Gazeta PodatkowaPodatek wynikający z PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. można bez konsekwencji odsetkowych uregulować ponad miesiąc po terminie, bo do 1 czerwca 2020 r. Podatek podlega wpłacie bez względu na jego wysokość. Należy go uiścić na mikrorachunek.

Kwestia odsetek

Termin płatności podatku wykazanego w PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. upłynął 30 kwietnia 2020 r. Nie został on przesunięty z powodu epidemii COVID-19.

Podatnicy, którzy do tej pory nie uregulowali podatku wynikającego ze wspomnianych rozliczeń, mają więc oficjalnie na swoim koncie zaległość podatkową. Konsekwencją jej powstania są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę są naliczane zasadniczo za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku, do dnia zapłaty (włącznie z tym dniem).

PIT za 2019 r. można jednak uregulować – bez ponoszenia obciążeń odsetkowych – do 1 czerwca 2020 r. Minister Finansów wydał bowiem rozporządzenie o zaniechaniu w tym zakresie poboru odsetek za zwłokę (Dz. U. z 2020 r. poz. 728). Nie są one naliczane za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. od uregulowanych w tym okresie zaległości podatkowych z tytułu podatku wynikającego z PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r. (przykład 1). Zaniechanie obejmuje wyłącznie odsetki za zwłokę w części przypadającej na wpłaty, podlegające zaliczeniu na wymienione zaległości podatkowe, dokonane od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. Uregulowanie całego lub części podatku po 1 czerwca 2020 r. nie zwalania z naliczenia odsetek za zwłokę od 1 maja 2020 r. do dnia zapłaty (przykład 2).

Podatek dochodowy wykazany w zeznaniu podatkowym podlega wpłacie bez względu na kwotę. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku ze względu na jego niewielką wysokość.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Twój e-PIT

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę obowiązuje również w przypadku zapłaty podatku wynikającego z PIT-37 i PIT-38 za 2019 r. automatycznie zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT.

Usługa ta polega na przygotowaniu rozliczenia przez administrację skarbową na podstawie posiadanych przez nią danych i udostępnieniu go podatnikowi on-line na Portalu Podatkowym. Takie zeznanie podatkowe można było zaakceptować bez zmian, zaaprobować po naniesieniu modyfikacji lub odrzucić i złożyć rozliczenie we własnym zakresie. Jeżeli do 30 kwietnia 2020 r. podatnik nie zaakceptował lub nie odrzucił PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r. przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, a jednocześnie nie złożył rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Podatnik, który sam nie ureguluje podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, otrzyma w maju 2020 r. informację z urzędu skarbowego o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Dotrzymanie tygodniowego terminu pozwala uniknąć zapłaty odsetek podatkowych za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty. Przewiduje to art. 45cf ustawy o pdof. Odsetki za zwłokę – w związku z zaniechaniem ich poboru w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. – zostaną jednak naliczone najwcześniej od 2 czerwca 2020 r. (przykład 3). Okres „bezodsetkowy” może objąć kilka dodatkowych dni. Jeżeli bowiem podatnik otrzyma informację o konieczności uregulowania podatku z automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego w ostatnich dniach maja 2020 r., to wyznaczony w niej termin zapłaty będzie upływał na początku czerwca 2020 r., a jego dotrzymanie zwalnia z naliczenia odsetek za zwłokę (przykład 4).

Tylko mikrorachunek

PIT, wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę, należy wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Obliguje do tego art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej.

Numer mikrorachunku można otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy podać identyfikator podatkowy podatnika, tj. PESEL albo NIP. Numerem PESEL posługują się osoby mające nadany ten numer, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te muszą być spełnione łącznie. Pozostałe osoby podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu muszą mieć NIP. Do tego grona zalicza się przede wszystkim przedsiębiorców, w tym mających zawieszoną działalność gospodarczą, a także osoby jednocześnie prowadzące własne firmy i pracujące na umowę o pracę.

Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania dochodów, podatek wynikający z ich wspólnego PIT-36 lub PIT-37 za 2019 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich (według własnego uznania). Małżonkowie odpowiadają bowiem solidarnie za ten podatek. Każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę. Resort finansów zaleca jednak, aby podatek obciążający małżonków wspólnie został wpłacony na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik (tj. jako pierwszy).

Przykład 1

Podatnik złożył PIT-36L za 2019 r. w połowie kwietnia 2020 r. Wykazał w nim podatek do zapłaty w wysokości 5.200 zł. Uiścił go 8 maja 2020 r. Od wpłaconej kwoty nie musiał naliczyć odsetek za zwłokę za okres od 1 do 8 maja 2020 r.


Przykład 2

Podatnik wykazał w PIT-36 za 2019 r. podatek w wysokości 2.580 zł. Część tej kwoty, 800 zł, wpłacił 7 maja 2020 r. Powstałą różnicę, czyli 1.780 zł, ma zamiar uregulować 15 czerwca 2020 r. Podatnik będzie musiał od kwoty 1.780 zł naliczyć odsetki za zwłokę za okres od 1 maja do 15 czerwca 2020 r.


Przykład 3

Z PIT-37 za 2019 r. udostępnionego podatnikowi w ramach usługi Twój e-PIT wynika podatek do zapłaty. Zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane. Podatnik otrzymał 11 maja 2020 r. informację o konieczności uregulowania podatku wynikającego z tego rozliczenia w ciągu 7 dni. Standardowo, aby uniknąć ewentualnych odsetek za zwłokę, wymaganą kwotę musiałby uiścić najpóźniej 18 maja 2020 r. Podatnik może jednak wpłacić podatek z automatycznie zaakceptowanego PIT-37 za 2019 r., nie narażając się na konsekwencje odsetkowe, do 1 czerwca 2020 r.


Przykład 4

Załóżmy, że informacja o obowiązku uregulowania podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego PIT-37 za 2019 r. zostanie doręczona podatnikowi 29 maja 2020 r., a podatnik uiści podatek 4 czerwca 2020 r. Od wpłaconej kwoty nie będzie musiał naliczyć odsetek za zwłokę. Zaniechanie poboru obejmuje co prawda odsetki za zwłokę w części przypadającej na wpłatę dokonaną od 1 maja do 1 czerwca 2020 r., ale w tym przypadku zwolnienie z naliczania odsetek za zwłokę wiąże się z dotrzymaniem terminu wynikającego z informacji o konieczności uregulowania podatku z automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego. Termin ten upłynąłby w opisanej sytuacji 5 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 2020-05-11

Zasady załatwiania spraw podatkowych przez internet. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>