Gazeta PodatkowaPłatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-4R, w której wykazują pobrane zaliczki na podatek z podziałem na poszczególne miesiące roku podatkowego. W odniesieniu do deklaracji sporządzanych za 2018 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie formy ich składania oraz wzoru formularza. Nie zmienił się natomiast termin, w jakim płatnik powinien złożyć taką deklarację w urzędzie skarbowym.


W prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniam na umowę o pracę 3 pracowników. Czy w związku z tym mogę jako płatnik złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-4R za 2018 r. w formie pisemnej?

NIE. Na podstawie art. 45ba ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. płatnicy mieli prawo złożyć deklarację roczną PIT-4R w formie dokumentu pisemnego, gdy za dany rok informacje PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C sporządzali dla nie więcej niż pięciu podatników. Poza tym nie dokonywali tej czynności za pośrednictwem przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Gdy formularze te w imieniu płatnika przekazywało do US biuro rachunkowe, dokonywało tego wyłącznie drogą elektroniczną. Jednak w wyniku zmiany tego przepisu obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. począwszy od deklaracji PIT-4R sporządzanych za 2018 r. płatnicy mają obowiązek składania tych dokumentów do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Płatnicy muszą wywiązać się z tego obowiązku w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Stąd termin na złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-4R za 2018 r. upłynie z dniem 31 stycznia 2019 r. Gdyby jednak płatnik zaprzestał prowadzenia działalności przed tym terminem, deklarację tę obowiązany jest złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.


Jako płatnik odprowadzam zaliczki na podatek dochodowy od należności pracowniczych oraz umów zleceń i o dzieło. W związku z tym jestem zobowiązany do sporządzenia deklaracji PIT-4R za 2018 r. Czy w 2019 r. obowiązuje nowy druk tej deklaracji?

TAK. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237). W rozporządzeniu tym określono m.in. wzór formularza stanowiącego deklarację roczną o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. Nowy formularz tej deklaracji stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. W razie gdy płatnik przed dniem wejścia w życie wskazanego rozporządzenia deklarację PIT-4R złożył na dotychczasowym wzorze, wówczas uznaje się za prawidłowe zastosowanie formularza obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Zatem, gdy płatnik deklarację PIT-4R będzie składał w urzędzie skarbowym w 2019 r., powinien ją sporządzić z wykorzystaniem nowego wzoru formularza PIT-4R wersja 8.


Aktualne formularze dla płatników dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatki dochodowe.


30 listopada 2018 r. rozwiązałem umowę o pracę z pracownikami, których zatrudniałem w jednoosobowej działalności. Następnie od 1 grudnia 2018 r. zawiesiłem wykonywanie działalności gospodarczej. Czy w związku z tym miałem obowiązek deklarację PIT-4R za 2018 r. złożyć w urzędzie skarbowym do dnia 1 grudnia 2018 r.?

NIE. Jak już wspomniano wcześniej, płatnicy deklaracje roczne PIT-4R mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy płatnik zaprzestanie prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Wówczas PIT-4R musi przekazać do urzędu skarbowego w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w przypadku Czytelnika, ponieważ nie zaprzestał on prowadzenia działalności gospodarczej, tylko zawiesił jej wykonywanie. W związku z tym nie miał obowiązku złożenia PIT-4R w urzędzie skarbowym w trakcie 2018 r. Stąd w zaprezentowanym stanie faktycznym powinien wywiązać się z tego obowiązku do 31 stycznia 2019 r. przy założeniu, że do tego czasu nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.


Zatrudnionemu w mojej firmie pracownikowi wynagrodzenie za listopad 2018 r. wypłaciłem w dniu 7 grudnia 2018 r. Zaliczkę na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia odprowadzę do urzędu skarbowego do dnia 21 stycznia 2019 r. Czy tę zaliczkę na podatek powinienem wykazać w PIT-4R za 2018 r. jako należną zaliczkę za listopad czy grudzień 2018 r., a może podlega ona ujęciu w PIT-4R za 2019 r. jako zaliczka na podatek za styczeń 2019 r.?

W przedstawionej sprawie pracownik z tytułu wynagrodzenia za listopad 2018 r. osiągnął przychód ze stosunku pracy w miesiącu otrzymania tej należności (postawienia jej do jego dyspozycji), czyli w grudniu 2018 r. W związku z tym na pracodawcy w grudniu 2018 r. ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od tej należności. To oznacza, że płatnik pobraną z tego tytułu zaliczkę powinien wykazać w deklaracji PIT-4R za 2018 r. jako zaliczkę należną za grudzień 2018 r. Nie ma w tym przypadku znaczenia to, że pobrana w grudniu 2018 r. zaliczka na podatek zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pdof zostanie przekazana przez pracodawcę na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrał, czyli do 21 stycznia 2019 r. (20 stycznia 2019 r. przypada bowiem w niedzielę).


Deklarację roczną PIT-4R za 2018 r. płatnik ma obowiązek złożyć do 31 stycznia 2019 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

autor: Ewelina Piotrowska
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 2019-01-17

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumBHP.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>