Gazeta PodatkowaCzynności sprawdzające to podstawowa procedura, jaką urzędy skarbowe stosują do zbadania, czy i jak podatnicy wywiązali się z obowiązku dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Weryfikują w tym trybie terminowość złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku, poprawność wyliczeń, zasadność korzystania z ulg podatkowych. Rozliczenia zawierające błędy rachunkowe i uchybienia formalne mogą być od razu poprawione.

PIT (nie) w urzędzie

Urzędy skarbowe w pierwszej kolejności monitorują terminowość przekazania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

PIT-28 za 2017 r. należało złożyć do 31 stycznia 2018 r. Termin przekazania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2017 r. upływa 30 kwietnia 2018 r. Osoby, które figurują w systemie informatycznym urzędu skarbowego jako zobligowane do rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego za ubiegły rok, a zeznania podatkowego nie złożyły (PIT-28) lub nie złożą (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) w terminie, powinny spodziewać się wezwania do wyjaśnienia przyczyn jego braku i przedłożenia rozliczenia. Pierwszy kontakt może być telefoniczny (jeżeli urząd skarbowy zna numer telefonu podatnika). W sprawach niedających się załatwić na telefon, a także w przypadku niezastosowania się podatnika do dokonanych w ten sposób ustaleń, jest wysyłane wezwanie pisemne.

Zeznanie podatkowe przekazane po terminie jest ważne i skuteczne. Spóźnialscy narażają się jednak na grzywnę. Niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, stanowi wykroczenie skarbowe. Urzędom skarbowym (upoważnionym urzędnikom) wolno za nie karać wyłącznie w postępowaniu mandatowym. Grzywna przez nie nakładana nie może obecnie przekroczyć 4.200 zł. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Ukarany musi jednak zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego. Jeżeli tego nie zrobi, sprawa zostanie rozpoznana na zasadach ogólnych, w wyniku czego może trafić do sądu. Sąd może nie znaleźć podstaw do ukarania oskarżonego, ale jeżeli uzna go winnym, ma prawo wymierzyć za wykroczenie skarbowe znacznie wyższą grzywnę niż urzędnik w trybie mandatowym. Może ona obecnie wynieść od 210 zł do 42.000 zł.

Korekta błędów

Złożone rozliczenia są weryfikowane w ramach czynności sprawdzających pod kątem poprawności formalnej i rachunkowej.

Urzędnicy badają, czy zeznanie podatkowe zostało sporządzone na właściwym druku, wypełniono wszystkie niezbędne rubryki, dołączono wymagane załączniki, prawidłowo wyliczono podatek z podanej podstawy opodatkowania itp. Osoby korzystające z ulg podatkowych mogą być wezwane do okazania dokumentów, których obowiązek posiadania w określonym czasie wynika z przepisów prawa, a potwierdzających zasadność dokonanych odliczeń i wysokość poniesionych wydatków. Trzeba przedstawić oryginały dokumentów lub złożyć ich fotokopie.

Efektem przeprowadzenia czynności sprawdzających może być wykrycie uchybień w zeznaniu podatkowym lub załącznikach do niego. Poprawki nanosi na ogół podatnik na wezwanie urzędu skarbowego – składając zeznanie korygujące w formie papierowej lub elektronicznej. Urząd skarbowy ma prawo dokonać korekty rozliczenia w ograniczonym zakresie. Wolno mu wyeliminować błędy rachunkowe, oczywiste omyłki oraz nieprawidłowości wynikające ze sporządzenia zeznania podatkowego niezgodnie z wymogami formalnymi, jeżeli w wyniku naniesionych poprawek lub uzupełnień zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty czy straty nie przekroczy 5.000 zł. Podatnikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na taką korektę. Ma na to 14 dni od dnia otrzymania uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego (doręczanej wraz z informacją o skutkach urzędowych poprawek). Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Efektem skorygowania rozliczenia może być wydłużenie czasu oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego poprawionego przez urząd skarbowy zwracana jest w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę. Termin zwrotu nadpłaty po korekcie dokonanej przez podatnika to 3 miesiące od jej złożenia. Natomiast podatnicy, którzy po korekcie zeznania podatkowego sporządzonej w wyniku czynności sprawdzających muszą zapłacić zaległość podatkową, powinni pamiętać o zastosowaniu właściwej stawki odsetek za zwłokę. Wyliczeń trzeba dokonać w oparciu o stawkę podstawową. Nie wolno w takim przypadku zastosować stawki obniżonej. Odsetki za zwłokę nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia wpłaty (włącznie).

Zapłata podatku

Czynności sprawdzające przeprowadza się także po to, aby zweryfikować, czy podatek wykazany w zeznaniu podatkowym został terminowo uregulowany. Termin zapłaty podatku z PIT-28 za 2017 r. upłynął 31 stycznia 2018 r. Na uiszczenie podatku wykazanego w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2017 r. jest jeszcze czas do 30 kwietnia 2018 r.

Stwierdzenie braku wpłaty wymaganej kwoty oznacza podjęcie czynności zmierzających do jej uzyskania (wraz z odsetkami za zwłokę). W pierwszej kolejności urzędnicy mogą podejmować działania informujące. Sprowadza się to do przekazania podatnikowi wiadomości o niezapłaconym podatku przez SMS, e-mail, faks czy telefon. Takie działania wykorzystuje się, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że informacja o zaległości podatkowej zmotywuje do dobrowolnego jej uiszczenia bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Wynika to z § 4 rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

Ostatecznym ostrzeżeniem przed przystąpieniem do egzekucji jest upomnienie. Upomnienie to pismo wzywające podatnika do dobrowolnego uiszczenia, w ciągu 7 dni od dnia jego doręczenia, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu może być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Urząd skarbowy nie musi wydawać decyzji określającej wysokość podatku dochodowego. Należność może być dochodzona na podstawie złożonego zeznania podatkowego. Urząd skarbowy może zająć na spłatę zaległego podatku cały majątek podatnika, a jeżeli pozostaje on w związku małżeńskim – także majątek wspólny małżonków (wyjątek stanowią rzeczy i prawa majątkowe niepodlegające lub zwolnione z egzekucji).

Najczęstsze przyczyny wezwania w związku z rocznym zeznaniem podatkowym:

niezłożenie w terminie zeznania podatkowego,
błędy uniemożliwiające obsługę zeznania podatkowego, np. niewskazanie sposobu rozliczenia podatku dochodowego (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
brak podpisu na zeznaniu podatkowym składanym w formie papierowej,
uchybienia formalne, np. sporządzenie zeznania podatkowego na niewłaściwym lub nieaktualnym druku,
błędy rachunkowe, np. w odliczeniu straty z lat ubiegłych,
niedołączenie do zeznania wymaganych załączników,
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wpłaty podatku, np. podanie przyczyny różnicy między wykazaną a wpłaconą kwotą,
konieczność przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulg podatkowych wykazanych w zeznaniu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 2018-04-19

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>