Gazeta PodatkowaPrzepisy ustawy o VAT zawierają regulacje dotyczące systemu korekt w sytuacji, gdy podatnik zmieni zasady wykorzystywania pojazdu samochodowego. Korekta taka jest obowiązkowa, gdy samochód początkowo był wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej, a po zmianie będzie wykorzystywany także do celów innych niż ta działalność. Natomiast podatnik może „odzyskać” część VAT nieodliczonego od zakupu pojazdu w sytuacji, gdy samochód najpierw był wykorzystywany do celów mieszanych, a po zmianie będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Odliczenie VAT

Zgodnie z podstawową zasadą, podatnik VAT wykorzystujący do działalności samochód ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z tym pojazdem. Przy czym ustawodawca do niektórych pojazdów zawiesił do dnia 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa. Dotyczy to samochodów wskazanych w art. 12 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (np. samochody osobowe).

Ograniczenia w odliczaniu VAT nie mają jednak zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są m.in. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Za takie uważa się pojazdy, w sytuacji gdy:

1) sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dodatkowo podatnik jest zobowiązany do złożenia informacji VAT-26) lub

2) ich konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Do tych ostatnich należą pojazdy wymienione w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT.

Kiedy korekta VAT?

Jeżeli w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania, w przypadku pojazdu samochodowego:

1) o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a), tj. wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, nastąpi zmiana na wykorzystywanie go do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż ta działalność, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu,

2) w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1 (tj. 50% kwoty VAT), nastąpi zmiana na wykorzystywanie go wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu (zasadę tę stosuje odpowiednio również, gdy nie złożono w terminie informacji VAT-26).

W przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Na potrzeby omawianej korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (przykład 1).

Jeżeli podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty powinna także uwzględniać proporcję określoną w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu.

Przy czym należy podkreślić, że pojazdy samochodowe o wartości początkowej (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15.000 zł podlegają 12-miesięcznej korekcie.

Samochody zakupione przed 1 kwietnia 2014 r.

Przepis art. 90b ustawy o VAT ma zastosowanie także do samochodów nabytych przed dniem 1 kwietnia 2014 r. tylko w sytuacji określonej w art. 11 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Z analizy treści tego przepisu wynika, że art. 90b ustawy o VAT stosuje się do sprzedaży samochodów zakupionych przed 1 kwietnia 2014 r., przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika, nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.

Korekta w trybie art. 90b ustawy o VAT jest dokonywana, jeżeli sprzedaż tych samochodów następuje w ciągu 60 miesięcy (lub 12 miesięcy), licząc od miesiąca zakupu pojazdu. W takim przypadku podatnik ma prawo (a nie obowiązek) skorygować VAT naliczony – jest to korekta in plus, czyli zwiększająca VAT naliczony i jest ona dokonywana za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż pojazdu, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (przykład 2).

Przykład 1

W kwietniu 2014 r. podatnik nabył samochód osobowy za kwotę 100.000 zł plus podatek VAT 23.000 zł. W związku z tym, że samochód ten wykorzystywany był wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej, podatnik rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu oraz w odpowiednim terminie złożył informację VAT-26, w deklaracji za kwiecień podatnik odliczył 23.000 zł. Załóżmy, że podatnik od listopada 2015 r. zmieni sposób wykorzystywania tego samochodu i będzie go używał również do celów prywatnych. W tej sytuacji, oprócz złożenia aktualizacji informacji VAT-26, podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty VAT „in minus” za 41 miesięcy pozostałego okresu korekty. Korekta VAT wyniesie:

23.000 zł × 50% = 11.500 zł,

11.500 zł × 41/60 = 7.858,33 zł.

Podatnik w rozliczeniu za listopad 2015 r. będzie obowiązany obniżyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia (po zaokrągleniu) o kwotę 7.858 zł.


Przykład 2

Podatnik przy zakupie samochodu w październiku 2011 r. odliczył VAT w wysokości 60% kwoty VAT, nie więcej jednak niż 6.000 zł. W kwietniu 2015 r. sprzedaż tego samochodu opodatkował 23% VAT. Korekcie w tym przypadku podlega podatek nieodliczony przy nabyciu, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Korekta ta powinna zostać dokonana w następujący sposób:

1) kwota VAT wynikająca z faktury – 23.000 zł,
2) kwota faktycznie odliczonego VAT – 6.000 zł,
3) kwota VAT nieodliczona (podlegająca korekcie w trybie art. 90b ustawy o VAT) – 17.000 zł,
4) liczba miesięcy okresu korekty – 60 miesięcy,
5) liczba miesięcy pozostałego okresu korekty: 18 miesięcy (60 miesięcy – 42 miesiące liczone od października 2011 r. do marca 2015 r.),
6) kwota VAT podlegająca korekcie w deklaracji za kwiecień 2015 r. wyniosła 5.100 zł (17.000 zł × 18/60).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Ustawa z dnia 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 2015-04-27

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.EmeryturyiRenty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>