Gazeta PodatkowaFunkcjonujące w firmach osób fizycznych składniki majątku trwałego nie zawsze są nabywane odpłatnie. Często zdarza się, że przedsiębiorcy otrzymują w darowiźnie od krewnych, jak również osób niespokrewnionych, nieruchomości, maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy ruchome. Choć kwestiami opodatkowania darowizn zajmuje się ustawa odrębna od ustawy o pdof, ten sposób nabycia składników firmowego majątku ma wpływ na ich rozliczanie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość początkowa

Dany składnik majątkowy stanowi w firmie osoby fizycznej środek trwały, o ile spełnia kryteria wskazane w art. 22a ustawy o pdof. Jednym z wymienionych w nim warunków dokonania takiej kwalifikacji jest nabycie tego składnika przez podatnika. Przepis ten nie zastrzega jednak, że musi to być nabycie odpłatne. Tym samym ewentualny brak odpłatności nie ma znaczenia dla uznania danego składnika za środek trwały.

Wartość początkową środka trwałego nabytego w darowiźnie należy ustalić w oparciu o art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. Wskazuje on, że jako wartość początkową m.in. darowanych środków trwałych należy przyjąć wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa ją w niższej wysokości. Ten sam sposób ustalania wartości środków trwałych został przewidziany dla tych nabytych w drodze spadku lub inny nieodpłatny sposób.

Jednak wiele składników przekazanych w darowiźnie osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, w momencie ich otrzymania nie spełnia definicji środka trwałego. Jest to spowodowane tym, że z uwagi na brak funkcjonalności przydatnych w działalności gospodarczej prowadzonej przez ich właściciela, nie można ich uznać za składniki majątkowe kompletne i zdatne do użytku. W celu dostosowania ich do potrzeb firmowych przedsiębiorcy ponoszą więc szereg nakładów jeszcze zanim zostaną one wprowadzone do środków trwałych. Niektórzy z nich mają wątpliwości, w jaki sposób i w oparciu o jakie przepisy należy rozliczyć takie nakłady.

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 10 listopada 2017 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa wskazało, że odwołanie się przez ustawodawcę w ust. 1 art. 22g ustawy o pdof do ust. 2-18 tego przepisu oznacza, iż w sytuacji, gdy środek trwały wymaga dostosowania do potrzeb działalności gospodarczej, to wartość początkową nabytego w drodze darowizny środka trwałego określoną na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof należy powiększyć o udokumentowane nakłady poniesione przez podatnika od momentu jego nabycia do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych. W efekcie u przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną obciążają one firmowe koszty podatkowe w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej.

Amortyzacja a koszty firmowe

Od 1 stycznia 2018 r. ograniczona została możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości składników otrzymanych nieodpłatnie w ramach darowizny lub spadku. Odpisy amortyzacyjne od takich składników majątku od początku bieżącego roku stanowiły koszty podatkowe tylko w przypadku, kiedy wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. W wyniku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1291), która weszła w życie 19 lipca 2018 r., niekorzystne przepisy zostały znacznie złagodzone w związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o pdof. Na mocy nowo dodanego do art. 23 ustawy o pdof ust. 9 zawarte w tym przepisie ograniczenia amortyzacyjne w odniesieniu do składników otrzymanych w darowiźnie nie dotyczą tych, które były przez darczyńcę amortyzowane. W wyniku nowelizacji wprowadzono nowy sposób rozliczenia takich składników darowanego majątku, polegający na kontynuacji amortyzacji na zasadach przyjętych przez darczyńcę. Wskazane zmiany mają zastosowanie wstecz do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że podatnicy użytkujący środki trwałe otrzymane w drodze darowizny od darczyńcy, który je wcześniej (przed dokonaniem darowizny) amortyzował, mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne za okres od stycznia do czerwca br.

W piśmie z dnia 24 lipca 2018 r. nadesłanym do naszego Wydawnictwa Ministerstwo Finansów wskazało, że z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, rozwiązania wprowadzone przedmiotową nowelizacją nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r. Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Odpłatne zbycie

Otrzymany w darowiźnie środek trwały jeszcze przed całkowitym jego zamortyzowaniem może być przedmiotem sprzedaży. W takim przypadku jego nieumorzoną wartość przedsiębiorca może rozliczyć w firmowych kosztach podatkowych. Pozwala na to art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof, z którego wynika, że kosztami podatkowymi mogą być wydatki na nabycie środka trwałego pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.


Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.

Co prawda podatnik, który otrzymał środek trwały w darowiźnie, nie poniósł wydatków na jego nabycie. Jednak kierując się uregulowaniami art. 24 ust. 2 ustawy o pdof należałoby przyjąć, że jego niezamortyzowana wartość podlega rozliczeniu w kosztach podatkowych. Ze wskazanego przepisu wynika, że w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę, dochodem (lub stratą) z odpłatnego zbycia środków trwałych jest różnica między przychodem z ich odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od tych środków. Nie wskazuje on przy tym, że sposób ustalania wyniku ze sprzedaży środka trwałego uzależniony jest od formy jego nabycia. Tym samym niezamortyzowana wartość takiego środka trwałego będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych w dacie jego odpłatnego zbycia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 2018-08-23

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>