Gazeta PodatkowaEfektem sporządzenia korekty rozliczenia może być konieczność uregulowania zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę od niej wylicza się według stawki podstawowej, obniżonej albo podwyższonej. Obniżone obciążenia odsetkowe stanowią premię za szybką wpłatę długu ujawnionego w wyniku sporządzenia przez podatnika autokorekty rozliczenia, podwyższone – mają zniechęcać do zaniżania akcyzy i VAT.

Schemat wyliczeń

Podatnik, wpłacając zaległość podatkową ujawnioną w wyniku korekty rozliczenia, musi pamiętać o naliczeniu odsetek za zwłokę.

Wyliczenia odsetek za zwłokę dokonuje się według następującego schematu: kwotę zaległości podatkowej mnoży się przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a uzyskany wynik dzieli przez 365. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli dług istniał w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetkowe, odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega suma kwot za poszczególne okresy.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Odsetki za zwłokę ustala się – w zależności od okoliczności powstania i ujawnienia zaległości podatkowej – według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej.

Premia za korektę

Obniżone odsetki za zwłokę stanowią premię za wpłatę zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty deklaracji.

Funkcjonują dwie preferencyjne stawki odsetek od zaległości podatkowych – 75% i 50% stawki podstawowej. Pierwszą stawkę (wynoszącą obecnie 6%) stosuje się w przypadku wpłaty zaległości podatkowych powstałych do 31 grudnia 2015 r., a drugą (obecnie 4%) – do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. Obniżone odsetki za zwłokę ustala się według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej, jeżeli zaległość podatkowa ujawniona po korekcie deklaracji zostanie w całości uiszczona w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Warunkiem zastosowania stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej jest wpłata zaległości podatkowej wynikającej z korekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Dług trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (przykład 1).

Korekta nie może być efektem działań organów podatkowych. Wynika tak z art. 56a § 3 Ordynacji podatkowej. Obniżonych odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli korekta jest składana po otrzymaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeżeli nie wysyła się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej. Taka preferencja nie przysługuje także w przypadku zapłaty zaległości podatkowej ujawnionej po korekcie dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Podwyższone odsetki

Podwyższone odsetki podatkowe ustala się według stawki stanowiącej 150% stawki podstawowej (wynoszącej obecnie 12%). Stosuje się ją do zaległości podatkowych w akcyzie i VAT (powstałych od 1 stycznia 2016 r.). Stanowi tak art. 56b Ordynacji podatkowej.

Konieczność naliczenia podwyższonych odsetek za zwłokę od długu ujawnionego po korekcie deklaracji powstaje, gdy korekta jest składana: w wyniku czynności sprawdzających, po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej albo po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w razie niestosowania zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej. Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku musi przy tym przekraczać 25% kwoty należnej i być wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu (przykład 2). W 2018 r. pięciokrotność minimalnej pensji wynosi 10.500 zł (5 × 2.100 zł).

Podwyższonych odsetek za zwłokę nie stosuje się do zaległości w podatku VAT, jeżeli zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112b lub art. 112c ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Dług bez odsetek

Odsetek za zwłokę nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.

Wspomniana opłata pocztowa wynosi 2,90 zł. Nie należy mylić jej z ceną listu poleconego – wynoszącą od 5,20 zł do 14,50 zł w zależności od gabarytu przesyłki oraz tego, czy ma status przesyłki ekonomicznej, czy priorytetowej (zgodnie z obowiązującym od 1 lutego 2017 r. „Cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym” Poczty Polskiej S.A.). Opłata za traktowanie listu jako poleconego stanowi składową ceny przesyłki poleconej.

Wpłacie nie podlegają więc odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł. Przyjmuje się, że chodzi o wartość przed zaokrągleniem do pełnych złotych, czyli ustaloną z dokładnością co do groszy. Zwolnienie to obowiązuje bez względu na to, jaką stawkę zastosowano do ustalenia odsetek podatkowych: podstawową, obniżoną czy podwyższoną.

Przykład 1

Podatnik złożył 8 stycznia 2018 r. korektę deklaracji VAT-7 za wrzesień 2017 r., niezwiązaną z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową lub celno-skarbową, w wyniku której musi uregulować zaległość podatkową w wysokości 1.500 zł. Wpłaty dokonał 10 stycznia 2018 r. Korekta została złożona w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień 2017 r. Termin 6-miesięczny, liczony od 25 października 2017 r., upłynie 25 kwietnia 2018 r. Zaległość podatkowa została uregulowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Odsetki za zwłokę naliczono według stawki obniżonej (4%) za okres od 26 października 2017 r. (dnia następującego po dniu upływu terminu płatności VAT za wrzesień 2017 r.) do 10 stycznia 2018 r. (dnia wpłaty). Wyniosły one 13 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

(1.500 zł × 77 dni × 4%) : 365 = 12,65 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 13 zł.


Przykład 2

W związku z czynnościami sprawdzającymi przeprowadzonymi przez urząd skarbowy podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 za sierpień 2017 r. Czynności sprawdzające wykazały, że kwota do wpłaty powinna wynosić 12.000 zł, a podatnik zadeklarował i uiścił 10.000 zł. Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego wyniosła więc 2.000 zł.

Odsetki za zwłokę należy naliczyć według stawki podstawowej. Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego nie przekroczyła 25% kwoty należnej, tj. 3.000 zł (25% × 12.000 zł), oraz nie przewyższała w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku VAT za sierpień 2017 r. (czyli 26 września 2017 r.) pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. 10.000 zł (minimalne wynagrodzenie w 2017 r. wynosiło 2.000 zł). Podatnik uregulował zaległość podatkową 8 stycznia 2018 r. Odsetki za zwłokę zostały naliczone z zastosowaniem stawki 8% za okres od 26 września 2017 r. (od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności VAT za sierpień 2017 r.) do 8 stycznia 2018 r. (do dnia wpłaty). Wyniosły one 46 zł zgodnie z wyliczeniem:

(2.000 zł × 105 dni × 8%) : 365 = 46,02 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 46 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 2018-01-11

Zasady uzyskania i stosowania interpretacji podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>