Gazeta PodatkowaZ dniem 1 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, które zmieniło rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. To ostatnie rozporządzenie miało zacząć obowiązywać z dniem 1 kwietnia, ale przepisami specustawy odroczono termin wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców. Zatem stało się oczywiste przesunięcie terminu obowiązywania przepisów wykonawczych. Nowelizacją rozporządzenia Minister Finansów wprowadził także przepisy dotyczące faktur uproszczonych.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych

Jak wynika z art. 99 ust. 13b ustawy o VAT, właściwy minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych niezbędnych do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji VAT oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.

Ponadto, zgodnie z art. 109 ust. 14 ustawy o VAT, właściwy minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych ewidencji VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.

W rozporządzeniu z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju spełnił powyższe delegacje i zawarł tam szczegółowy zakres danych, które podatnik będzie wykazywał w ewidencji VAT, w tym docelowo w nowym JPK_VAT.

Rozporządzenie to określa:

a) szczegółowy zakres danych zawartych w:

    • deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT,
    • ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT,

b) objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji VAT, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT.

Rozporządzenie to pierwotnie miało wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Nowelizacja rozporządzenia

Jednak z uwagi na obecną sytuację MF wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r., którym przesunięto wejście w życie tego rozporządzenia z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. Wynikiem tego jest przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników.

Oprócz tego Minister Finansów postanowił, iż podatnicy od 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. nie będą wykazywać w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r., wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, tzw. faktury uproszczone, wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej oraz danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z tymi fakturami.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego muszą zostać ujęte w tym okresie w zbiorczych informacjach z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8. Zatem wszyscy podatnicy będą stosować przepisy § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia, w odniesieniu do paragonów fiskalnych uznanych za faktury zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT – od 1 stycznia 2021 r.

Jak wyjaśniło MF, ma to związek ze stwierdzonymi problemami, jakie mogą pojawić się przy wypełnianiu wymogów zawartych w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia przez podatników stosujących kasy rejestrujące. Zmiana ta ma na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych dla podatników w obecnie trudnym dla nich okresie, tj. rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem i utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Problemy z fakturami uproszczonymi

Przypomnijmy, że faktury uproszczone to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro. Warunkiem wystawienia faktury w uproszczonej formie jest umieszczenie na niej NIP nabywcy. Z uwagi na to, że faktura uproszczona nie musi zawierać wszystkich danych, jakie przewidziano dla „normalnej” faktury oraz to, że, co do zasady, na każde żądanie klienta sprzedawca powinien umieścić NIP nabywcy, na paragonie fiskalnym, to dokumenty w sytuacji gdy paragon (do kwoty 450 zł) zawiera NIP nabywcy mogą być zasadniczo dokumentami tożsamymi.

Ponadto w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) wyjaśniono, że paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. MF wskazał, że gdy klient kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę, musi:

  • przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży w kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,
  • przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży w kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli więc uznać, że do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną nie można już sporządzić „normalnej” faktury, to należałoby każdy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł odrębnie ewidencjonować w ewidencji sprzedaży VAT oraz w JPK_VAT.

MF dostrzegło, że taki sposób ewidencjonowania jest dla podatnika problematyczny i uznało, że od 1 lipca 2020 r. do końca grudnia 2020 r. podatnik nie będzie miał obowiązku wykazywania w rejestrze VAT, jak i w nowym pliku JPK_VAT, faktur uproszczonych, pod warunkiem że paragony te będą ujęte w raporcie fiskalnym.

Faktura uproszczona nie musi zawierać imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu, a także takich danych jak:

miary i ilości dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
ceny jednostkowej netto,
wartości sprzedaży netto,
stawki podatku,
sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami VAT i sprzedaż zwolnioną od podatku,
kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 576)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 2020-04-30

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UmowyoPrace.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>