Gazeta PodatkowaDo końca 2020 r. przepisy o VAT nie określały zasady rozliczania VAT w przypadku faktur korygujących in plus. Podatnicy bazowali jedynie na interpretacjach organów podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca wprowadził przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus.

Faktura korygująca in plus

Fakturę korygującą in plus wystawia się w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, a także w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Od 1 stycznia 2021 r. wskazano, że w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Wynika to z nowo dodanego ust. 17 w art. 29a ustawy o VAT.

Ujmowanie korekt zwiększających podstawę opodatkowania

Z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT wynika, że w zależności od przyczyny wystawienia faktury korygującej, czyli od momentu, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania, podatnik jest zobowiązany do korekty podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym ta przyczyna zaistniała. Co do zasady, zaistnienie przesłanek do dokonania korekty in plus powoduje obowiązek wykazania zwiększenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym zaistniały te przesłanki. Okoliczności te wystąpią, gdy przyczyna korekty zwiększającej podstawę opodatkowania jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w fakturze pierwotnej podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości, natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej (przykład 1).

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych w zakresie pakietu SLIM VAT (zamieszczonych na stronie www.gov.pl) w analogiczny sposób należy traktować sytuację, w której strony uzależniały możliwość przyznania dodatkowego wynagrodzenia od spełnienia się warunku (przyszłego, ale niepewnego zdarzenia). Również w takim przypadku korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym warunek został spełniony – wówczas zaistniała bowiem przesłanka zwiększająca wynagrodzenie. Ministerstwo wskazało, że przesłankami, których zaistnienie będzie powodowało zwiększenie podstawy opodatkowania i podatku należnego w okresie ich wystąpienia (tj. na bieżąco), będzie np. wzrost wskaźnika inflacji, jeżeli od niego uzależniono cenę oraz wzrost kursu waluty obcej, na podstawie której kalkuluje się ostateczną kwotę zapłaty za świadczenie.

Jednak, jeżeli przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury (np.: błąd rachunkowy, stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku), obowiązek dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania wystąpi w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla dostawy towarów lub świadczenia usług. Ważne jest w tym przypadku, że korekta wsteczna dotyczy sytuacji, gdy zaniżenie podstawy opodatkowania nastąpiło z uwagi na powstanie okoliczności istniejących już w momencie pierwotnego momentu powstania obowiązku podatkowego (przykład 2).

WNT i WDT

Jak wynika z art. 30a ust. 1 ustawy o VAT, zasady rozliczania faktur korygujących in plus określone w art. 29a ust. 17 mają także zastosowanie w przypadku WNT. Zatem obecnie jasno uregulowano sposób dokonywania korekt zwiększających podstawę opodatkowania w przypadku WNT, nie zmieniając zasad, które podatnicy już stosowali w praktyce.

Ponadto wskazać należy, że w konsekwencji dodania w art. 29a ust. 17 konieczne było doprecyzowanie zasad zwiększenia podstawy opodatkowania przy eksporcie oraz WDT. W efekcie dodano ust. 18 w art. 29a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku eksportu towarów oraz WDT zwiększenie podstawy opodatkowania nastąpi nie wcześniej niż w rozliczeniu składanym za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

Przykład 1

Podatnik, w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi remontu silników. Zgodnie z umową zawartą z odbiorcami usług wynagrodzenie jest kalkulowane na bazie ponoszonych przez niego kosztów świadczenia usług, w tym kosztów materiałów, części zamiennych i wynagrodzenia podwykonawców. W momencie wystawienia faktury w dniu 15 stycznia 2021 r. nie był on w stanie ustalić pełnej bazy kosztowej z przyczyn obiektywnych, niezależnych od niego. Podatnik wystawi fakturę na bazie wyłącznie kosztów już uzgodnionych i skalkulowanych na dzień jej sporządzenia. Zakładamy, że podatnik ustalił i uzgodnił wszystkie koszty stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia również na podstawie komponentów kosztowych, które na moment wystawienia faktury pierwotnej nie były możliwe do ustalenia, dopiero w dniu 26 lutego 2021 r. Wobec tego w tym dniu wystawił fakturę korygującą in plus. W związku z tym, że korekta ta została wystawiona z uwagi na przyczyny, które miały miejsce już po wykonaniu usługi, a przyczyna nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powinna być ona ujęta na bieżąco, czyli w lutym.


Przykład 2

Podatnik wystawił 15 stycznia 2021 r. fakturę dokumentującą dostawę towarów. Tego samego dnia towar został odebrany przez nabywcę. W wyniku błędu pracownika na fakturze została naliczona błędna cena jednostkowa towaru. W efekcie na fakturze zaniżono wartość podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dla całej dostawy. Zakładamy, że podatnik zorientował się o zaistniałym błędzie 26 lutego br. W związku z czym wystawił kontrahentowi fakturę korygującą zwiększającą wartość dokonanej dostawy. Z uwagi na to, że przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania istniała już w momencie wystawienia pierwotnej faktury dokumentującej dokonaną dostawę (wtedy popełniono błąd w wystawionej fakturze), podatnik jest obowiązany do korekty podstawy w rozliczeniu za styczeń 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 2021-02-15

Obrót nieruchomościami w świetle ustawy o VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>