Gazeta PodatkowaTerminowość to jedna z podstawowych zasad obowiązujących podatników w kontaktach z fiskusem – przy składaniu deklaracji, opłacaniu podatków, wnoszeniu podań itp. Więcej czasu na realizację zadania zyskuje się, gdy termin jego wykonania upływa w sobotę. Ostatni dzień terminu przesuwa się wówczas na pierwszy dzień roboczy. Nie dotyczy to złożenia deklaracji za pośrednictwem systemu MOSS.

Sobota dniem wolnym

Terminy podatkowe są formułowane w dwojaki sposób. Pierwszą grupę stanowią terminy wyznaczane jako określony dzień, przed upływem którego należy wywiązać się z danego zadania, np. deklaracje VAT składa się do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Druga grupa to terminy kończące się po odliczeniu pewnej liczby dni, tygodni, miesięcy lub lat, np. odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

W każdym przypadku termin może upływać w sobotę. W kontaktach z fiskusem sobota traktowana jest jako dzień wolny od pracy. Termin wylicza się w takiej sytuacji zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej. Ostatni dzień terminu upływającego w sobotę przesuwa się, co do zasady, na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Dniami wolnymi są niedziele i święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, np. 1 listopada, 25 lub 26 grudnia, 1 stycznia. Danej czynności nie trzeba więc realizować przed lub w sobotę, lecz można ją wykonać – nie narażając się ze strony przedstawicieli fiskusa na zarzut opóźnienia – jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej.

Termin zawsze upływa z końcem, czyli o północy, ostatniego dnia terminu.


Kalendarz terminów podatkowych jest dostępny w serwisie www.terminy.gofin.pl.

Tylko jeden wyjątek

Przesunięcie na pierwszy dzień „roboczy” terminu wypadającego w sobotę jest wykluczone, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inne rozwiązanie.

Obecnie obowiązuje w tym zakresie jedno wyłączenie. Termin wypadający w sobotę (ale także niedzielę lub święto) nie przesuwa się na pierwszy dzień „roboczy” w przypadku składania rozliczeń VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych za pośrednictwem systemu MOSS. Wynika to z art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o VAT. Podatnicy korzystający z procedury MOSS mają obowiązek składać drogą elektroniczną deklaracje z wyszczególnieniem świadczonych usług w nieprzekraczalnym terminie 20 dni od upływu okresu rozliczeniowego, czyli za poszczególne kwartały kalendarzowe do 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca i 20 października. Te terminy są wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE. Krajowe regulacje dotyczące dni ustawowo wolnych od pracy nie mają w tym przypadku zastosowania. Termin złożenia deklaracji z wykorzystaniem procedury MOSS nie ulega więc zmianie, gdy upływa on w sobotę (niedzielę lub święto). Podatnicy korzystający z tego systemu nie mogą tłumaczyć się brakiem możliwości złożenia deklaracji w dniu wolnym, ponieważ rozliczenia przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, a bramka do ich przyjmowania jest otwarta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Reguła ta dotyczy wyłącznie składania rozliczenia za pośrednictwem systemu MOSS. Termin płatności podatku wynikającego z przekazanej w ten sposób deklaracji, a upływający w sobotę (niedzielę lub święto), przesuwa się na pierwszy dzień po dniu lub dniach wolnych.

Termin pozaustawowy

Podatnicy nie zawsze są w stanie dotrzymać ustawowych terminów. Terminy materialne, np. do złożenia deklaracji, wolno odraczać. Terminy procesowe, np. do wniesienia odwołania od decyzji, można przywracać.

Odroczenie terminu jest dopuszczalne, na wniosek zainteresowanego, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Powinien on wykazać, co i dlaczego przemawia za wyznaczeniem innej – indywidualnej – daty dopełnienia określonego obowiązku podatkowego, np. wyjazd służbowy, awaria systemu komputerowego, utrata dokumentacji podatkowej w wyniku zdarzeń losowych. Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku dla przedsiębiorcy zapada ponadto z uwzględnieniem regulacji o udzielaniu pomocy publicznej. Wniosek o odroczenie trzeba wnieść przed upływem terminu. Terminu, który już upłynął, nie można w tym trybie przesunąć.

Niedotrzymane terminy procesowe mogą być natomiast przywrócone. Podstawą uruchomienia postępowania w tej sprawie jest wniosek zainteresowanego. Wnioskodawca musi w nim uprawdopodobnić, że nie ponosi winy za spóźnienie. Powinien wykazać, że wykonanie danej czynności na czas było niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, np. z powodu nagłej hospitalizacji, powodzi, pożaru. Podanie trzeba złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Termin ten nie podlega przywróceniu. Jednocześnie ze złożeniem podania należy dopełnić czynności, która nie została wykonana w wymaganym czasie, np. do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji powinno być dołączone odwołanie.

Zasady liczenia terminów podatkowych
Termin Sposób wyliczenia terminu
termin określony w dniach upływa ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni; jeżeli początkiem terminu jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się dnia, w którym ono nastąpiło
termin określony w tygodniach kończy się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu
termin określony w miesiącach upływa tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu; jeżeli takiego dnia nie ma w ostatnim miesiącu, termin upływa w ostatnim dniu tego miesiąca
termin określony w latach upływa tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu; jeżeli takiego dnia nie ma w ostatnim roku, termin kończy się w dniu bezpośrednio poprzedzającym ten dzień

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 2015-08-20

Prawa i obowiązki czynnych podatników VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>