Gazeta PodatkowaNajpopularniejszym odliczeniem w zeznaniach PIT od kilku lat jest tzw. ulga na dzieci. Niestety, okazuje się, że pomimo kilkuletniego funkcjonowania tego odliczenia, podatnicy nadal mają problem z jego zastosowaniem i to nie tylko ze względu na modyfikacje w korzystaniu z niego wprowadzone do zeznań za 2014 r.

Jako małżeństwo mamy z żoną dwoje wspólnych, uczących się dzieci w wieku 13 i 24 lat. Suma naszych dochodów za 2014 r. przekroczyła 112.000 zł. Starsze, studiujące dziecko osiągnęło w tym samym roku dochód z umów zlecenia przewyższający 3.089 zł. Czy w tej sytuacji w PIT-37 za 2014 r. możemy skorzystać z ulgi w stosunku do młodszego, małoletniego dziecka?

NIE. Wielu podatników będących żyjącymi w związku małżeńskim rodzicami dwójki dzieci może się znaleźć w sytuacji Czytelników, w której nie będą mogli odliczyć ulgi na żadne z nich. Wystarczy, że uczące się pełnoletnie dziecko uzyska dochody, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdof, w tym np. ze zleceń czy ze stosunku pracy, w wysokości przekraczającej w skali roku kwotę 3.089 zł.

Nie ulega wątpliwości, że w stosunku do takiego pełnoletniego dziecka, pomimo że przez cały rok było ono na ich utrzymaniu w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, rodzice nie mogą skorzystać z omawianej ulgi.

Natomiast brak możliwości skorzystania z przedmiotowego odliczenia w odniesieniu do drugiego dziecka, czy to małoletniego czy też pełnoletniego, nie wynika wprost z przepisów ustawy o pdof. Jednak fiskus twierdzi, że określając liczbę dzieci, w stosunku do których podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego oraz wysokość kwoty przysługującego odliczenia, należy brać pod uwagę tylko te dzieci, które spełniają kryteria do zastosowania ulgi.

W związku z tym, w odniesieniu do analizowanej sytuacji, Czytelnikom ulga na drugie dziecko przysługiwałaby w rozliczeniu za 2014 r. jedynie wówczas, gdyby ich łączne dochody za ten rok podatkowy nie przekroczyły 112.000 zł. Jednak ponieważ były one wyższe od tego ustawowego limitu, pomimo posiadania dwójki dzieci, nie skorzystają z odliczenia ulgi na żadne z nich (przykład).

Przykład

Podatnicy będący małżeństwem mają dwójkę wspólnych uczących się dzieci (13 lat i 24 lata). W 2014 r. uzyskali wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej w łącznej kwocie 114.675 zł. W stosunku do małoletniego dziecka przez cały ubiegły rok wykonywali władzę rodzicielską, a studiujące pełnoletnie, które nie przekroczyło 25 lat, było przez cały rok na ich utrzymaniu w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego. Dziecko – student uzyskało jednak w 2014 r. dochód z umowy zlecenia w kwocie 4.600 zł.

Wobec powyższego rodzicom nie przysługuje ulga na dziecko pełnoletnie z uwagi na przekroczenie przez nie ustawowego limitu dochodów. Ulga ta nie przysługuje również w stosunku do dziecka małoletniego, gdyż ustalając prawo do niej muszą uwzględnić limit rocznego dochodu rodziców wychowujących w roku podatkowym jedno dziecko. Ponieważ ich dochód przekroczył 112.000 zł, nie mają prawa do skorzystania z ulgi również na dziecko małoletnie.


Moja pełnoletnia córka – licealistka – w 2014 r. osiągnęła w Polsce dochody z umowy zlecenia na kwotę 1.000 zł. Poza tym w czasie wakacji pracowała jako au pair w Wielkiej Brytanii, gdzie zarobiła w przeliczeniu na złotówki około 2.480 zł. Czy ustalając wysokość dochodów córki przy określeniu mojego prawa do ulgi na dzieci powinnam uwzględnić jej brytyjskie dochody, pomimo tego, że w Polsce są one zwolnione od podatku?

