Gazeta PodatkowaW związku z obowiązkiem składania przez wszystkich podatników począwszy od rozliczeń za październik 2020 r. nowego przekształconego pliku JPK_VAT Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wyjaśniło niektóre wątpliwości w tym zakresie. Resort wyjaśnił w nich problemy zgłaszane przez podatników, którzy są w trakcie przygotowywania się do wdrożenia nowego pliku JPK_VAT. Wyjaśnienia te dotyczą m.in. oznaczeń stosowanych w nowym pliku JPK_VAT.

Oznaczenia GTU

Podatnik będzie miał obowiązek oznaczania w pliku JPK_VAT wybranych transakcji od GTU_01 do GTU_13. Jeżeli przedmiotem transakcji będą towary np. z grup 01, 02 i 04, to podatnik wpisuje „1” odpowiednio w polu „GTU_01”, „GTU_02″ i GTU_04”. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie. Pamiętać należy, że nie ma obowiązku zamieszczania tych oznaczeń na fakturze. Ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie, przykładowo w sytuacji, gdy faktura dokumentuje dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego (art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). W ewidencji fakturę taką należy oznaczyć wpisując wartość „1” w polach GTU_01 oraz TP. Nie mogą natomiast jednocześnie dla danego wpisu wystąpić oznaczenia „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych.

MF wskazało, że oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi gastronomicznej, to oznaczenie nie ma zastosowania. Natomiast oznaczenie GTU_03 (oleju opałowego oraz olejów smarowych, pozostałych olejów) należało będzie stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych pod tym symbolem. Zasada ta nie odnosi się do statusu nabywcy. Zaś oznaczenie GTU_06 stosować się będzie w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro przykładowo folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, to powinna być oznaczona tym symbolem.

Oznaczenia GTU_01-13 mają mieć również zastosowanie do towarów używanych oraz faktur zaliczkowych, a także przy refakturowaniu usług, do których zastosowanie miałoby oznaczenie GTU, gdyby usługi były świadczone samodzielnie. Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP” wystawiane do paragonów na rzecz podatników. Oznaczenie GTU stosuje się także do:

  • faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU,
  • eksportu lub WDT (transakcji z 0% VAT), np. paliw,
  • eksportu usług, np. niematerialnych.

Przy czym oznaczenia te nie będą dotyczyć zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Oznaczenia te nie będą dotyczyć także zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie oraz do nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

Ponadto MF wyjaśniło, czy transakcję dostawy towarów wraz z transportem jako elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce, należy oznaczyć GTU_13. MF wskazało, że nie. Jego zdaniem w tym przypadku podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów, tylko ich dostawę, a usługa transportu jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

Ponadto podatnik będzie miał możliwość stosowania kilku oznaczeń GTU dla jednej faktury, bez dzielenia jej na kilka wpisów, np. w sytuacjach, gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU.

Korekta faktur

Ministerstwo wyjaśniło, że oznaczenia GTU będzie należało stosować również do faktur korygujących wystawionych do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT. Dodatkowo wyjaśniono, jak będzie należało ujmować korektę w nowym JPK_VAT, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU. W takim przypadku symbolami GTU należy oznaczać korektę, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczyć będzie wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, korekty nie należy oznaczać w ten sposób.

Ponadto oznaczenia GTU dotyczyć będą także faktur wystawionych w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z racji np. momentu powstania obowiązku, wykazywane będą w okresie obowiązywania nowej struktury.

Usługi niematerialne

MF odniosło się też do wątpliwości, gdzie szukać definicji pojęć na potrzeby oznaczenia GTU_12 w przypadku usług o charakterze niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Jak wskazano w przepisach o VAT, brak jest definicji tych usług, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zdaniem MF zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku mogą być oznaczenia PKWiU (patrz ramka).

Dostawa budynków

Oznaczenie GTU_10 dotyczyć będzie dostawy budynków, budowli i gruntów. Przy czym usługi budowlane i remonty budynków nie będą podlegały temu oznaczeniu. Oznaczenie to będzie należało również stosować w sytuacji, gdy nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego. Ponadto oznaczenie to będzie się stosowało do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienia prawa wieczystego gruntu.

Klasyfikacja PKWiU niektórych usług niematerialnych:

doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
księgowe: 69.20.2,
prawne: 69.1,
zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1,
marketingowe: 73.11.12,
firm centralnych: 70.1,
reklamowe: 73.1,
badania rynku i opinii publicznej: 73.2,
badania naukowe i prace rozwojowe: 72,
szkoleniowe: 85.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 2020-08-17

Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>