Gazeta PodatkowaWszyscy podatnicy będą mieli obowiązek od 2018 r. przekazywać w formie elektronicznej deklaracje i informacje podsumowujące składane na potrzeby rozliczeń VAT. Kończy się roczny okres dostosowawczy przewidziany dla podatników niezobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, niebędących podmiotami objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz niezobligowanych do przekazywania przez internet dokumentów związanych z PIT lub CIT. Złożenie rozliczenia w formie papierowej zamiast elektronicznej może być ukarane grzywną.

Powszechny obowiązek

Wszyscy podatnicy będą musieli od przyszłego roku przesyłać przez internet deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-13, VAT-14, VAT-9M oraz informacje podsumowujące: VAT-UE/VAT-UEK i VAT-27.

Wymóg zachowania formy elektronicznej ww. dokumentów wprowadzono 1 stycznia 2017 r. Obowiązkiem tym nie zostali jednak wówczas objęci podatnicy, którzy nie są: zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, dostawcami towaru lub świadczącymi usługi oraz ich nabywcami, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, zobligowani do przekazywania przez internet dokumentów związanych z PIT lub CIT. Podatnicy ci zaczną przekazywać rozliczenia VAT w formie elektronicznej za okresy rozliczeniowe przypadające od 1 stycznia 2018 r.

Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-13, VAT-9M, VAT-UE/VAT-UEK i VAT-27 można przesyłać przez internet za pomocą narzędzi udostępnionych na Portalu Podatkowym (interaktywnych formularzy lub aplikacji e-Deklaracje Desktop). VAT-14, czyli deklarację dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, składa się przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Nie ma przeszkód, aby użyć komercyjnego oprogramowania, przystosowanego do przesyłania przez internet dokumentów podatkowych.


VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-13, VAT-9M, VAT-UE/VAT-UEK i VAT-27 można złożyć w formie elektronicznej za pomocą Programu DRUKI Gofin.

Zasady e-wysyłki

Administracji skarbowej nie informuje się, np. poprzez przedłożenie pisemnego oświadczenia, o przejściu z papierowej na elektroniczną formę składania rozliczeń podatkowych.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą natomiast zgłosić osobę (fizyczną) uprawnioną do podpisywania w ich imieniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym deklaracji przesyłanych do systemu e-Deklaracje. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie UPL-1 – w formie papierowej (do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników) lub przez ePUAP (do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej). Takich formalności trzeba dopełnić bez względu na to, kto ma podpisywać deklaracje: reprezentant ustawowy posiadający z mocy prawa umocowanie do podpisywania firmowych dokumentów, czy pełnomocnik, np. pracownik, doradca podatkowy, właściciel biura rachunkowego. UPL-1 stanowi bowiem podstawę zarejestrowania danej osoby w systemie, dzięki czemu jest ona automatycznie rozpoznawana jako upoważniona do podpisywania w imieniu podatnika dokumentów przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnictwo raz złożone uprawnia do podpisywania w okresie jego obowiązywania wszystkich deklaracji, zeznań, informacji czy zgłoszeń przesyłanych do systemu e-Deklaracje. Osoba, która już posiada ważne pełnomocnictwo UPL-1, nie musi więc składać dodatkowego UPL-1 na potrzeby przekazywania rozliczeń VAT.

Podatnicy będący osobami fizycznymi mogą posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi. Dane autoryzujące to – w przeciwieństwie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego – bezpłatna metoda uwierzytelniania e-deklaracji. Polega na podaniu takich danych podatnika, jak: identyfikator podatkowy, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Wymagany jest przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub rocznym obliczeniu podatku PIT-40, PIT-40A. Jeżeli żaden z tych dokumentów nie był składany za wymagany rok podatkowy, należy wpisać „0” (zero). Deklaracje i informacje VAT przesyłane z użyciem danych autoryzujących w 2018 r. trzeba będzie uwierzytelnić kwotą przychodu z zeznania podatkowego lub rocznego obliczenia podatku za 2016 r. (albo „0”). Podatnik będący osobą fizyczną może również ustanowić pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji, np. swojego pracownika. Pełnomocnik musi dysponować przypisanym sobie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zostać zgłoszony na formularzu UPL-1 (zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami).

VAT-14, składany za pośrednictwem PUESC, podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo certyfikatem celnym. Warunkiem uzyskania certyfikatu celnego jest rejestracja osoby – działającej we własnym imieniu lub reprezentującej określony podmiot – w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC) i uzyskanie numeru identyfikacyjnego ID SISC. Osoba, która ma działać w imieniu danego podmiotu, rejestruje najpierw ten podmiot (o ile nie jest już zarejestrowany), a następnie swoje powiązanie z nim przy użyciu „Wniosku o rejestrację/aktualizację/dezaktywację reprezentacji w SISC”. Certyfikat celny opiera się na danych umożliwiających identyfikację osoby posługującej się nim: jej pierwszym imieniu, nazwisku, adresie poczty elektronicznej oraz numerze identyfikacyjnym nadanym przy rejestracji w SISC.

Ryzyko grzywny

Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie przekaże deklaracji lub informacji podsumowującej w formie elektronicznej, naraża się na karę. Uchybienie to jest wykroczeniem skarbowym. Wynika tak z art. 56 § 4 i art. 80a § 2 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w przyszłym roku od 210 zł do 42.000 zł). Tego rodzaju sprawy są jednak na ogół załatwiane w postępowaniu mandatowym, a grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnej pensji (w przyszłym roku: 4.200 zł). Tryb mandatowy stosuje się, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary niż wspomniana grzywna. Ukarany musi ponadto zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego.

W firmach – w przypadku zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i osób prawnych czy jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – za popełnienie wykroczenia skarbowego odpowiada osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi. Kompetencje w tym zakresie mogą wynikać z przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania określonych czynności.

Kwota przychodu autoryzująca e-deklaracje składane w 2018 r.
rozliczenie
za 2016 r.
kwota przychodu
PIT-28(19) poz. 45
PIT-36(23) poz. 90 albo poz. 141, jeżeli podatnik występował w zeznaniu za 2016 r. jako małżonek
PIT-36L(12) poz. 13 lub poz. 18
PIT-37(23) poz. 64 albo poz. 95, jeżeli podatnik występował w zeznaniu za 2016 r. jako małżonek
PIT-38(11) poz. 24
PIT-39(7) poz. 20
PIT-40(22) poz. 57
PIT-40A(18) poz. 38
brak 0 (zero)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 2017-12-21

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UrlopyPracownicze.pl

2 komentarzy

  1. Jolanta 10 lutego 2018 00:08

    Czy na tej stronie wyłączono możliwość komentowania?

  2. koflublin 9 lutego 2018 13:37

    W końcu wykorzystanie drogi elektronicznej! Super. Szybko, bez kolejek i pewnie. Wartościowy wpis. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>