Gazeta PodatkowaGdy przedsiębiorca wykonuje zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie firmy, wówczas dla celów ZUS zawartej umowy zlecenia nie bierze się w ogóle pod uwagę. Jeśli jednak wykonywana umowa zlecenia nie pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności, wtedy dana osoba ma dwa tytuły do ubezpieczeń. To, w ramach którego tytułu powinna mieć opłacane obowiązkowe składki, w głównej mierze zależy od wysokości przychodu uzyskiwanego ze zlecenia.

Zlecenie w ramach firmy

Jeżeli zawarta umowa zlecenia jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas umowa zlecenia nie jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń (społecznych ani zdrowotnego). Rozliczenie wszelkich transakcji z tytułu wykonywanej umowy zlecenia następuje w ramach prowadzonej działalności. Dla celów podatkowych przychód z umowy zlecenia jest traktowany jako przychód z prowadzonej działalności. W takiej sytuacji jedynym tytułem do ubezpieczeń jest prowadzona działalność.

Umowy zlecenia nie należy brać pod uwagę jako tytułu do ubezpieczeń także w przypadku, gdy jej wykonawca zawrze ją z pracodawcą, u którego pracuje jednocześnie na etacie i będzie ją wykonywał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji składki ubezpieczeniowe pracodawca nalicza mu tylko od przychodu uzyskiwanego z umowy o pracę. Nie uwzględnia tu przychodu uzyskiwanego z wykonywanej przez pracownika umowy zlecenia.

Opłacanie obowiązkowych składek społecznych z działalności będzie oczywiście zależało – zgodnie z ogólną zasadą – od wysokości pensji z etatu.

Dwa tytuły do ubezpieczeń

W przypadku gdy osoba prowadząca działalność wykonuje jednocześnie umowę zlecenia, której przedmiot jest inny niż zakres prowadzonej działalności, wówczas podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności, jeżeli z racji wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w 2017 r. – 2.557,80 zł) – przykład 1. Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, tj.:

  • osób prowadzących działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Z kolei osoba prowadząca jednocześnie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, dla której obowiązującą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej działalności jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – 600 zł), obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów (tj. zarówno ze zlecenia, jak i z tytułu prowadzonej działalności). Oznacza to, że od wynagrodzenia uzyskiwanego ze zlecenia powinna mieć naliczane zarówno składki społeczne, jak i składkę zdrowotną oraz musi je też (składki społeczne i składkę zdrowotną) opłacać za siebie jako przedsiębiorca. Przepisy zastrzegają jednocześnie, że ubezpieczony będzie obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów, chyba że łączna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia z np. jednego tytułu osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – 2.000 zł). Wówczas drugi tytuł nie będzie powodował tego obowiązku (przykład 2).

Przykład 1

Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej i podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Składki na te ubezpieczenia opłaca od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2017 r. od kwoty 2.557,80 zł. W okresie od 1 maja do 30 grudnia 2017 r. wykonuje ona umowę zlecenia, z której uzyskuje wynagrodzenie w kwocie 2.300 zł (wypłacane jest ono na koniec każdego miesiąca). W okresie wykonywania umowy zlecenia pani Anna obowiązkowo nadal podlega ubezpieczeniom społecznym z działalności, natomiast ze zlecenia są one dla niej dobrowolne.

Gdyby pani Anna uzyskiwała z umowy zlecenia miesięcznie przychód w kwocie co najmniej 2.557,80 zł, to wtedy w okresie wykonywania zlecenia mogłaby dokonać wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i np. podlegać im ze zlecenia (wtedy z działalności ubezpieczenia te byłyby dla niej dobrowolne).

Z obu tytułów pani Anna podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Przykład 2

Pan Adam prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – od 600 zł). Od 1 stycznia 2017 r. wykonuje też umowę zlecenia (nie w ramach prowadzonej firmy). Za jej wykonywanie otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.600 zł. W takim przypadku pan Jan podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów.

Gdyby pan Jan:

  • osiągał z umowy zlecenia wynagrodzenie przynajmniej w kwocie 2.000 zł – wówczas mógłby podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom z umowy zlecenia, a nie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca opłacałby wówczas obowiązkowo tylko składkę zdrowotną),
  • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zadeklarowałby do podstawy wymiaru składek społecznych kwotę w wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2017 r. – 2.000 zł (mimo że obowiązującym go w 2017 r. minimum jest 600 zł), wówczas obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegałby tylko z racji prowadzonej działalności gospodarczej (ze zlecenia podlegałby wtedy obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu).

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 2017-05-22

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SerwisBudzetowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>