Gazeta PodatkowaFakturę korygującą podatnik obowiązany jest wystawić m.in. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury pierwotnej lub gdy stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W przepisach o VAT nie wskazano terminu określającego, kiedy podatnik ma sporządzić fakturę korygującą.

Kiedy wstawia się korektę?

Kwestię wystawiania faktur korygujących regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT. Wynika z nich, że fakturę korygującą podatnik obowiązany jest wystawić w przypadku:

  1. udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
  2. zwrotu sprzedawcy towarów,
  3. zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,
  4. zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu,
  5. podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej,
  6. stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W przepisach o VAT nie ustalono jakiegokolwiek terminu określającego, kiedy podatnik ma sporządzić fakturę korygującą po zaistnieniu ww. zdarzenia. Można jedynie z nich wywnioskować, że korekta taka powinna być sporządzona jak najszybciej. Tak więc najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie korekty w momencie zauważenia pomyłki.

Przepisy o VAT nie określają także, po jakim czasie od daty wystawienia faktury pierwotnej podatnik może wystawić fakturę korygującą. Jak wskazują przepisy, podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur, a także ich duplikaty do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wynika to z art. 112 ustawy o VAT.

 

Podatnik może wystawić korektę faktury do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

 

Stosownie natomiast do art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Tak więc można stwierdzić, że podatnik może wystawić fakturę korygującą tylko do faktur, które ma obowiązek przechowywać.

Stanowisko fiskusa

Organy podatkowe także uznają, że korekta faktury powinna być dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Tak uznała przykładowo Izba Skarbowa w Warszawie w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 14 stycznia 2008 r., nr 1401/PV-II/4407/14-15/07/PP/MC/PV-IV. Jak w niej wskazano, dokonywanie przez podatnika wszelkich zmian dotyczących rozliczeń podatku VAT może nastąpić do momentu, w którym nie ulega przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2010 r., nr IPPP1-443-604/10-4/PR. Jak wyjaśnił organ podatkowy chociaż przepisy ustawy o VAT nie zakreślają terminu do wystawienia faktury korygującej w przypadku zawyżenia stawki podatku VAT, to jednak nie mogą być dokonane korekty faktur dokumentujących zdarzenia dotyczące wygasłych przez przedawnienie zobowiązań podatkowych.

Stanowisko sądów

W tym miejscu warto wskazać na wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 3312/10. Sąd podtrzymał interpretację organu podatkowego, który uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika, że uprawnienie do skorygowania faktur wewnętrznych nie jest ograniczone jakimkolwiek terminem i tym samym podatnik jest uprawniony do skorygowania wystawionych uprzednio faktur wewnętrznych. Organ podatkowy stał na stanowisku, że dopuszczenie możliwości korygowania faktur wystawionych 6 lub więcej lat wstecz pozbawia organ podatkowy możliwości skontrolowania, czy korekty faktur są zasadne, a co za tym idzie, czy kwoty wykazane w deklaracjach są prawidłowe. Dlatego też jego zdaniem dokonywanie przez podatnika wszelkich zmian dotyczących rozliczeń podatku VAT może nastąpić do momentu, w którym nie ulega przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy.

WSA także uznał, iż podatnik nie jest uprawniony do dokonania skutecznie korekty faktury wewnętrznej, albowiem podatek należny z takiej faktury jest związany ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo już przedawnieniu.

Sąd dodatkowo powołał uchwałę NSA z dnia 29 czerwca 2009 r., sygn. akt I FPS 9/08, w której dokonana została analiza instytucji przedawnienia podatku VAT i zobowiązania w tym podatku. W ocenie WSA uchwała ta koresponduje z dokonaną przez organ podatkowy wykładnią prawa, która uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe i wskazuje, że nie jest możliwe dokonanie korekty faktury wewnętrznej, w sytuacji, gdy faktura ta dotyczyła zobowiązania podatkowego, które uległo już przedawnieniu. Skoro bowiem faktura wewnętrzna znalazła odzwierciedlenie w deklaracji podatku VAT, to nie można uznać, że nie ma ona związku ze zobowiązaniem podatkowym, które wówczas powstało. Nieograniczone w czasie prawo do korekty takiej w istocie zezwalałoby na modyfikację zobowiązania podatkowego, które nie istnieje.

„(…) Przepisy nie zakreślają terminu do wystawienia faktury korygującej w przypadku zawyżenia stawki podatku VAT, ale dokonanie korekty faktur pierwotnych wystawionych kontrahentom w latach 1999-2001 r. będzie dotyczyło zobowiązań podatkowych, które już wygasły (…), a zatem, mimo iż ustawodawca nie zakreślił terminu do dokonywania wyżej wymienionych korekt, to jednak ze względu na wygaśnięcie tych zobowiązań przedmiotowe korekty nie mogą być dokonane. (…)”

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2008 r., nr 1401/PV-II/4407/14-15/07/PP/MC/PV-IV

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur… (Dz. U. nr 68, poz. 360)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 88 (920) z dnia 2012-10-31

Podatki dochodowe w najnowszych interpretacjach izb skarbowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>