Gazeta PodatkowaPrzepisy z zakresu prawa pracy przewidują, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Z uwagi na określenie tego terminu w przepisach zakładowych, pracownicy mogą mieć ustalane wynagrodzenie urlopowe z różnych miesięcy. Inna będzie podstawa urlopowa przy wypłacie wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu, a inna 10. następnego miesiąca.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu, wypłaca się je z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 K.p.). Przy czym w przypadku gdy dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Powyższe zasady nie dotyczą wypłaty składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Tego rodzaju składniki wypłaca się z dołu, w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego

Pracownikowi za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub z 12 w przypadku znacznego wahania ich wysokości. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia składniki wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej stawce uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Natomiast stosownie do § 8 powołanego rozporządzenia, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Oznacza to, że do tej podstawy przyjmuje się składniki zmienne miesięczne wypłacone w określonym czasie, bez względu na to, za jaki miesiąc przysługiwały. Do składników zmiennych miesięcznych zalicza się np. wynagrodzenie godzinowe, prowizyjne, zmienną premię miesięczną.

Z kolei składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc nie przyjmuje się do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wypłaca się je w przyjętych terminach ich wypłaty, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (§ 12 ust. 1 wymienionego rozporządzenia).

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia).
Przykład 1

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł oraz zmienną premię miesięczną wynosząca od 10 do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 do 14 września 2016 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenia są w zakładzie wypłacane za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca.

Do podstawy wymiaru ze składników zmiennych należy przyjąć premię wypłaconą w:

sierpniu 2016 r. (należną za lipiec br.) w kwocie 250 zł przy 168 godzinach przepracowanych w lipcu br.,
lipcu br. (należną za czerwiec br.) w kwocie 375 zł przy 176 godzinach przepracowanych w czerwcu br.,
czerwcu br. (należną za maj br.) w kwocie 300 zł przy 160 godzinach przepracowanych w maju br.

Pracownikowi za każdą godzinę urlopu wykorzystywanego we wrześniu br. przysługuje wynagrodzenie ze składników zmiennych w wysokości 1,84 zł za godzinę, zgodnie z wyliczeniem:

(250 zł + 375 zł + 300 zł) : (168 godz. + 176 godz. + 160 godz.) = 1,84 zł.


Przykład 2

Przyjmujemy założenia z przykładu 1, z tą różnicą, że wynagrodzenia w zakładzie są wypłacane w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

Do podstawy wymiaru ze składników zmiennych należy przyjąć premię wypłaconą w:

sierpniu 2016 r. w kwocie 250 zł przy 176 godzinach przepracowanych w sierpniu br.,
lipcu br. w kwocie 375 zł przy 168 godzinach przepracowanych w lipcu br.,
czerwcu br. w kwocie 300 zł przy 176 godzinach przepracowanych w czerwcu br.

Pracownikowi za każdą godzinę urlopu wykorzystywanego we wrześniu br. przysługuje wynagrodzenie ze składników zmiennych w wysokości 1,78 zł za godzinę, zgodnie z wyliczeniem:

(250 zł + 375 zł + 300 zł) : (176 godz. + 168 godz. + 176 godz.) = 1,78 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 2016-09-22

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKadrowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>