TAK. W dochodach dziecka pełnoletniego warunkujących prawo rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej należy uwzględniać, oprócz krajowych, również zagraniczne zarobki takiego dziecka. W tym przypadku nie ma znaczenia to, jaka metoda opodatkowania ma do nich zastosowanie, co oznacza, że bierze się je pod uwagę niezależnie od tego, czy w Polsce podlegają one opodatkowaniu, czy też są z niego zwolnione. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy zarobkujące dziecko było za granicą zatrudnione na umowę o pracę, wówczas dochód zagraniczny na potrzeby ulgi prorodzinnej stanowi różnica pomiędzy uzyskanym przychodem pomniejszonym o 30% diety dla podróży służbowej na terenie tego kraju (za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawało ono w stosunku pracy) a przysługującymi kosztami uzyskania tego przychodu.


Nasz małoletni syn uzyskał w 2014 r. z tytułu stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne w kwocie 5.700 zł. Czy wysokość tego dochodu przesądza o braku możliwości skorzystania przez nas z ulgi prorodzinnej w zeznaniu za ten rok podatkowy?

NIE. Uzyskanie przez małoletniego syna dochodów ze stypendium nie pozbawia rodziców prawa do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka. W przypadku dzieci małoletnich ustawodawca nie zastrzegł bowiem, tak jak ma to miejsce w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdof w odniesieniu do dzieci pełnoletnich (do ukończenia przez nie 25. roku życia) i uczących się, że warunkiem zastosowania ulgi jest nieprzekroczenie rocznego limitu dochodów wskazanych w tym przepisie (tj. 3.089 zł rocznie).

Tym samym, o ile Czytelnicy jako rodzice spełniają pozostałe ustawowo określone warunki do skorzystania z ulgi na dziecko, dochody dziecka wskazane w pytaniu nie stanowią przeszkody do jej odliczenia w zeznaniu rocznym za 2014 r.


Jesteśmy małżeństwem, ale od marca 2014 r. mamy z mężem rozdzielność majątkową. Czy ten fakt ma jakiś wpływ na skorzystanie przez nas z ulgi na jedno dziecko? Czy w tej sytuacji obowiązuje nas łączny limit dochodów w wysokości 112.000 zł?

W uregulowaniach dotyczących możliwości skorzystania z ulgi przez małżonków będących rodzicami jednego dziecka ustawodawca odnosi się jedynie do ich statusu rodzinnego, a nie ustroju majątkowego. Warunkując możliwość skorzystania z ulgi przez wszystkich takich rodziców pozostających w związku małżeńskim nieprzekroczeniem rocznego dochodu na poziomie 112.000 zł, nie różnicuje prawa do ulgi w zależności od tego, czy posiadają oni wspólność, czy rozdzielność majątkową.

Wobec powyższego w przypadku wskazanym w pytaniu rozdzielność majątkowa małżonków pozostaje bez wpływu na ustalenie prawa do skorzystania z omawianej ulgi.


Rodzice pozostający przez cały 2014 r. w tzw. konkubinacie posiadają jedno małoletnie dziecko. Czy w ich przypadku limit dochodów w kwocie 56.000 zł uprawniający do skorzystania z ulgi prorodzinnej dotyczy łącznie obojga rodziców, czy każdego osobno? Czy jeśli jeden z takich rodziców ma bardzo wysokie dochody, a drugi osiąga dochody poniżej 56.000 zł rocznie, to ten z niższymi dochodami może skorzystać z pełnej kwoty ulgi?

Z uregulowań zawartych w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o pdof wynika, że podatnik, który wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do jednego małoletniego dziecka, niepozostający w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) może skorzystać z odliczenia za 2014 r., jeżeli jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł. Ponieważ w przywołanym przepisie mowa o podatniku, a nie o rodzicach, stąd limit dochodów 56.000 zł dotyczy osobno każdego rodzica niepozostającego w związku małżeńskim.

W konsekwencji, w przypadku gdy jednemu z rodziców, niepozostającemu w związku małżeńskim, nie przysługuje możliwość odliczenia z uwagi na przekroczenie limitu dochodu w wysokości 56.000 zł, drugi rodzic, którego dochody zmieściły się w tym limicie, może skorzystać z odliczenia w pełnym zakresie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 2015-04-13

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SerwisBudzetowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>