Gazeta PodatkowaPracownica będąca w ciąży jest chroniona w tym okresie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Ma także prawo, w okresie choroby przypadającej w czasie ciąży, do wyższej wysokości wynagrodzenia chorobowego niż pozostali pracownicy. Jeżeli jednak absencja chorobowa nie obejmuje całego miesiąca, za czas przepracowany, obok „chorobówki”, należy jej wypłacić wynagrodzenie za pracę.

Wynagrodzenie za pracę

Sposób ustalenia wynagrodzenia za pracę, jeżeli w miesiącu wystąpiła nieobecność w pracy spowodowana chorobą, zależy od rodzaju otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. Pracownicy otrzymujący stawkę godzinową uzyskają wynagrodzenie za przepracowane godziny, a wynagradzani akordowo otrzymają zapłatę za wyprodukowany asortyment towaru. Natomiast w przypadku pracowników otrzymujących miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości należy zastosować § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (…). W celu obliczenia stałego miesięcznego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy za pozostałą część tego miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe określone w art. 92 K.p., należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30,
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
 • obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Regulacja ta ma też zastosowanie w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której przysługuje mu zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego

Pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast prawo do 100% wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za okres niezdolności do pracy, w okresach wskazanych wcześniej, czyli odpowiednio do 33 lub do 14 dni, spowodowanej:

 • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo chorobą przypadającą w czasie ciąży,
 • poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów (art. 92 § 1 K.p.).

Za czas wymienionych chorobowych i wypadkowych niezdolności do pracy, trwających łącznie odpowiednio dłużej niż 33 lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zasady obliczania chorobówki

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dla pracowników podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tych 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Takie regulacje zawiera art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (…).

Za każdy dzień niezdolności do pracy przysługuje 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Przez wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

 

Przykład

Pracownica zatrudniona od 1 stycznia 2013 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym, posiada wcześniejszy ponad 10-letni staż ubezpieczeniowy. Otrzymuje ona stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł oraz dodatek funkcyjny (zmniejszany za okres absencji chorobowej) w kwocie 320 zł, wypłacane ostatniego dnia miesiąca. W okresie od 21 do 31 lipca 2013 r. (11 dni) pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży. Była to jej pierwsza niezdolność do pracy w tym roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do czerwca 2013 r., tj. 3.600 zł + 320 zł, po pomniejszeniu o składki w wysokości 13,71% wynosi 3.382,57 zł, zgodnie z wyliczeniem:

3.382,57 zł × 6 m-cy = 20.295,42 zł,

20.295,42 zł : 6 m-cy = 3.382,57 zł.

Obliczona dla pracownika podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest wyższa od gwarantowanej najniższej podstawy wymiaru obowiązującej w 2013 r. i wynoszącej 1.380,64 zł, zatem stanowi ją kwota 3.382,57 zł.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego:

(3.382,57 zł × 100%) : 30 = 112,75 zł,

112,75 zł × 11 dni = 1.240,25 zł.

Obliczenie wynagrodzenia za pracę:

(3.600 zł + 320 zł) : 30 = 130,67 zł,

130,67 zł × 11 dni = 1.437,37 zł,

(3.600 zł + 320 zł) – 1.437,37 zł = 2.482,63 zł.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy… (Dz. U. nr 62, poz. 289 ze zm.)

 

autor: Ewa Madejek

Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 2013-08-05

Płace w sytuacjach wątpliwych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

2 komentarzy

 1. Katarzyna 17 grudnia 2013 20:28

  Witam, mam dość nietypową sytuacje i prosiłabym o radę.
  Od 16 września do 15 grudnia tego roku byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Podstawa brutto mojego wynagrodzenia wynosiła 1700zł dodatkowo oczywiście premie w różnej wysokości.
  Od 16 grudnia dostałam umowę do dnia 15 grudnia 2014r. z podstawą w wysokości 1800zł brutto. Dowiedziałam się dzisiaj, że jestem w ciąży oraz planuje iść na chorobowe od stycznia 2014r., ponieważ nie będę w stanie wykonywać nadal swoich obowiązków w pracy.
  Moje pytanie brzmi: Jak wyliczone zostanie mi chorobowę i w jakiej wysokości będzie mi wypłacane?
  Moje wynagrodzenie netto za :
  wrzesień: ok. 700zł
  październik: 1250zł
  listopad: 1650zł
  i za grudzień będzie wynosic ok. 2500zł netto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>