Gazeta PodatkowaW przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 1.850 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. W oparciu bowiem o jego kwotę m.in. opłacają oni składki ubezpieczeniowe za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie. Jej wzrost spowoduje więc zwiększenie zobowiązań składkowych płatników względem ZUS.

Minimalna pensja w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 1.850 zł. W stosunku do obecnie obowiązującej jego kwoty, tj. 1.750 zł – w przyszłym roku jego poziom dla takich pracowników wzrośnie o 100 zł (1.850 zł – 1.750 zł).

Wyższa też będzie pensja pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy zawodowej. Wynagrodzenie to dla takiego pracownika (zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Wobec tego w 2016 r. jego najniższa wysokość dla takich osób wynosić będzie 1.480 zł (1.850 zł × 80%), podczas gdy do końca 2015 r. wynosi 1.400 zł.

Podwyższenie kwoty minimalnej pensji zwiększa podstawę wymiaru składek ZUS pracowników. To z kolei przekłada się na wzrost zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek względem organu rentowego. W przyszłym roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek pracodawca będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i na FGŚP od kwoty 1.850 zł. Analogicznie większą też ich kwotę na poszczególne ubezpieczenia będzie finansował (jako płatnik składek) z własnych środków.


Kalkulator wynagrodzeń dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Ulgowe składki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca korzystający z ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne, o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłaca te składki od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z uwagi na wzrost wysokości minimalnej pensji od przyszłego roku dla takiego przedsiębiorcy najniższa podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia w każdym miesiącu wynosić będzie 555 zł (tj. 30% z 1.850 zł). Od tej więc kwoty będzie on naliczał za siebie składki na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). W konsekwencji w 2016 r. taki przedsiębiorca zapłaci za siebie w każdym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru w kwocie wyższej o 30 zł od obecnie obowiązującej jej wysokości, która wynosi 525 zł (czyli 30% z kwoty 1.750 zł).

W bieżącym roku przedsiębiorca korzystający z omawianej preferencji miesięcznie reguluje składki społeczne (łącznie ze składką chorobową) za siebie w wysokości 166,79 zł. W przyszłym roku będzie je opłacał w każdym miesiącu w kwocie 176,33 zł, tj. wyższej o 9,54 zł. W stosunku więc do 2015 r. – za cały 2016 r. – zapłaci je w kwocie wyższej o 114,48 zł (2.115,96 zł – 2.001,48 zł). Dla wszystkich powyższych wyliczeń przyjęto, iż obowiązującą przedsiębiorcę stopą procentową składki wypadkowej jest 1,8%.

Składki za pracowników na urlopie wychowawczym

Wzrost od 1 stycznia 2016 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje jednocześnie podwyżkę wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie wychowawczym, których wynagrodzenie ustalone jest na poziomie minimalnej płacy. Dla pełnoetatowca korzystającego z takiego urlopu podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia w przyszłym roku nie może być niższa niż 1.850 zł (lub 1.480 zł w I roku pracy). Aktualnie jej wysokość dla takich pracowników wynosi 1.750 zł (lub 1.400 zł dla pracownika w I roku pracy).

Z kolei dla pracownika niepełnoetatowego, korzystającego z urlopu wychowawczego, minimalna podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia (aktualnie wynosi ona 1.312,50 zł, czyli 75% z kwoty 1.750 zł). Od przyszłego roku podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych takiej osoby nie będzie mogła być niższa od kwoty 1.387,50 zł (tj. 75% z kwoty 1.850 zł).

Fundusz Pracy

Ustalenie wyższej kwoty minimalnej płacy ma swoje odzwierciedlenie także w składce na Fundusz Pracy (FP) opłacanej np. za pracowników, zleceniobiorców. Obowiązek jej opłaty za ubezpieczonych uzależniony jest od wysokości osiąganego przez nich wynagrodzenia, od którego naliczane są składki emerytalno-rentowe. Jeżeli w miesiącu jest ono równe co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2016 r. – 1.850 zł), wtedy istnieje obowiązek opłacania za nich składki na ten Fundusz. Składkę na FP ustala się bowiem od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (bądź 80% tego wynagrodzenia dla pracownika w I roku pracy).

Kwoty najniższych podstaw wymiaru składek społecznych
Kogo dotyczy? w 2015 r. w 2016 r.
pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem minimalnym 1.750 zł 1.850 zł
pracownik zatrudniony w I roku pracy z wynagrodzeniem minimalnym 1.400 zł 1.480 zł
przedsiębiorca opłacający składki społeczne od ulgowej podstawy wymiaru 525 zł 555 zł
pełnoetatowy pracownik z ustalonym wynagrodzeniem minimalnym przebywający na urlopie wychowawczym 1.750 zł 1.850 zł
pracownik zatrudniony na niepełnym etacie z ustalonym wynagrodzeniem minimalnym przebywający na urlopie wychowawczym 1.312,50 zł 1.387,50 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)

autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2015-11-02

Ulgi i umarzanie należności składkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jeden komentarz

  1. Maja 6 listopada 2015 13:40

    W praktyce oznacza to wzrost wynagrodzenia o 100 zł w stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2015r. Nie wszyscy jednak otrzymają taką kwotę, dlatego, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem osoby te w 2016 roku będą zarabiać nie mniej niż 1480 zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>