Gazeta PodatkowaZapłata podatku w odroczonym terminie lub w systemie ratalnym wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Wylicza się ją przy zastosowaniu obniżonej stawki odsetek podatkowych. Opłata prolongacyjna nie jest pobierana, jeżeli powodem przyznania ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego jest klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Koszt ulgi

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zgodzić się na zapłatę podatku lub zaległości podatkowej w indywidualnym trybie: w odroczonym terminie albo w ratach. Takie ulgi są udzielane w wyjątkowych sytuacjach. Za ich przyznaniem musi przemawiać ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Kosztem uzyskania pomocy w spłacie podatku stanowiącego dochód budżetu państwa jest opłata prolongacyjna. Rekompensuje ona, przynajmniej częściowo, „utratę” wpływów z tytułu odsetek za zwłokę. Podatnik, który wystąpi o udzielenie ulgi przed upływem terminu płatności podatku, a jego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, nie ponosi żadnych obciążeń odsetkowych. W przypadku zaległości podatkowej odsetki za zwłokę są pobierane do dnia wniesienia podania (włącznie z tym dniem).

Opłaty prolongacyjnej nie ustala się, jeżeli przyczyną udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego jest klęska żywiołowa lub wypadek losowy. „Klęska żywiołowa” to takie zjawisko, jak trzęsienie ziemi, powódź, susza itp.

Pod pojęciem „wypadku losowego” rozumie się nagłe zdarzenie wywołane czynnikiem zewnętrznym, powodujące negatywne skutki dla danej osoby (podmiotu), np. ciężka choroba. Organ podatkowy może ponadto odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli decyzja przyznająca ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego została wydana w związku z postępowaniem układowym. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej przysługuje tylko podatnikom. Nie stosuje się go w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich ponoszących odpowiedzialność za cudze zaległości podatkowe.

Wyliczenie opłaty

Organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną w decyzji przyznającej ulgę.

Schemat wyliczenia opłaty prolongacyjnej jest następujący. Kwotę objętą ulgą należy przemnożyć przez okres, na jaki nastąpiła prolongata spłaty, oraz stawkę opłaty prolongacyjnej. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek podatkowych, czyli stanowiącej połowę stawki podstawowej, obowiązującej w dniu wydania decyzji (obecnie 4%). Wynik przeprowadzonego działania należy podzielić przez 365. Uzyskaną wartość zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych.

Opłata prolongacyjna za przyznanie ulgi w spłacie podatku naliczana jest od dnia następującego po dniu, w którym przypadał termin jego płatności, do dnia upływu – w zależności od formy pomocy – terminu odroczonego albo terminu zapłaty poszczególnych rat. W przypadku zaległości podatkowej koszt ten trzeba ponieść za okres od dnia następującego po dniu, w którym został złożony wniosek, do dnia upływu terminu odroczonego albo terminu zapłaty poszczególnych rat. Opłata prolongacyjna związana z zawarciem układu ratalnego – w przypadku zarówno podatku, jak i zaległości podatkowej – naliczana jest odrębnie od każdej raty.

Wygaśnięcie decyzji

Opłatę prolongacyjną uiszcza się, w zależności od rodzaju uzyskanej pomocy, w terminie płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej albo poszczególnych rat. Daty te są określane w decyzji przyznającej ulgę. Wpłata kwoty objętej odroczeniem lub systemem ratalnym albo uiszczenie opłaty prolongacyjnej przed upływem terminu płatności nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

Niedotrzymanie ustalonych warunków spłaty zobowiązania podatkowego powoduje z mocy prawa wygaśnięcie całej lub części decyzji. Nieuiszczenie w wyznaczonym terminie kwoty objętej odroczeniem skutkuje wygaśnięciem decyzji w całości. Jeżeli natomiast podatnik nie dotrzyma terminu płatności którejkolwiek raty, decyzja przyznająca ulgę wygasa w części dotyczącej niezapłaconej raty. Pozostaje ważna odnośnie pozostałych – niewymagalnych rat. Niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie została rozłożona zaległość podatkowa, skutkuje jednak wygaśnięciem decyzji w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Cała pozostała do uiszczenia suma staje się wówczas wymagalna.

W wyniku wygaśnięcia decyzji przyznającej ulgę terminem płatności objętej nią kwoty staje się termin obowiązujący przed wydaniem decyzji (ustawowy). Odsetki za zwłokę trzeba uiścić za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku, do dnia zapłaty (włącznie z tym dniem). Obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej przestaje natomiast istnieć w zakresie wynikającym z wygasłej decyzji.

Przykład

Podatnik ma zaległość podatkową w VAT za marzec 2017 r. w wysokości 5.200 zł. W dniu 2 sierpnia 2017 r. złożył podanie o odroczenie jej zapłaty. Urząd skarbowy wydał 5 września 2017 r. decyzję przyznającą podatnikowi wnioskowaną ulgę. Zapłata zaległości podatkowej w VAT za marzec 2017 r. została odroczona do 20 listopada 2017 r.

Podatnik ma obowiązek w związku z przyznaną ulgą uregulować odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej naliczone według stawki podstawowej (8%) za okres od 26 kwietnia 2017 r. (dnia następującego po upływie terminu płatności podatku VAT za marzec 2017 r.) do 2 sierpnia 2017 r. (dnia wniesienia wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej). Wynoszą one 113 zł, zgodnie z wyliczeniem: (5.200 zł × 99 dni × 8%) : 356 = 112,83 zł, po zaokrągleniu: 113 zł.

Opłata prolongacyjna została naliczona według stawki 4% za okres od 3 sierpnia 2017 r. (dnia następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie ulgi) do 20 listopada 2017 r. (dnia upływu odroczonego terminu płatności zaległości podatkowej). Wynosi ona 63 zł, zgodnie z wyliczeniem: (5.200 zł × 110 dni × 4%) : 365 = 62,68 zł, po zaokrągleniu: 63 zł.

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 2017-09-11

Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>