Gazeta PodatkowaDążąc do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, z początkiem 2019 r. ustawodawca wprowadził w życie wiele nowych rozwiązań redukujących obciążenia administracyjne. W zakresie prawa podatkowego obowiązują zmiany dotyczące wyboru formy opodatkowania oraz inne uproszczenia dla podatników PIT i podatników CIT.

Wybór formy opodatkowania

Od 1 stycznia 2019 r. osobom fizycznym wydłużono terminy na dokonanie wyboru formy opodatkowania PIT przychodów/dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Wyboru sposobu opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dokonuje się bowiem poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Wprowadzono także rozwiązanie umożliwiające podatnikowi zmianę decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego terminu. W objaśnieniach podatkowych z dnia 27 września 2019 r. dotyczących zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników PIT oraz podatników CIT Ministerstwo Finansów podkreśliło, że od 1 stycznia 2019 r. nie zmieniły się reguły składania wniosku o zastosowanie karty podatkowej. Podatnik powinien go złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem.

Uproszczenia w zakresie tzw. prywatnego najmu

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w wyniku zmian przepisów ustawy o pdof i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) umożliwiono podatnikom, aby oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) osiągniętego z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, było podpisane przez jednego z nich. Z początkiem 2019 r. wprowadzono także nowy termin, w którym podatnicy powinni złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń. Oświadczenie to należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Jeśli natomiast podatnicy w danym roku podatkowym zamierzają opodatkowywać przychody z prywatnego najmu ryczałtem, nie muszą składać pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Wówczas za równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą wpłatę ryczałtu z tego tytułu dokonaną w roku podatkowym. Zasada ta nie obowiązuje podatnika, który pierwszy przychód z prywatnego najmu osiągnie w grudniu roku podatkowego. W takim przypadku złożenie zeznania (PIT-28) za dany rok podatkowy uważa się za równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania (przykład). Od 2019 r. w prywatnym najmie opodatkowanym ryczałtem podatnicy ustalają wysokość przychodów na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie. Takim dowodem może być np. przelew na rachunek wynajmującego. Nie ma już obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów.

Przychód z zaliczek rejestrowanych w kasie fiskalnej

Zarówno podatnicy PIT, jak i podatnicy CIT, którzy rejestrują w kasie fiskalnej pobrane zaliczki, mają prawo przyjmować jako datę powstania przychodu dzień pobrania tej wpłaty. W ramach obowiązujących od 2019 r. uproszczeń dla przedsiębiorców został zlikwidowany obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze takiego sposobu rozliczania pobranych zaliczek. O tym fakcie podatnik informuje w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował tę metodę ustalania przychodu. W przywołanych objaśnieniach MF wskazało, że jeśli podatnik dokonał wyboru takiego sposobu rozliczania zaliczek i stosował go przez cały rok podatkowy, nie traci prawa do jego stosowania, jeżeli nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym.

Różnice kursowe – metoda rachunkowa

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustaw o podatku dochodowym pozwalają na dokonanie wyboru bilansowej metody rozliczania różnic kursowych lub rezygnacji z tego sposobu ich ustalania bez składania odrębnego zawiadomienia do urzędu skarbowego w tej sprawie. Obecnie podatnicy dokonując wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości powinni poinformować o tym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody. Natomiast o rezygnacji z niej informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym ją stosowali.

Sposób wpłacania zaliczek na podatek oraz ryczałtu

Dzięki redukcji obowiązków informacyjnych od 1 stycznia 2019 r. podatnicy nie muszą już odrębnie zawiadamiać urzędu skarbowego o:

  • wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z tego sposobu,
  • wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu,
  • wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z tego sposobu.

Począwszy od 2019 r. o wyborze zaliczek wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej, opłacania kwartalnie ryczałtu podatnicy muszą informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek na podatek lub ryczałtu. Natomiast na podatnikach nie ciąży już obowiązek zawiadamiania o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Od początku 2019 r. podatnicy PIT nie mają już obowiązku składać odrębnych zawiadomień o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w następnym roku. W przypadku, gdy podatnik podejmie decyzję o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, mimo że jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły co najmniej kwoty 2.000.000 euro, informuje o tym dopiero w zeznaniu rocznym.

Rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy

U podatników CIT zlikwidowano również obowiązek odrębnego zawiadamiania o wyborze innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy. Informację w tym zakresie podatnicy muszą podać w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Przykład

Od listopada 2019 r. podatnik wynajmuje w ramach prywatnego najmu lokal mieszkalny. Chce opodatkowywać przychody uzyskane z tego tytułu ryczałtem ewidencjonowanym.

Wariant I – pierwszy przychód z najmu mieszkania podatnik uzyska w listopadzie 2019 r. Jeśli wpłaci do 20 grudnia 2019 r. ryczałt ewidencjonowany, wybierze w ten sposób opodatkowanie dla przychodów z prywatnego najmu w formie ryczałtu.

Wariant II – pierwszy przychód z najmu mieszkania podatnik osiągnie w grudniu 2019 r. W takim przypadku wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania dla prywatnego najmu podatnik dokona składając zeznanie PIT-28 za 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym… (Dz. U. z 2019 r. poz. 43)

autor: Ewelina Piotrowska
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 2019-11-18

Najnowsze interpretacje w zakresie PIT i CIT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>