Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Część zmienionych przepisów dotyczy zasad zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny. Obecnie ubezpieczonemu został wyznaczony odpowiedni termin na dokonanie tych czynności. Jeśli nie przekaże zgłoszenia w odpowiednim czasie (lub w ogóle tego nie zrobi), narazi się na karę grzywny.

Kto w kręgu rodziny?

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia niepracujących bądź uczących się członków swojej rodziny. Takiego zgłoszenia dokonuje się jednak tylko wtedy, gdy nie mają oni „własnego” tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie zgłoszenie nie wiąże się z koniecznością opłacania dodatkowej składki zdrowotnej. Nie wszyscy jednak krewni kwalifikują się do niego. Krąg osób, które dla celów ubezpieczenia zdrowotnego są uważane za członków rodziny osoby ubezpieczonej, określa art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (patrz ramka).

 

ZUS ZCNA – druk zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Do końca 2012 r. przepisy ustawy zdrowotnej nie wskazywały terminu, w jakim osoba ubezpieczona powinna była zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny. Wprawdzie ZUS wyjaśniał, że należało to robić w terminie 7 dni od dnia, w którym członek rodziny uzyskał uprawnienia do zgłoszenia do tego ubezpieczenia, to jednak brak jakichkolwiek przepisów w tym zakresie oraz sankcji za niezgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w odpowiednim terminie powodowało, że wiele osób było formalnie niezgłoszonych do tego ubezpieczenia. Jeszcze częściej członkowie rodziny nie byli wyrejestrowywani z ubezpieczenia zdrowotnego po utracie uprawnień.

Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba ubezpieczona musi w odpowiednim czasie powiadomić swojego płatnika (np. pracownik – swojego pracodawcę) o posiadaniu członków rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Na złożenie u płatnika takiej informacji ubezpieczony ma 7 dni. Okres ten liczy się od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność takiego zgłoszenia.

Do końca ubiegłego roku przepisy ustawy zdrowotnej nie wskazywały też, że członka rodziny zgłasza tylko jedna osoba ubezpieczona. Taki tryb postępowania wynikał jedynie z wyjaśnień ZUS. Przykładowo niepełnoletnie dziecko powinno było być zgłoszone przez jednego z rodziców. Od 1 stycznia br. obowiązuje natomiast nowy przepis – art. 67 ust. 3a ustawy zdrowotnej – z którego jasno to już wynika.

Znowelizowane przepisy ustawy zdrowotnej wprowadziły też pewne zastrzeżenie co do zgłoszenia wnuków do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny. Obecnie mogą one być zgłoszone do tego ubezpieczenia wyłącznie w przypadku, gdy rodzice nie podlegają temu ubezpieczeniu z żadnego tytułu, ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Konieczne wyrejestrowanie

Ponadto od 1 stycznia 2013 r. wynika wprost z przepisów, że osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia wraz z członkami rodziny. Natomiast na osobie, która zgłosiła członków rodziny, ciąży obecnie obowiązek poinformowania podmiotu właściwego do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego. Na przekazanie odpowiednich informacji ubezpieczony ma 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia (patrz przykład).

Kara grzywny

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje art. 193 pkt 1a ustawy zdrowotnej, na podstawie którego karą grzywny może być ukarany m.in.:

  • pracodawca – za niezgłoszenie pracownika w terminie do ubezpieczenia zdrowotnego lub nieterminowe jego wyrejestrowanie,
  • pracownik – za niepoinformowanie pracodawcy o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków jego rodziny.

Osoby uważane za członków rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego:

  • dziecko (własne, drugiego małżonka, przysposobione, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka) oraz wnuk – do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast bez ograniczenia wieku – tylko w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi z takim orzeczeniem,
  • małżonek,
  • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

Przykład

Na wniosek pracownika spółka z o.o. zgłosiła jego niepracującą żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Od 4 stycznia 2013 r. żona pracownika została zatrudniona (przez inną firmę) na podstawie umowy zlecenia i podlega z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pracownik powinien poinformować spółkę o konieczności wyrejestrowania żony z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny z datą od 4 stycznia 2013 r. Powinien to zrobić najpóźniej do 11 stycznia 2013 r.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej… (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

 

autor: Dorota Wyderska

Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 2013-01-10

 

Świadczenia chorobowe dla pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jeden komentarz

  1. http://www.ubezpieczenie-zdrowotne.com.pl 19 stycznia 2013 22:53

    Bardzo przydatny artykuł o ubezpieczeniu zdrowotnym. Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>