Gazeta PodatkowaOd 1 lipca 2021 r. zaczęło (w większej części) obowiązywać rozporządzenie MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT. Konieczność zmiany rozporządzenia nastąpiła w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Rozporządzenie to wprowadza także zmiany dotyczące m.in. faktur uproszczonych czy oznaczeń GTU.

Nowe oznaczenia związane z e-commerce

Z dniem 1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o VAT dotyczące tzw. pakietu e-commerce. W związku z tym dodano w omawianym rozporządzeniu w § 7 pkt 8 wprowadzający oznaczenie informujące (w części deklaracyjnej pliku JPK-VAT), że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, podatnik jest obowiązany udostępnić drogą elektroniczną, w zakresie wskazanym w żądaniu właściwego organu podatkowego, prowadzący ewidencję, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania, w odniesieniu do:

1) dostaw towarów, w przypadku których wysyłka lub transport towarów kończy się lub rozpoczyna na terytorium kraju,

2) świadczenia usług, w przypadku których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce.

Ponadto w związku z uchyleniem pojęcia sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz wprowadzeniem regulacji odnoszących się do tej sprzedaży i wprowadzeniem pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacji w tym zakresie zastąpiono oznaczenia SW i EE jednym wspólnym oznaczeniem WSTO_EE. Jak wskazano w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia, w ewidencji w zakresie VAT należnego podatnicy muszą stosować oznaczenie WSTO_EE, jeśli będą dokonywali WSTO, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu będą znajdować się w Polsce, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa UE innym niż Polska.

Poza tym w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia wprowadzono oznaczenia IED (Interfejs Elektroniczny Dostawca), które stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy o VAT lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest Polska.

Przy czym w § 2 omawianego rozporządzenia wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f) i ust. 4 pkt 2b rozporządzenia będą stosowane począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., a zamiast oznaczenia WSTO_EE w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. będzie stosowane oznaczenie EE.

Faktury uproszczone

W dalszym ciągu podatnicy mają możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł brutto uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności odrębnego wykazywania każdej faktury uproszczonej w ewidencji.

Oprócz tego, w celu ułatwienia obowiązków ewidencyjnych zmieniono brzmienie § 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia poprzez wprowadzenie możliwości m.in. zbiorczego wykazywania w ewidencji faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Kody GTU i inne oznaczenia w ewidencji VAT

W § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f) rozporządzenia wskazano, że ewidencja w zakresie VAT należnego musi zawierać dane dotyczące terminu płatności lub datę dokonania zapłaty w przypadku korekt z tytułu nieściągalnych wierzytelności, dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Zmiana ta pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ułatwi weryfikację zastosowania ulgi na złe długi.

Ponadto w § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmieniono sposób oznaczeń z typu 01 do 13 na GTU_01 do GTU_13, a także doprecyzowano przepisy dotyczące dodatkowych oznaczeń transakcji w JPK_VAT (patrz ramka).

Ponadto z nowych przepisów wynika, że do usług o charakterze niematerialnym oznaczonych GTU_12 są przypisane odpowiednie symbole PKWiU 2015. Obowiązkiem oznaczania GTU_12 objęto również usługi audytu finansowego, ponieważ są to tzw. usługi wrażliwe, często wykorzystywane do podwyższenia kosztów (zmiana zapisu „księgowe” na „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”). Oprócz tego oznaczeniem GTU_12 podlegają także usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).

W celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych w zakresie stosowania procedur z nowych przepisów wynika, że:

  • czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas RO i dokumentem wewnętrznym WEW nie są oznaczane symbolem GTU,
  • oznaczenie procedur (np. TP, MR_UZ) nie ma zastosowania do czynności wykazywanych w ewidencji na podstawie zbiorczego dokumentu wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących oznaczonego RO,
  • oznaczenia TP nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a sprzedawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub JST lub ich związkami.

Kolejna zmiana polega na usunięciu obowiązku stosowania oznaczenia MPP. Ponadto wskazano, że zmniejszenie VAT naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT (czyli dokonanie przez nabywcę korekty in minus), w ewidencji może być wykazane na podstawie dokumentu wewnętrznego oznaczonego WEW, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej.

Zmiany w stosowaniu oznaczeń GTU:

oznaczenie GTU_01 dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208,
oznaczenie „GTU_03” nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy i podlegających oznaczeniu „GTU_02” (zmiana ta ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. GTU_02 i GTU_03 dla tych samych dostaw oleju opałowego),
dostawa folii typu stretch wymieniona w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowić będzie odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, powinna być oznaczana kodem GTU_06,
oznaczenie GTU_07 dotyczy wszystkich pojazdów (nie tylko samochodowych), oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w CN 8701-8708,
oznaczenie GTU_10 dotyczy również części budynków, budowli i gruntów oraz udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 2021-07-15

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>