Gazeta PodatkowaPodatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Czytelnik w pytaniu przesłanym do naszej redakcji wskazał, że w listopadzie 2015 r. rozpoczął prowadzenie działalności. Pismem zawiadomił urząd skarbowy, że przewidywana ilość kas fiskalnych używanych w działalności wynosić będzie 3 sztuki. W listopadzie 2015 r. zakupił jedną kasę (więcej nie potrzebował). Skorzystał z ulgi na zakup kasy i odliczył 700 zł. W marcu 2018 r. z uwagi na utworzenie dodatkowego miejsca sprzedaży zakupił kolejną kasę. W związku z tym zapytał, czy ma prawo do skorzystania z kolejnej ulgi w wysokości 700 zł.

Od kiedy kasa?

Zasadą jest, że sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, tzw. osób prywatnych, ewidencjonuje się w kasie fiskalnej. Od tej zasady są pewne wyjątki, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Jedno z tych zwolnień to zwolnienie ze względu na obroty. Limit tego zwolnienia wynosi 20.000 zł. Podatnicy, którzy dopiero w bieżącym roku rozpoczęli sprzedaż dla osób prywatnych, limit ten powinni przeliczyć w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży w tym roku. Jeżeli uzyskane obroty przekroczą ten limit, podatnik traci prawo do zwolnienia i powinien rozpocząć stosowanie kasy fiskalnej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ten limit w sytuacji, gdy podatnik nie korzysta z innych zwolnień z ewidencjonowania.

Ponadto, jak wskazano w § 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień, podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania w prawidłowych terminach przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Rozpoczęcie ewidencjonowania na takich zasadach przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Ulga na zakup kasy

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby skorzystać z ulgi za zakup kasy, określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163). Warto jednak przypomnieć, że dominuje pogląd, iż ulga ta nie dotyczy zakupu kolejnych kas, które nie zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, a które są kupowane np. w związku z otwarciem nowego punktu sprzedaży. Tak uznają organy podatkowe oraz sądy administracyjne (wyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 494/12).

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi:

  • złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas nabytych w okresie, kiedy były one objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają odpowiednie funkcje oraz kryteria i warunki techniczne,
  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Zawiadomienie o liczbie i miejscu używania kas

Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

  • złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363),
  • dokonaniem fiskalizacji kasy.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zawiadomienie o liczbie i miejscu (adresie) może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, pod warunkiem że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Zgłoszenie danych dotyczących kasy

„Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy”, stanowi drugi dokument, który, co do zasady, musi złożyć podatnik instalujący kasę fiskalną. Jego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas. Obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego określony został w art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu podatnicy rozpoczynający ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas mają obowiązek dokonać zgłoszenia kasy do urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Z § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że zgłoszenie to powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy. Warto tutaj dodać, że zgłoszenie danych dotyczących kasy w tym terminie nie zostało wymienione jako warunek niezbędny do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

W pytaniu Czytelnik wskazał, że w listopadzie 2015 r. zgłosił do urzędu, iż przewidywana ilość kas wyniesie 3 szt. W tym też miesiącu kupił tylko jedną kasę i odliczył ulgę w wysokości 700 zł. Jeżeli Czytelnik zadeklarował 3 kasy fiskalne, to powinien zacząć ewidencjonować obrót na pierwszej kasie w listopadzie. Drugą kasę powinien zafiskalizować w kolejnym miesiącu, tj. grudniu 2015 r. a trzecią w styczniu 2016 r. Moim zdaniem, z uwagi na przekroczenie tych terminów, nie ma obecnie prawa do skorzystania z kolejnej ulgi na zakup kasy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 2018-05-17

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UmowyoPrace.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>