
Dla pracownika młodocianego w zależności od roku nauki w I roku nauki 158,09 zł
w II roku nauki 189,71 zł
w III roku nauki 221,32 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 2018-02-05

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekMacierzynski.pl

Jeden komentarz

  1. Jolka 7 lutego 2018 22:24

    A jak wygląda obecnie ssytuacja prawna odpisów na ZFSŚ w przypadku nauczycieli akademickich?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>