Gazeta PodatkowaInternet z uwagi na rosnącą popularność stał się powszechnym kanałem dystrybucji towarów i usług. Dlatego wiele osób dokonuje sprzedaży w sieci, prowadząc sklep internetowy, ale też prywatnie, zbywając rzeczy na portalach aukcyjnych. W tym drugim przypadku także należy pamiętać o obowiązku dokonywania rozliczeń w zakresie PIT.

Prywatne zbycie rzeczy w internecie

Gdy osoba fizyczna sprzeda rzecz ruchomą za pośrednictwem internetu, ale także w ramach sprzedaży bezpośredniej, a sprzedaż ta nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, to przychody uzyskane z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof. Generalnie ich opodatkowanie zależy od okresu, jaki upłynął od chwili nabycia sprzedanego przedmiotu. Prywatny sprzedawca musi rozpoznać przychód podatkowy tylko wtedy, gdy sprzedana rzecz ruchoma stanowiła jego własność krócej niż 6 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie. Jako przychód należy przyjąć wartość rzeczy wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia. Kosztami tymi są opłaty za np. wystawienie oferty na portalu aukcyjnym, koszty wysyłki. W przypadku prywatnej sprzedaży rzeczy podstawą opodatkowania jest dochód ustalony w oparciu o art. 24 ust. 6 ustawy o pdof. Stanowi go różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem jej nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Kosztem nabycia jest kwota, za którą rzecz została kupiona. Wśród kosztów zakupu wyróżnia się natomiast np. koszty transportu, ubezpieczenia. Z kolei do nakładów poniesionych w trakcie posiadania rzeczy zalicza się m.in. wydatki poniesione na jej remont bądź ulepszenie skutkujące zwiększeniem jej wartości. Dla potwierdzenia ich wysokości wymaga się od podatnika ich udokumentowania. Osoba fizyczna osiągnięty z prywatnego zbycia rzeczy dochód ma obowiązek rozliczyć w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego, sumując go z pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej uzyskanymi w danym roku podatkowym.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof przychód z odpłatnego zbycia rzeczy podlegający opodatkowaniu nie powstanie, gdy sprzedaż nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej, a sprzedawca był właścicielem zbytej prywatnie rzeczy ruchomej dłużej niż pół roku.

Działalność nieewidencjonowana a sprzedaż w sieci

Prowadzoną na niewielką skalę sprzedaż internetową osoby fizyczne mogą wykonywać w formie działalności nierejestrowej. Jest to możliwe po spełnieniu przesłanek określonych w art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). Po pierwsze przychód należny z tej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. jest to kwota w wysokości 1.125 zł. W 2020 r. limit ten wyniesie 1.300 zł. Przy ustalaniu tego limitu uwzględnia się przychody należne, za które uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Po drugie osoba fizyczna może drobną sprzedaż internetową zakwalifikować jako sprzedaż nierejestrową, jeśli w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W podatku dochodowym przychody osiągane z działalności nierejestrowej stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Opodatkowaniu według skali podatkowej podlegają uzyskane z tej działalności dochody. Podatnik nie ma obowiązku wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek. Przychody uzyskane z wykonywania tego typu działalności musi rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36. Ustalając dochód z działalności nierejestrowej, który należy wykazać w składanym zeznaniu, podatnik może uwzględniać koszty związane z prowadzeniem tej działalności, które muszą być udokumentowane. W tym celu można wykorzystać wszelkie dowody, o których mowa w art. 181 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Jeśli przychód należny ze sprzedaży przez internet przekroczy w danym miesiącu wspomniany limit, to działalność nierejestrowa stanie się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Licząc od tego dnia podatnik musi w terminie 7 dni złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Należy jednak zauważyć, że samo przekroczenie tego limitu przychodu nie wiąże się z tym, że daną aktywność należy automatycznie kwalifikować jako działalność gospodarczą. Aby została za taką uznana, musi spełniać ustawowe przesłanki, tj. powinna być wykonywana we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany.

Jak wynika z art. 20 ust. 1bc ustawy o pdof, przychody z działalności nierejestrowej osiągnięte w okresie od dnia, w którym przekroczono wskazany limit do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie 7 dni – do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, zalicza się do przychodów z innych źródeł. Natomiast osiągnięte po tym okresie będą stanowić przychody z działalności gospodarczej.

Sprzedaż internetowa a działalność gospodarcza

Gdy prywatna osoba fizyczna prowadzi aktywnie handel internetowy i działalność ta nie spełnia przesłanek działalności nieewidencjonowanej, organy podatkowe mogą uznać te działania za mające charakter zarobkowy, ciągły i zorganizowany. W ich ocenie mogą one spełniać kryteria uznania za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o pdof. Wówczas osiągnięte z takiej aktywności przychody należy rozliczyć w sposób właściwy dla przychodów z działalności gospodarczej. W takim przypadku zakwalifikowanie danej sprzedaży do wykonywanej w ramach działalności gospodarczej zależy jednak od okoliczności faktycznych danej sprawy. Działalności gospodarczej nie stanowią bowiem działania sporadyczne mające charakter incydentalny (patrz ramka). Jeśli jednak podatnik prowadzi handel internetowy w celach zarobkowych, profesjonalnie go organizując, mając jednocześnie stały zamiar jego prowadzenia, wówczas organy podatkowe mogą stwierdzić, że jest to działalność gospodarcza, a nie sprzedaż majątku prywatnego.

„(…) Mając na uwadze (…) przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, a w szczególności wskazanie przez Wnioskodawcę, że przedmiotowe samochody były nabywane w ramach realizacji »hobby« ze środków osobistych Wnioskodawcy do jego majątku prywatnego jak i również to, że nabywanie, ani następnie posiadanie przedmiotowych zabytkowych samochodów nie było powiązane z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej oraz żaden z przedmiotów należących do kolekcji Wnioskodawcy nie był nabywany w zamiarze jego dalszej odsprzedaży, stwierdzić należy, że brak jest podstaw do uznania sukcesywnego zbywania poszczególnych przedmiotów z kolekcji starych samochodów Wnioskodawcy jednemu lub kilku podmiotom za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy (…) (o pdof – przyp. red.).

(…) zamiar zbycia przedmiotowych samochodów zabytkowych wynika z powodów zdrowotnych, jak i wieku Wnioskodawcy. Również sposób w jaki Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowe samochody, tj. jednorazowo, jeśli znajdzie się odpowiedni kolekcjoner chcący zakupić całą kolekcję, albo też prowadząc stopniową sprzedaż poszczególnych egzemplarzy swojej kolekcji, świadczy o tym, że czynności te będą miały charakter okazjonalny, incydentalny, a nie stały. (…)”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.145.2019.1.MJ

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

autor: Ewelina Piotrowska
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 2019-11-12

Koszty i przychody na przełomie roku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>