Gazeta PodatkowaW JPK_V7M i JPK_V7K w części ewidencyjnej w zakresie podatku należnego trzeba podawać oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i usług. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług są prezentowane za pomocą symboli od GTU_01 do GTU_13. Symbol GTU_12 stosuje się do usług niematerialnych.

Usługi o charakterze niematerialnym

Elementy pliku JPK_VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b) tego rozporządzenia ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku należnego powinna zawierać m.in. oznaczenie GTU_12 w przypadku świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie:

 • doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19),
 • w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2),
 • prawnych (PKWiU 69.1),
 • zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1),
 • firm centralnych (PKWiU 70.1),
 • marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1),
 • badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2),
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz
 • w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).
Dla Prenumeratorów GOFIN
Klasyfikacje PKWiU 2015 i Nomenklatura scalona CN dostępne w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl

Przy czym oznaczenia GTU_12 nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podstawie dowodów sprzedaży, czyli:

 • dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących (do którego stosuje się oznaczenie RO),
 • dokumentu wewnętrznego (do którego stosuje się oznaczenie WEW).

Także na fakturze podatnik nie ma obowiązku stosowania oznaczenia GTU_12.

Ponadto, jak podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2021 r., 0114-KDIP4-3.4012.498. 2021.3.MP, w przepisach o VAT brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które należy oznaczać symbolem GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocna w tym przypadku może być Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 r.

Stanowisko Dyrektora KIS odnośnie stosowania kodu GTU_12

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w powołanej wyżej interpretacji indywidualnej z dnia 7 grudnia 2021 r. stwierdził, że § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b) przywołanego rozporządzenia będzie miał zastosowanie w przypadku świadczenia usług przygotowania projektów graficznych banera, sklasyfikowanych w PKWiU 73.11.13.0 (usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych). W związku z tym podatnik, świadcząc te usługi, będzie miał obowiązek stosowania oznaczenia GTU_12 w ewidencji JPK_VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2022 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.127.2022.2.DS, wyjaśnił, że podatnik w przypadku świadczenia usług o charakterze niematerialnym, wymienionych w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b) rozporządzenia – sklasyfikowanych do odpowiedniego PKWiU, musi zamieścić w ewidencji oznaczenie GTU_12. W sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowej usługi, dla której właściwym symbolem PKWiU jest 62.01 (usługi w zakresie oprogramowania), to przedmiotowa transakcja nie jest objęta obowiązkiem stosowania w części ewidencyjnej JPK_VAT oznaczenia GTU_12.

Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.30.2021.2.KM, Dyrektor KIS wyjaśnił, że w sytuacji gdy podatnik wykonuje usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.13.31.0 „Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych” oraz 58.13.32.0 „Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej”, nie jest zobowiązany do stosowania oznaczenia GTU_12.

Symbol PKWiU Rodzaje usług niematerialnych oznaczane kodem GTU_12
Usługi doradcze, w tym doradztwo prawne i podatkowe oraz doradztwo związane z zarządzaniem
62.02.1 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
62.02.2 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
66.19.91 Usługi związane z doradztwem finansowym
69.20.3 Usługi doradztwa podatkowego
70.22.11 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
70.22.12 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
70.22.13 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
70.22.14 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
70.22.15 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
70.22.16 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.3 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
71.11.24 Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych
71.11.42 Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.12.11 Usługi doradztwa technicznego
71.12.31 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
74.90.13 Usługi doradztwa w sprawach środowiska
74.90.15 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
74.90.19 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane
Usługi w zakresie rachunkowości i audytu finansowego
69.20.1 Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.2 Usługi rachunkowo-księgowe
Usługi prawne
69.1 Usługi prawne
Usługi zarządcze
62.03 Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi
63.11.12 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
66.11.19 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.30 Usługi związane z zarządzaniem funduszami
68.32 Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie
69.20.4 Usługi zarządzania masą upadłościową
70.22.17 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
90.02.19.1 Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej
Usługi firm centralnych
70.1 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Usługi marketingowe lub reklamowe
73.1 Usługi reklamowe
Usługi badania rynku i opinii publicznej
73.2 Usługi badania rynku i opinii publicznej
Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji
85.5 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 2022-09-08

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>