Gazeta PodatkowaLuty to kolejny miesiąc wzmożonych prac służb kadrowo-płacowych. Na koniec tego miesiąca przypada bowiem termin na sporządzenie podatnikom m.in. PIT-11. Ta informacja podatkowa jest podstawą do rozliczenia się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego za dany rok podatkowy. W związku z tym konieczne jest prawidłowe jej sporządzenie.

Kto i kiedy sporządza PIT-11?

PIT-11 to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Sporządzają ją płatnicy (patrz ramka), o których mowa w:

 • art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof oraz
 • art. 35a ust. 5 ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.

W odniesieniu do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje wzór omawianej informacji podatkowej określony rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1054). Jest to PIT-11(20). Za prawidłowy uznaje się również formularz dotychczasowy, tj. PIT-11(19), jeżeli został złożony przed dniem wejścia w życie wskazanego rozporządzenia, czyli przed dniem 26 września 2013 r.

Ustawowo określony termin na wystawienie PIT-11 przypada na koniec lutego roku następującego po roku podatkowym, o ile wcześniej nie zaszły okoliczności, które skutkowały potrzebą jego wystawienia, takie jak:

 • ustanie przez płatnika poboru zaliczek na podatek w trakcie roku i złożenie przez podatnika wniosku o wystawienie PIT-11 (płatnicy wskazani w pkt 1 ramki); w takim przypadku płatnik nie musi z końcem lutego następnego roku wystawiać nowego PIT-11 (wyjątkiem jest sytuacja, gdy po wystawieniu PIT-11 dojdzie do wypłaty podatnikowi należności),
 • zaprzestanie prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym (płatnicy wskazani w pkt 2 ramki).

Płatnicy obowiązani są sporządzić i przekazać PIT-11 podatnikowi oraz do urzędu skarbowego. Tę informację podatkową należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego:

 • według miejsca zamieszkania podatnika – jeżeli posiada w Polsce miejsca zamieszkania (podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu),
 • w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – jeżeli podatnik nie posiada w Polsce miejsca zamieszkania (podlega na terytorium RP ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

 

PIT-11(20) za 2013 r. należy złożyć do 28 lutego 2014 r.

 

Płatnicy sporządzający PIT-11 za 2013 r.:

1) niedokonujące rocznego obliczenia podatku (PIT-40):

 • zakłady pracy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną dokonujące na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także wypłat zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz jednostki organizacyjne wypłacające stypendia,
 • organy zatrudnienia wypłacające świadczenia z FP,
 • wojewódzkie urzędy pracy wypłacające świadczenia z FGŚP,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne wypłacające należności za pracę tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • spółdzielnie dokonujące wypłat z tytułu oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wypłacające żołnierzom świadczenia pieniężne wynikające z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • centrum integracji społecznej wypłacające świadczenia integracyjne i motywacyjne premie integracyjne przyznane na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką wypłacające świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich,
 • instytucje finansowe, o których mowa w art. 34a ust. 3 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonywały wypłaty świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o pdof oraz art. 18 tej ustawy,

3) komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, którzy przejęli od tego zakładu zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku,

4) osoby prowadzące gospodarstwo domowe, wypłacające należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, zawartej przed dniem 26 października 2007 r.

 

Komu trzeba wystawić PIT-11?

Sporządza się jeden PIT-11 dla danego podatnika (np. pracownika czy zleceniobiorcy) i ujmuje w nim wszystkie przychody uzyskane przez niego u danego płatnika. Oznacza to, że jeden PIT-11 wystawi np.:

 • pracodawca – osobie, która w danym roku uzyskała od niego należności ze stosunku pracy i np. umowy zlecenia lub osobie, którą zatrudniał jednocześnie na podstawie dwóch umów o pracę,
 • zleceniodawca – osobie, z którą zawarł kilka umów zlecenia (od których pobrał zaliczki na podatek).

Należy jednak wskazać, że samo zatrudnienie, np. na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, nie uzasadnia wystawienia PIT-11. Aby zaistniał taki obowiązek, konieczne jest, by po stronie podatnika powstał w danym roku przychód. Przykładowo nie sporządza się PIT-11 za 2013 r. osobie zatrudnionej w grudniu 2013 r. na umowę o pracę, której należności z tytułu tej umowy zostały wypłacone w styczniu 2014 r. Należności te stanowią bowiem przychód roku 2014 i będą wykazane w PIT-11 za 2014 r. Inaczej mówiąc, nie wystawia się zerowego PIT-11.

O obowiązku wystawienia omawianej informacji podatkowej decyduje uzyskanie przez podatnika przychodu (dochodu), nawet jeżeli ze względu na jego niewielką wysokość obliczona od niego zaliczka na podatek wyniosła 0 zł (np. u pracownika zatrudnionego na część etatu lub w trakcie miesiąca). W PIT-11 poza zaliczką na podatek wykazuje się bowiem przychód, koszty jego uzyskania, a także potrącone przez płatnika składki społeczne oraz zdrowotne. Dane te są potrzebne podatnikowi do ustalenia zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy.

 

Wykazanie przychodów

W informacji sporządzanej za 2013 r. płatnik musi ująć tylko należności stanowiące przychód roku 2013 (np. wynagrodzenie za grudzień 2012 r. wypłacone w roku 2013). Należy wykazywać je zgodnie z systematyką przyjętą we wzorze PIT-11. Przykładowo:

 • należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, do których mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, wykazuje się w poz. 25 (w pozycji tej ujmuje się również kwoty zasiłków wypłaconych przez zakład pracy), z kolei należności, do których stosuje się 50% koszty – w poz. 30,
 • przychody z umów zlecenia i o dzieło wykazuje się w poz. 45; przy czym jeżeli do przychodu z umowy cywilnoprawnej zastosowano 50% koszty uzyskania przychodów, gdyż dotyczą one przychodów praw autorskich, to takie przychody należy wykazać w poz. 56.

