Gazeta PodatkowaZasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Ponieważ wydatki te wzrastają w okresie nauki, ustawodawca przewidział do tego świadczenia różnego rodzaju dodatki. Wypłacane są one na wniosek osoby uprawnionej do zasiłku rodzinnego odpowiednio jednorazowo, w okresie trwania roku szkolnego lub przez pełny okres zasiłkowy.

Prawo do zasiłku

Rodzice, opiekunowie prawni i faktyczni dzieci, a także osoby uczące się mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego.

Przysługuje ono, po spełnieniu kryterium dochodowego, do ukończenia przez dziecko odpowiednio:

 • 18. roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Przy czym za osobę uczącą się uznawana tu jest osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym albo ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Dodatki do świadczenia

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą również korzystać z różnego rodzaju dodatków do tego świadczenia. Pełny ich katalog został wymieniony w art. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z czego część przysługuje na uczące się dzieci. Chodzi tu o dodatki z tytułu:

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego oraz
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasady ich przyznawania oraz wypłaty zostały określone odpowiednio w art. 13, 14 i 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz tabela).

Na wniosek

Dodatki do zasiłku rodzinnego przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. Z reguły składa się go przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284). Chodzi tu o odpowiednie pozycje w Części I pkt 2 oraz Część V i VI formularza wniosku.


Formularze wniosku oraz wymaganych zaświadczeń i oświadczeń dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Warto przy okazji przypomnieć, iż wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Przekroczenie tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. O dodatek z tytułu rozpoczętego właśnie roku szkolnego 2016/2017 r. należy zatem wystąpić najpóźniej w dniu 31 października 2016 r., tj. w trwającym jeszcze okresie zasiłkowym 2015/2016.

Wymagane załączniki

Fakt rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w szkole osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego świadczenia potwierdza odpowiednio:

 • zaświadczeniem szkoły albo oświadczeniem o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub
 • zaświadczeniem szkoły wyższej albo oświadczeniem o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

Natomiast osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dodatkowo musi dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wzory wymaganych zaświadczeń i oświadczeń zostały określone w załącznikach nr 2, 3, 9 i 10 do przywołanego wcześniej rozporządzenia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego na uczące się dzieci
Rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego Wysokość dodatku* (w okresie zasiłkowym) Okres wypłaty dodatku
od 1.11.2015 r.
do 31.10.2016 r.
od 1.11.2016 r.
do 31.10.2017 r.
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego;
100,00 zł raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
na dziecko w wieku

do ukończenia 5.roku życia
przez okres zasiłkowy
80,00 zł 90,00 zł
powyżej 5. roku życia
do ukończenia 24. roku życia
100,00 zł 110,00 zł
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w związku z:

zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
105,00 zł 113,00 zł przez 10 miesięcy w roku – w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego
dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
63,00 zł 69,00 zł
* Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego. Podwyższenie to finansowane jest ze środków własnych gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518)

autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 2016-10-06

Przegląd najnowszych interpretacji podatkowych w zakresie PIT i CIT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>