Gazeta PodatkowaUstalenie i stosowanie właściwej stawki VAT jest obowiązkiem podatnika VAT będącego sprzedawcą towarów czy usług. Podstawową stawką VAT jest 23% stawka. Do niektórych towarów czy usług podatnik ma prawo zastosować stawkę obniżoną bądź zwolnienie z VAT. Przy czym niekiedy zastosowanie preferencji uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków.

Klasyfikacje CN i PKWiU

Obecnie wykonywane przez podatnika czynności są klasyfikowane na podstawie:

  • PKWiU 2015 – w zakresie wykonywanych usług oraz
  • unijnej Nomenklatury scalonej (CN) lub PKOB – w odniesieniu do sprzedawanych towarów,
  • PKWiU 2008 – do niektórych towarów omówionych niżej.


Klasyfikacje – CN 2020 i PKWiU 2015 z praktyczną wyszukiwarką dostępne są w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.

Nomenkatura scalona (CN) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Dzieli się ona na sekcje, działy, pozycje i podpozycje. Nomenklatura ta znajduje się na stronie internetowej naszego Wydawnictwa (http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn/12,0.html). Aby ułatwić posługiwanie się klasyfikacją, nasze Wydawnictwo udostępniło także praktyczną wyszukiwarkę, w której można odnaleźć interesujący podatnika towar, wpisując symbol lub słowo kluczowe.

PKWiU 2008 jest stosowana do 31 grudnia 2020 r. do celów opodatkowania VAT w przypadku:

1) towarów, których dostawa powoduje, że podatnicy nie mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, wskazanych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i g) ustawy o VAT, tj.:

    • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27) oraz maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28) – w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
    • hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4),

2) towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czyli objętych MPP,

3) towarów i usług wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie PKWiU (Dz. U. z 2020 r. poz. 556).

Klucz powiązań między klasyfikacjami

Do końca czerwca 2020 r. towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT były identyfikowane za pomocą PKWiU 2008. Podatnicy mogą więc mieć problem, w jaki sposób odnaleźć w nowej klasyfikacji sprzedawany towar czy usługę. Symbol, który nadany był w klasyfikacji PKWiU 2008, nie został automatycznie przeniesiony do PKWiU 2015.

W ustaleniu nowego symbolu klasyfikacyjnego dla danego towaru czy usługi pomocne są tzw. klucze powiązań między klasyfikacjami, publikowane przez GUS na stronie internetowej www.stat.gov.pl.

W związku z tym podatnik, który zna symbol towaru czy usługi według PKWiU 2008, w kluczu tym odnajdzie nowy symbol, określony według CN 2020 lub PKWiU 2015. GUS zamieścił klucze powiązań między klasyfikacją PKWiU 2008 i PKWiU 2015 oraz między PKWiU 2015 a CN 2020. W przypadku towarów należy zatem skorzystać z obu kluczy powiązań, aby ustalić symbol towaru według CN 2020.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

W przypadku gdy podatnik ma trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi, może wystąpić do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej na druku WIS-W.

Z wnioskiem o wydanie WIS może wystąpić:

  • podatnik posiadający NIP, w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, który np. dokonuje (lub planuje dokonać) krajowej dostawy towarów, importu towarów lub WNT, jak również zobowiązany do rozliczenia podatku podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce,
  • zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wniosek o wydanie WIS należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Można go również przesłać przez internet za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/.

Decyzja w sprawie WIS jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli konieczne jest uzupełnienie wniosku lub przeprowadzenie specjalistycznych badań. Natomiast uzupełnienia wniosku należy dokonać w ciągu 7 dni kalendarzowych. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym organ powiadomi wnioskodawcę wydanym postanowieniem.

Jeżeli złożony wniosek nie dotyczy określenia stawki dla towaru albo usługi albo świadczenia złożonego, a dotyczy kwestii, które mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego, organ wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na otrzymane postanowienie, podmiot może złożyć zażalenie w ciągu 7 dni kalendarzowych. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z wydaną WIS, ma 14 dni kalendarzowych na złożenie odwołania.

Wydane przez Dyrektora KIS WIS są zamieszczane wraz z wnioskami o ich wydanie po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej KIS. Dodatkowo zamieszcza się tam decyzje o zmianie albo uchyleniu WIS.

Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie, co do zasady, w wysokości 40 zł. Potwierdzenie jej dokonania należy dołączyć do wniosku. W przypadku gdy przedmiotem wniosku o wydanie WIS będą towary lub usługi, które składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, opłata za wniosek o wydanie WIS jest ustalana jako iloczyn kwoty w wysokości 40 zł i liczby towarów oraz usług.

Zasady określenia poprawnej stawki VAT na sprzedawany towar lub usługę – checklista

Sprawdź, czy dany towar (usługa) podlega zwolnieniu z VAT lub opodatkowaniu 0% stawką VAT na podstawie ustawy bądź rozporządzeń, jeśli tak to zastosuj odpowiednio zwolnienie lub 0% stawkę, pamiętając o warunkach do zastosowania preferencji.
Jeśli towar (usługa) nie korzysta ze zwolnienia z VAT lub 0% stawki VAT, sprawdź, czy wymieniony został w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, uprawniającym do stosowania 5% stawki.
W przypadku gdy towar (usługa) nie jest zwolniony z VAT lub opodatkowany 0% stawką VAT ani nie jest opodatkowany 5% VAT, ustal, czy może być opodatkowany 8% stawką VAT, tj. czy jest wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w przepisach o VAT ustalających dla wybranych czynności 8% stawkę VAT.
Jeśli dany towar (usługa) nie może być opodatkowany żadną preferencyjną stawką VAT ani nie może być zwolniony z VAT, wówczas zastosuj 23% stawkę VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 2020-09-07

Zasady załatwiania spraw podatkowych przez internet. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>