W PIT-11 generalnie pomija się przychody wolne od podatku lub przychody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wyjątek dotyczy przychodów otrzymanych z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o pdof i przychodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof. Te kategorie przychodów wolnych od podatku wykazuje się w części F formularza wyłącznie dla celów informacyjnych.

Ponadto płatnik ma obowiązek wykazania w PIT-11 (kolumna e) dochodów zwolnionych od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Chodzi tu o dochody, w stosunku do których przewidziana jest tzw. metoda wyłączenia z progresją. Dochód uzyskany za granicą, który w Polsce jest zwolniony od podatku, powinien być bowiem uwzględniony przez podatnika do ustalenia stopy procentowej, według której będzie obliczony podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.

 

Koszty i pozostałe dane

W PIT-11 należy wykazać koszty uzyskania przychodów faktycznie zastosowane w trakcie roku na etapie ustalania zaliczek, nawet jeżeli przekraczają one roczne limity (przykład 1) lub w zeznaniu rocznym przysługują podatnikowi w wyższej wysokości niż zastosowane na etapie ustalania zaliczki na podatek (przykład 2).

Poza przychodami i kosztami ich uzyskania w PIT-11 płatnicy wykazują potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne (o ile dany przychód stanowił podstawę ich wymiaru). Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to trzeba ją wykazać w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Nie należy natomiast ujmować składek (społecznych i zdrowotnych), których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie ustawy o pdof i od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W PIT-11 za 2013 r. wykazuje się również składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podatnika zapłacone zgodnie z przepisami dotyczącymi tych ubezpieczeń obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji (z zastrzeżeniem odpowiednio art. 26 ust. 13a-13c i art. 27b ust. 4 ustawy o pdof).

 

Przykład 1

Pani Anna była zatrudniona w 2013 r. w spółce jawnej na podstawie dwóch umów o pracę (obie na 1/2 etatu). Pracodawca wypłacając jej w danym miesiącu wynagrodzenie z dwóch umów o pracę, przy obliczaniu zaliczki na podatek stosował koszty uzyskania w podwójnej wysokości, tj. 222,50 zł (111,25 zł × 2). W PIT-11 za 2013 r. wykaże zatem koszty w łącznej kwocie 2.670 zł (222,50 zł × 12 m-cy). Przy czym pani Anna może zastosować w zeznaniu podatkowym koszty w wysokości 2.002,05 zł (w ramach rocznego limitu).

Przykład 2

Pan Krzysztof pracował w spółce z o.o. przez cały 2013 r. Wynagrodzenia za okres od stycznia do września były wypłacane ostatniego dnia danego miesiąca. Z kolei wynagrodzenia za okres od października do listopada zostały wypłacone w grudniu razem z wynagrodzeniami za ten miesiąc. Zatem pan Krzysztof otrzymał za 2013 r. wynagrodzenie za 12 miesięcy, przy czym nie uwzględniono mu kosztów uzyskania przychodów za okres od października do listopada. Sporządzając informację PIT-11, spółka uwzględnił koszty uzyskania za 10 miesięcy, tj. za miesiące od stycznia do września oraz za grudzień. Pan Krzysztof może natomiast zastosować w zeznaniu podatkowym koszty również za pozostałe miesiące 2013 r. (łącznie za 12 miesięcy).

 

Przekazanie PIT-11 drogę elektroniczną

„(…) doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (…) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (…), ale również przekazanie informacji PIT-11 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej (…), pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 i będzie ona zawierała wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa. Informacja PIT-11 zapisana w formacie PDF, udostępniona na serwerze może być podpisana tylko kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym. Tym samym nie jest konieczny podpis tradycyjny. (…)”

(z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 lutego 2012 r., nr ILPB1/415-1279-11-4/TW)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

 

autor: Beata Siwkowska

Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 2014-02-06

Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

3 komentarzy

 1. Jarek 14 marca 2014 13:06

  Byłem zatrudniony w pewnej firmie na umowę o pracę w okresie listopad i grudzień 2013. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z racji nieterminowych wypłat należności. Wynagrodzenie za listopad dostałem 20 stycznia 2014, wynagrodzenia za grudzień nie otrzymałem do dziś . W PIT 11 jaki otrzymałem od pracodawcy jest uzupełniona tylko rubryka : „Koszt uzyskania dochodu” za te dwa miesiące . w pozostałych rubrykach nie ma nic.

  Jak ja mam się do tego ustosunkować w swoim PIT 37 ?
  Przecież skoro nie było przychodu z tej umowy w 2013 to nie może być kosztów uzyskania prawda ? Zaznaczam że w 2013 czerpałęm dochód tylko z zasiłku z Urzędu Pracy i z tej że umowy

 2. Bogumiła Bańska 13 marca 2014 09:18

  Dochody ze stosunku pracy pokazuje się w informacji PIT w dacie postawienia ich do dyspozycji pracownika.
  Pani szefowa ma rację.

 3. edyta o 11 marca 2014 16:09

  W listopadzie pracowałam na umowę zlecenie, a w grudniu na umowę o pracę. Czy pracodawca powinien wliczyć obydwa miesiące czy tylko za listopad?

  ( Ja mam wliczony tylko listopad, a grudzień będzie wliczony na przyszły rok- tak powiedziała szefowa, ponieważ moje wynagrodzenie za grudzień mam wypłacone 10.n dnia następnego miesiąca)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>