Gazeta PodatkowaPolski Ład wprowadza szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wszystkie jednak zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. – część z nich znajdzie już zastosowanie w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Rozszerzenie preferencji dla małżonków

Omawianą nowelizacją począwszy od zeznań rocznych PIT za 2021 r. rozszerzony został krąg osób uprawnionych do rozliczania się z pdof we wspólnym zeznaniu rocznym w odniesieniu do małżeństw. Przede wszystkim prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów zostało w tym zakresie przyznane małżonkom niepozostającym w związku małżeńskim przez cały rok – w rozliczeniu za rok, w którym związek ten został zawarty. Tacy małżonkowie mogą się rozliczyć wspólnie, pod warunkiem że małżeństwo i wspólność majątkowa istniała do ostatniego dnia roku podatkowego. Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków za rok, w którym został zawarty związek małżeński, może być także złożony przez wdowę lub wdowca w przypadku śmierci drugiego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy.

Już w zeznaniu za 2021 r. czynnikiem decydującym o prawie do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków w niektórych przypadkach nie będzie również forma opodatkowania wybrana dla przychodów osiąganych przez nich z działalności gospodarczej. Chodzi tu o tych podatników, do których mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), czyli o podatku liniowym, lub przepisy ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego. W przypadku gdy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą będą w niej korzystali z którejś z tych dwóch form opodatkowania, ale jednocześnie złożą z działalności gospodarczej „zerowy” PIT-36L lub PIT-28, co oznacza, że przez cały rok podatkowy nie osiągną przychodów ani nie poniosą kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w przepisach regulujących te formy opodatkowania i nie są również obowiązani lub nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów ani nie są obowiązani albo nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, będą się mogli rozliczyć z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej wspólnie z małżonkiem.

Modyfikacja ulgi na dzieci

W rozliczeniu za 2021 r. obowiązywać będzie również zmodyfikowany przepis art. 27f ust. 4 ustawy o pdof. Nowym brzmieniem doprecyzowana została określona w nim wysokość odliczenia stosowanego przez podatników będących rodzicami lub opiekunami prawnymi, którzy nie doszli do porozumienia w kwestii podziału między siebie przysługującej im kwoty ulgi. Znalazł się w nim bowiem zapis wskazujący, że w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, kwotę przysługującej ulgi odliczają oni w częściach równych. W pozostałych przypadkach, przez które – jak wskazywało uzasadnienie do projektu Polskiego Ładu – należy rozumieć przypadki inne niż naprzemienna opieka lub wspólne zamieszkiwanie rodziców i dziecka połączone ze wspólnym wykonywaniem pieczy nad dzieckiem, odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. W celu wyeliminowania wątpliwości co do rozumienia miejsca zamieszkania dziecka dla celów ulgi na dzieci zmodyfikowany przepis odsyła w tym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego.

Ulga rehabilitacyjna

Polski Ład wprowadza również zmiany w zakresie uregulowań dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Przez lata wątpliwości interpretacyjne budził art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o pdof wskazujący jako podlegające rozliczeniu w ramach ulgi wydatki poniesione na zakup leków, których konieczność stosowania (stale lub czasowo) została potwierdzona przez lekarza specjalistę. Po zmianach wynika z niego wprost, że chodzi w nim o leki w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne, co powinno zlikwidować wątpliwości interpretacyjne związane z brakiem definicji leku w ustawie o pdof.

W ramach Polskiego Ładu poszerzony został również katalog wydatków objętych tą ulgą, polegającą na ich odliczaniu od podstawy opodatkowania pdof przez osoby uprawnione do korzystania z niej. Już w zeznaniach za 2021 r. osoby te będą mogły w ramach ulgi odliczyć wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523 ze zm.) oraz wyposażenie umożliwiające ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Ponadto w ramach ulgi od podstawy opodatkowania w PIT za 2021 r. będzie można odliczyć wydatki innego rodzaju, które są bardzo istotne dla wielu osób niepełnosprawnych. Chodzi tu o pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne. O ile wydatki z pierwszej ze wskazanych kategorii nie będą podlegały limitowaniu, co oznacza, że będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania w pełnej poniesionej przez podatnika kwocie ograniczonej wyłącznie wysokością podstawy opodatkowania, to te z drugiej kategorii będą od niej odliczane w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.


Polski Ład wprowadza rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym.

W wyniku zmian wprowadzonych do art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy o pdof, podatnicy zyskali również prawo do odliczania wydatków poniesionych na najem i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych oraz wydatków na zakup, naprawę lub najem wyposażenia umożliwiającego używanie tych przedmiotów. Wydatki te nie będą limitowane.

W katalogu wydatków objętych omawianą ulgą pojawił się również nowy tytuł uwzględniany w ramach tego odliczenia. Jest nim odpłatność za pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną – zaliczoną do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, a także wydatki na odpłatne przejazdy opiekunów osób niepełnosprawnych w związku z pobytem na tych turnusach.

W tym miejscu należy wskazać, że analizowana nowelizacja nie wprowadziła modyfikacji do art. 26 ust. 7c ustawy o pdof. To z kolei oznacza, że, aby móc odliczyć od podstawy opodatkowania którykolwiek z omówionych powyżej wydatków, ich poniesienie podatnik powinien być w stanie udokumentować.

Polski Ład w PIT za 2021 r.:

rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do małżeńskich rozliczeń (art. 6 ust. 2 i 8, art. 6a ustawy o pdof),
modyfikacja ulgi na dzieci (art. 27f ust. 4 ustawy o pdof),
rozszerzenie katalogu wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną (art. 26 ust. 7a pkt 2a, 3, 3a i 6a i 15 ustawy o pdof).

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2021-12-02

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZFSS.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>