Gazeta PodatkowaPrzychody (dochody) osób fizycznych objęte zakresem ustawy o pdof generalnie podlegają opodatkowaniu. Na zasadzie wyjątku niektóre z nich korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. poszerzył się zakres zwolnień przedmiotowych oraz zwiększone zostały limity zwolnień już funkcjonujących.

Świadczenia pracownicze

Nowelizacja ustawy o pdof (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) przyniosła szereg korzystnych zmian, przede wszystkim w zakresie zwolnień przedmiotowych otrzymywanych przez pracowników (stawianych im do dyspozycji).

Do 1.000 zł w skali roku został podniesiony limit najpopularniejszego zwolnienia od podatku wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, a przewidzianego dla pracowniczych świadczeń otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych (do końca 2017 r. wynosił on 380 zł rocznie). Tym samym od stycznia 2018 r. finansowane pracownikom z tych źródeł m.in. dopłaty do zakładowych wycieczek, wczasów pod gruszą, paczek dla dzieci czy też karnetów sportowych nie podlegają opodatkowaniu w kwocie o 620 zł wyższej niż to miało miejsce w latach poprzednich.

Zwiększona została także oraz ujednolicona kwota zwolnienia przedmiotowego dla otrzymywanych przez pracowników dopłat do opieki nad dziećmi przedszkolnymi oraz uczęszczającymi do żłobków lub objętych opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna (art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o pdof). Przypomnijmy, że chodzi tu o dzieci małoletnie, w stosunku do których pracownik w roku podatkowym wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkuje) lub sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Do końca 2017 r. wartość świadczeń korzystających z tego zwolnienia była zróżnicowana i wynosiła miesięcznie odpowiednio 200 zł w odniesieniu do dzieci przedszkolnych i 400 zł w odniesieniu do pozostałych. Od 1 stycznia 2018 r. wartość tych świadczeń korzysta ze zwolnienia od podatku do wysokości nieprzekraczającej 1.000 zł miesięcznie na każde dziecko bez względu na rodzaj placówki, do której ono uczęszcza. Jeżeli chodzi o świadczenia dotyczące dzieci, to podwyższony został również limit zwolnienia w odniesieniu do dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 pochodzącego z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS. Obecnie wynosi on już nie 760 zł w skali roku, ale 2.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof).

Świadczenia dla emerytów i rencistów

W 2018 r. wyższy limit zwolnienia przysługuje emerytom i rencistom w odniesieniu do otrzymywanych przez nich świadczeń od byłego zakładu pracy. Do końca ubiegłego roku świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy lub od związków zawodowych korzystały ze zwolnienia od podatku do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. Od nowego roku limit tego zwolnienia wynosi 3.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof). Do tej samej kwoty został również podwyższony w 2018 r. limit zwolnienia od podatku dochodowego dla świadczeń otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodziny zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty (art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o pdof).

Zapomogi

W 2018 r. zmieniły się zasady dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego wartości zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof. Do końca 2017 r. świadczenia te korzystały ze zwolnienia od podatku do wysokości 2.280 zł rocznie bez względu na źródło ich finansowania. W bieżącym roku na wysokość zwolnienia od podatku wartości tych świadczeń wpływ ma źródło ich finansowania. W sytuacji gdy będą one wypłacane z funduszu socjalnego, ZFŚS, funduszy związków zawodowych lub zgodnie z przepisami wydanymi przez właściwego ministra, będą korzystać ze zwolnienia od podatku niezależnie od ich wysokości. Natomiast gdy będą one finansowane z innych źródeł, wówczas będą objęte zwolnieniem do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł.

Z kolei limit zwolnienia dla zapomóg, innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji wynosi obecnie 1.000 zł w skali roku (poprzednio 638 zł rocznie).

Zwiększone limity dla innych zwolnień

W 2018 r. obowiązują także nowe limity zwolnienia dla:

  • wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jednorazowo 2.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof),
  • przychodów z zamiany rzeczy lub praw – 6.000 zł z tytułu jednej umowy zamiany (art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o pdof),
  • diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – 3.000 zł miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o pdof).

Rozszerzenie katalogu zwolnień

Oprócz zwiększenia limitów omawiana nowelizacja przyniosła także w 2018 r. rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych. Wzbogacił się on m.in. o zwolnienie dla świadczeń uzyskanych z tytułu uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej spełniających warunki, o których mowa w dodanym do art. 21 ust. 1 punkcie 90b (ma ono jednak zastosowanie do świadczeń uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.) Kolejne dodane do ustawy o pdof zwolnienie przedmiotowe dotyczy umorzenia wskazanych w nowym art. 21 ust. 1 pkt 97b należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. Beneficjentami tego zwolnienia są osoby wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 2018-03-05

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UmowyoPrace.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>