Gazeta PodatkowaPracownicy mają ustawowo zagwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wielkości etatu danego pracownika. W określonych sytuacjach, gdy pracownik nie uzyska w danym miesiącu płacy minimalnej, przysługuje mu wyrównanie do tej kwoty.

Kiedy przysługuje wyrównanie?

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia, które w 2020 r. wynosi 2.600 zł (art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracowników pełnoetatowych.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Wyłączeniu z tego wynagrodzenia podlegają tylko:

  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy emerytalno-rentowe,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  • dodatki za staż pracy.

Przepis art. 7 powołanej ustawy przewiduje, że jeżeli w danym miesiącu:

  • z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub
  • rozkład czasu pracy

wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Ustalenie wyrównania

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Stanowi ono różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy (przykład 1).

Natomiast pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy (przykład 2).

Do obliczenia wyrównania wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu stosuje się odpowiednio przepisy o wyrównaniu obowiązujące pracowników pełnoetatowych.

Przykład 1

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 16 złotych za godzinę pracy oraz premię do 20% uzyskanego wynagrodzenia. Ze względu na nieuzyskanie zakładanej produkcji w sierpniu 2020 r., pracownikowi nie przyznano premii. Wynagrodzenia w zakładzie wypłacane są 10. dnia następnego miesiąca.

Pracownik w sierpniu 2020 r. przepracował 20 dni (160 godz.), za które uzyskał wynagrodzenie w wysokości 2.560 zł, tj. 160 godz. × 16 zł. Uzyskane wynagrodzenie jest niższe od płacy minimalnej, dlatego pracodawca był obowiązany wypłacić pracownikowi wyrównanie do wynagrodzenia w wysokości 40 zł, zgodnie z wyliczeniem:

minimalna stawka godzinowa: 2.600 zł : 160 godz. (nominalny wymiar czasu pracy w sierpniu 2020 r.) = 16,25 zł,
różnica stawek: 16,25 zł – 16 zł = 0,25 zł,
wyrównanie: 0,25 zł × 160 godz. = 40 zł.

W sierpniu 2020 r. łączne wynagrodzenie pracownika wraz z wyrównaniem za pracę powinno wynieść 2.600 zł, tj. 2.560 zł + 40 zł.

Przykład 2

Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia 2020 r. na 1/2 etatu na podstawie umowy zawartej na 12 miesięcy. Wykonuje on pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych po 4 godziny na dobę. Wynagrodzenia są w firmie wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. Pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł oraz miesięczna premia regulaminowa w kwocie 250 zł. Premia przysługuje wtedy, gdy dział, w którym pracownik jest zatrudniony, osiągnie określony poziom sprzedaży. W sierpniu 2020 r. dział nie uzyskał określonego poziomu sprzedaży, w związku z czym pracownikowi premia nie przysługiwała. Za ten miesiąc pracownik nabył prawo tylko do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1.200 zł.

Wobec uzyskania wynagrodzenia na poziomie niższym niż minimalne, pracownikowi przysługiwało wyrównanie, które należało obliczyć następująco:

minimalna stawka godzinowa: 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł,
stawka godzinowa pracownika: 1.200 zł : 80 godz. = 15 zł,
różnica stawek: 16,25 zł – 15 zł = 1,25 zł,
wyrównanie: 1,25 zł × 80 godz. = 100 zł.

W sierpniu 2020 r. łączne wynagrodzenie pracownika wraz z wyrównaniem za pracę powinno wynieść 1.300 zł, tj. 1.200 zł + 100 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 2020-09-14

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekMacierzynski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>