Gazeta PodatkowaObowiązkiem płatnika składek (osoby fizycznej) jest terminowe regulowanie zobowiązań składkowych. Niekiedy przedsiębiorca taki może zapłacić należności z tytułu składek w terminie późniejszym niż ustawowy. Organ rentowy może bowiem – na wniosek płatnika – odroczyć mu termin płatności bieżących lub przyszłych zobowiązań składkowych. Prolongata taka nie zobowiązuje wtedy przedsiębiorcy do zapłaty odsetek za zwłokę.

Prolongata terminu opłaty składek

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek. Stanowi tak art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dzięki wskazanej prolongacie przedsiębiorca może uregulować zobowiązania składkowe w nowym, dłuższym (ustalonym z ZUS) terminie ich płatności, a ZUS nie będzie wymagać od niego zapłaty odsetek za zwłokę, o ile oczywiście zostaną spełnione warunki określone w umowie. Nie nalicza się ich bowiem w stosunku do takich należności. Co ważne, w taki sposób przesunięty i ustalony przez ZUS nowy termin płatności zobowiązań z tytułu składek nie pozwala organowi rentowemu podjąć czynności zmierzających do ich przymusowego wyegzekwowania w drodze egzekucji. W zamian jednak ZUS pobiera opłatę prolongacyjną, którą ustala na zasadach i w wysokości przewidzianej w Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2017 r. poz. 201 ze zm.) dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Tak wynika z art. 29 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakie składki można odroczyć?

Odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki, których ustawowy termin płatności jeszcze nie upłynął. Zatem omawiana ulga może dotyczyć składek bieżących lub przyszłych. Nie można więc jej zastosować do składek zaległych. Przy czym prolongatą terminu płatności mogą być objęte nie tylko należności finansowane przez płatnika składek, ale także w części finansowanej przez ubezpieczonych (np. pracowników). Wobec tego odroczenie może dotyczyć składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • FP oraz FGŚP i
 • FEP.

Ulga tylko na wniosek

Odroczenie terminu płatności składek może nastąpić wyłącznie na wniosek płatnika (druk ZUS RSO). Należy go złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek, których dotyczy. Jeżeli wniosek taki zostanie złożony po tym terminie, pozostanie on bez rozpatrzenia. Na przykład gdy przedsiębiorca opłaca składki ubezpieczeniowe do ZUS (za siebie i zatrudnionych pracowników) w terminie do 15. dnia następnego miesiąca, może złożyć w organie rentowym wniosek o odroczenie terminu płatności składek za sierpień 2017 r. najpóźniej dnia 15 września 2017 r.

Warto dodać, że wniosek o odroczenie terminu płatności składek można złożyć:

 • pisemnie – osobiście w ZUS, pocztą lub firmą kurierską,
 • ustnie do protokołu w jednostce ZUS,
 • elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
 • telefonicznie – poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (warunkiem skorzystania z tej formy jest posiadanie profilu na PUE ZUS).

Zwracam uwagę, że składając w ZUS wniosek o udzielenie przedmiotowej ulgi należy pamiętać o wyczerpującym (rzetelnym) jego umotywowaniu. Trzeba w nim wskazać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których płatnik nie jest w stanie wywiązać się z terminowego uregulowania składek ZUS. Ponadto wnioskodawca powinien w nim wskazać m.in.:

 • przyczyny, które wpłynęły na brak możliwości opłacenia bieżących składek,
 • możliwości płatnicze (podając np. wysokość dochodów w rodzinie oraz ilość utrzymujących się z nich członków rodziny, posiadane nieruchomości, a także wymienić wartościowe elementy majątku ruchomego, np. samochód),
 • nowy termin zapłaty składek.

Oprócz tego do wniosku należy dołączyć odpowiednią dokumentację, która potwierdzi brak możliwości opłacenia w terminie należnych składek.

Korekta rozliczeń a składki odroczone

Niekiedy płatnik, po zawarciu z ZUS umowy odraczającej termin płatności składek, przekaże korektę dokumentów rozliczeniowych za miesiąc objęty prolongatą, w wyniku czego zwiększą się jego zobowiązania składkowe wobec ZUS za ten miesiąc. W konsekwencji na jego koncie powstaje niedopłata składek. Przedsiębiorca uważa wówczas, że powstałą różnicę w składkach (która de facto nie jest objęta prolongatą) może zapłacić w terminie przewidzianym w zawartej z ZUS umowie o odroczenie terminu płatności. W takim jednak przypadku należy ją uregulować na ogólnie obowiązujących zasadach. Należy pamiętać o tym, że od składek opłaconych po terminie należne są od płatnika odsetki za zwłokę (o ile ich wysokość przekracza 6,60 zł), które nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty, włącznie z tym dniem.

Wcześniejsza zapłata odroczonych składek

Zdarza się, że płatnik ureguluje odroczone należności składkowe we wcześniejszym terminie, niż wskazany w zawartej w tym celu umowie z ZUS i sądzi wtedy, że naliczona opłata prolongacyjna ulegnie zmniejszeniu. Jednak zapłata należności głównej przed terminem jej płatności nie powoduje obniżenia opłaty prolongacyjnej.

Należy pamiętać, że:

złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia ulgi,
przy odmowie udzielenia ulgi płatnik zobowiązany jest do uregulowania należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie,
niedotrzymanie przez płatnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o odroczenie terminu płatności składek, a należności objęte umową stają się natychmiast wymagalne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.)

autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 2017-09-07

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>