Gazeta PodatkowaW 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych art. 106a-106q ustawy o VAT. Zmieni się przede wszystkim podstawowy termin wystawiania faktur. Natomiast w stosunku do niektórych czynności określono szczególne zasady wystawiania faktur.

Podstawowy termin wystawienia faktury

Obecnie, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Ponadto, jak wskazano w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur, fakturę zasadniczo wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Od początku 2014 r. zgodnie z podstawową zasadą fakturę wystawiać się będzie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy czym w art. 106i ust. 7 ustawy wskazano dodatkowo, że faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

 

Fakturę wystawiać się będzie nie wcześniej niż 30. dnia przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym czynność ta miała miejsce.

 

Przy czym podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub przepisów rozporządzenia.

Jednak na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik będzie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 (dostawa towarów i świadczenie usług), z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (m.in. dostawy energii elektrycznej), oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie będzie wynikał z art. 106b ust. 1,
 2.  sprzedaż zwolnioną, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 (dotyczy rolników ryczałtowych) – jeżeli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 

Faktury zaliczkowe

W 2014 r. podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę w sytuacji, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi otrzyma część należności, w odniesieniu do której powstaje obowiązek podatkowy. Obecnie w tym przypadku fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia, w którym ją otrzymano.

Od stycznia 2014 r. fakturę zaliczkową będzie się wystawiało zasadniczo nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT).

Przy czym na podstawie art. 106i ust. 7 faktury te nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem na poczet przyszłej dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty.

W niektórych sytuacjach podatnik nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych. Jak wskazano bowiem w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnik będzie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty, przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata będzie dotyczyć wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy. W przepisie tym wymienia się:

 • dostawę energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych,
 • najem, dzierżawę, leasing lub usługi o podobnym charakterze,
 • usługi związane z nieczystościami, wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucję energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Tak więc w przypadku tych usług podatnik nie będzie miał obowiązku wystawiania faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na ich poczet.

Szczególne terminy wystawiania faktur

Podobnie jak obecnie, także i od 2014 r. w odniesieniu do niektórych czynności wskazano szczególne terminy wystawiania faktur.

Jak wynika z art. 106i ust. 3, 4 i 5, fakturę będzie wystawiać się nie później niż:

1) 30. dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

2) 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) – przy czym w przypadku gdy umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę będzie wystawiać się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów,

3) 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których będzie stosowany art. 28b, stanowiących import usług,

4) z upływem terminu płatności – w przypadku:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

5) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym w sytuacji, gdy w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę będzie wystawiać się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania.

 

Warto zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, który pozwoli, aby w przypadku faktur dokumentujących czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (m.in. faktur za media, najem, stałą obsługę prawną i biurową), które będą zawierały informację o tym, jakiego okresu faktura dotyczy, mogły być one wystawione wcześniej niż na 30 dni przed wykonaniem usługi. Podobnie będzie przy dokumentowaniu:

 • usługi, w związku ze świadczeniem której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,
 • usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń,
 • dostawy towarów, dla których ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur… (Dz. U. nr 68, poz. 360 ze zm.)

 

autor: Aleksandra Węgielska

Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 2013-10-21

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UrlopyPracownicze.pl

2 komentarzy

 1. niszczu 30 grudnia 2013 22:56

  He,he. Zmiany pro-budżetowe.

 2. dcCentrum 22 października 2013 09:31

  Powiem szczerze, że podoba mi się ta zmiana. Dają więcej czasu na wystawienie faktury, i nie trzeba będzie już tego robić na „ostatnią chwilę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>