Gazeta PodatkowaPodatnicy, którzy w 2021 r. osiągnęli przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3 mln euro, a rozliczają się w „zwykłych” urzędach skarbowych, przechodzą z początkiem 2023 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Mają oni obowiązek złożyć zawiadomienie o zmianie. Termin upływa 17 października 2022 r.

Kwota przychodu

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Należą do nich m.in. podatnicy uzyskujący wysokie przychody.

Podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągają w roku podatkowym przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej minimum 3 mln euro, ale nieprzekraczający 50 mln euro, podlegają pod jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych właściwy ze względu na swoją siedzibę. Osoby prawne i jednostki organizacyjne mające przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro rozliczają się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie (patrz ramka).

Przychód określa się, co do zasady, na podstawie sprawozdania sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Pod uwagę bierze się sprzedaż towarów, wyrobów i usług. Jeżeli przychodu nie ustala się lub nie można ustalić w oparciu o sprawozdanie finansowe, przyjmuje się jego wysokość sprecyzowaną na podstawie zeznania podatkowego CIT. W przypadku gdy wysokości przychodu nie można określić na podstawie sprawozdania finansowego oraz zeznania podatkowego, jako jego kwotę przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług wynikającą z deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego. Uwzględnia się: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju i poza nim, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów.

Czas na zmianę

Właściwe wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą z dniem 1 stycznia 2023 r. obsługę podatników, którzy wymagany przychód/obrót netto uzyskali na podstawie danych za 2021 r. Kwotę limitu określonego w euro (3 mln lub 50 mln) przelicza się po średnim kursie tej waluty ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego przyjętego przez podmiot. Na koniec 2021 r. (stanowiącego odniesienie dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) równowartość w walucie polskiej 3 mln euro to 13.798.200 zł, a 50 mln euro – 229.970.000 zł (według kursu euro NBP z dnia 31 grudnia 2021 r.: 4,5994 zł/euro).

Zmiana urzędu skarbowego czeka również podatników, którzy rozliczają się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, a odnotowują przychody mniejsze od wymaganych. Spadek poniżej równowartości w złotych 3 mln euro wiąże się z przejściem z wyspecjalizowanego do „zwykłego” urzędu skarbowego. Uzyskanie przychodu poniżej 50 mln euro, ale co najmniej 3 mln euro, oznacza zmianę Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego na jeden z pozostałych 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Podatnik zostaje wyłączony z kategorii podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie uzyskał wymaganego przychodu/obrotu netto. W 2023 r. wyłączenie następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2021 r. Wskazuje tak § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników (…).

Podatnik ma obowiązek poinformować o zmianie urzędu skarbowego swój obecny urząd skarbowy (tj. urząd skarbowy właściwy miejscowo w razie przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu – w związku z przejściem do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego albo wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy – w przypadku utrzymującego się przez dwa lata spadku przychodów poniżej 3 mln euro/50 mln euro). Termin złożenia zawiadomienia upływa 17 października 2022 r. (termin przesunięty z soboty 15 października 2022 r.). Nie ma urzędowego wzoru zawiadomienia. Wymagane jest jedynie zachowanie formy pisemnej.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Wskaźniki i stawki Tabele kursów NBP dostępne w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Spółki cywilne

Opisane reguły nie dotyczą spółek cywilnych. Bez względu na uzyskiwane obroty nie rozliczają się one w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych.

Obrót spółki cywilnej nie jest także brany pod uwagę jako kryterium przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego przez spółkę handlową, np. z o.o., powstałą w wyniku przekształcenia spółki cywilnej. Regulacje o zmianie urzędu skarbowego odnoszą się do spółki handlowej (osoby prawnej). Jeżeli osiągnie ona odpowiedni roczny przychód/obrót netto, będzie rozliczać się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym. Przejście nastąpi z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostanie spełnione kryterium przychodowe, tj. zostanie wykazany przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro.

Przykładowo, jeżeli przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. nastąpiło w 2021 r., a rok podatkowy spółki z o.o. zakończy się w 2022 r. uzyskaniem odpowiedniego przychodu/obrotu netto, to do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego przejdzie ona 1 stycznia 2024 r.

Podmioty podlegające pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe ze względu na kryterium przychodowe:

przedsiębiorcy zagraniczni (niebędący osobami fizycznymi), którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Polski przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
uczelnie, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (niezaliczane do kategorii podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-14 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo), z wyłączeniem spółek cywilnych, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro (przy czym osoby prawne i jednostki organizacyjne z przychodem/obrotem netto o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro są obsługiwane przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 2456)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 2022-09-29

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.OrdynacjaPodatkowa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>