Gazeta PodatkowaInformacja PIT-11 wystawiona przez płatnika na rzecz podatnika stanowi podstawę do sporządzenia zeznania rocznego. Zawiera bowiem dane dotyczące wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek. Wartości te są niezbędne podatnikowi dla prawidłowego rozliczenia się za dany rok podatkowy.

PIT-11 podstawą do sporządzenia zeznania rocznego

W zakresie rozliczeń podatku dochodowego za 2017 r. podatnik nie może już wystąpić do płatnika o dokonanie rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40. Może natomiast podjąć decyzję o powierzeniu przygotowania zeznania rocznego urzędowi skarbowemu albo sporządzić je we własnym zakresie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku podstawą sporządzenia zeznania za 2017 r. będzie wystawiony przez płatnika PIT-11.

Obowiązek sporządzania tej informacji ciąży na podmiotach wymienionych w art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42e ust. 6 ustawy o pdof. Do tej grupy należą m.in.:

  • zakłady pracy wypłacające świadczenia z tytułu stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  • płatnicy dokonujący świadczeń z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 tej ustawy (np. umów o dzieło i zlecenia).

W PIT-11 wykazują oni przychody osiągnięte przez podatnika ze wskazaniem ich źródeł, koszty ich uzyskania oraz zaliczki na podatek pobrane w danym roku podatkowym. W informacji tej wyszczególnia się składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik ma prawo odliczyć odpowiednio od dochodu i od podatku. Warunkiem sporządzenia PIT-11 jest uzyskanie przez podatnika w roku podatkowym, którego informacja dotyczy, przychodu (dochodu) podlegającego ujęciu w tej informacji, nawet jeśli obliczona od niego zaliczka na podatek wyniosła 0 zł.

» wyłącznie przychody osiągnięte w danym roku podatkowym

W PIT-11 za dany rok podatkowy płatnik wykazuje należności, które zostały przez podatnika otrzymane albo postawione do jego dyspozycji w tym roku podatkowym. Zatem w informacji PIT-11 za 2017 r. płatnik wykaże tylko takie należności, które stanowią przychód uzyskany przez podatnika w 2017 r. Z tym że wykazaniu podlegają przychody opodatkowane. Płatnik nie ujmuje przychodów wolnych od podatku oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru zaliczek. Na zasadzie wyjątku od tej reguły płatnik uwzględnia w PIT-11 przychody:

  • otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o pdof, oraz
  • pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof.

Wykazaniu w PIT-11 podlega również dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

» koszty uzyskania przychodów

W informacji PIT-11 płatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie potrąconej od osiągniętych przez podatnika przychodów. W efekcie w pozycji tej zostaną ujęte koszty, które podatnik zastosował przy obliczaniu zaliczek na podatek, także te, które z różnych przyczyn płatnik uwzględnił w wysokości wyższej lub niższej od rocznych limitów określonych w art. 22 ust. 2 i ust. 9 ustawy o pdof. W takiej sytuacji podatnik dopiero w zeznaniu rocznym wykaże przysługujące mu koszty, z uwzględnieniem obowiązujących rocznych limitów.

» składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

W PIT-11 płatnik uwzględnia wyłącznie te składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku. Są to składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone przez płatnika ze środków podatnika oraz na ubezpieczenie zdrowotne pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Składkę zdrowotną wykazuje się w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Wymienionych składek (społecznych i zdrowotnych) nie uwzględnia się w PIT-11, gdy podstawę ich wymiaru stanowił dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie ustawy o pdof oraz od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W omawianej informacji podatkowej wykazaniu podlegają także składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podatnika zapłacone do zagranicznego systemu ubezpieczeń, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 26 ust. 13a-13c i art. 27b ust. 4 ustawy o pdof.

Termin przekazania PIT-11

Płatnicy przekazują PIT-11 urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy, jeśli dokonają tego drogą elektroniczną. Jeśli dysponują prawem do przekazania tej informacji w formie papierowej, wówczas powinni ją dostarczyć urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy. Jest to możliwe w sytuacji, gdy płatnik ma obowiązek sporządzić informacje PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C dla nie więcej niż pięciu podatników i nie dokonuje tego za pośrednictwem biura rachunkowego.

Natomiast podatnikowi PIT-11 należy przekazać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy, niezależnie od tego, czy dokument ten jest składany elektronicznie, czy w formie papierowej.

Zatem PIT-11 za 2017 r. płatnik ma obowiązek przekazać do urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia 2018 r., gdy jest on składany w formie papierowej. Natomiast do dnia 28 lutego 2018 r. płatnik przekaże tę informację urzędowi skarbowemu, gdy przekazuje ją za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz podatnikowi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

autor: Ewelina Piotrowska
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 2018-01-22

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekChorobowy.pl

1 komentarzy

  1. Mikleks 16 lutego 2018 08:54

    Fajnie ktoś to w końcu wszystko wyjaśnił, prostymi słowami, często ludzie mi się o to pytają i jest zbędne zamieszanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>